Doorgaan naar content

Op werkdagen voor 16.00u besteld, vandaag verzonden.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

INTERVIEW // Botanisch tekenaar Lara Call Gastinger | INTERVIEW // Botanical artist Lara Call Gastinger

door Judith Joosten 17 Mar 2019

Sinds ik een artikel over Lara Call Gastinger las in Gardens Illustrated, ben ik fan van haar werk. Lara is een botanical artist en illustrator uit Charlottesville, Virginia (USA). Lara geeft les in botanical art en schildert botanical art op commissie. Ook geeft ze tentoonstellingen met haar botanische schilderijen. Wanneer je op de website van Lara kijkt, baal je meteen dat je niet bij haar in de buurt woont om een workshop te kunnen volgen. Lara deed een opleiding als botanist en kreeg daarna de baan voor ‘The flora of Virginia Project’. Dat is een botanische referentiegids voor bloemen uit Virginia. Na een periode van 10 jaar bevatte het tekeningen van 1300 planten, en in 2012 werd het boek eindelijk gepubliceerd.

Ik vroeg Lara of ze misschien wat vragen wilde beantwoorden voor de blog. Gelukkig leek het haar erg leuk om wat vragen te beantwoorden. Here we go!

Hoe ben je bij botanisch schilderen terecht gekomen?
Terwijl ik opgroeide, droomde ik altijd over een carrière waarbij ik wetenschap kon combineren met kunst. Ik studeerde Plant Ecology en kreeg daarna een baan als botanisch illustrator for ‘The Flora of Virginia Project’. Dat was de perfecte combinatie van plantkunde en illustreren. In deze periode begon ik met het werken aan mijn perpetual journal en aquarelschilderingen. Tot de dag van vandaag blijf ik me daarin ontwikkelen.

Welk gedeelte van het maken van deze gids was het leukste?
Het gedeelte waar ik het meest van genoot was het verzamelen van de planten in het veld, en om te leren hoe ze genoemd moesten worden.

Wanneer wist je dat je liever een kunstenaar wilde zijn in plaats van een plantkundige? Hoe kon je een shift maken tussen deze carrières?
Zodra de Flora of Virginia was gepubliceerd, begon ik met een aantal opdrachten en gaf een aantal lessen. Een aantal jaren later besloot ik om mijn bedrijf in te schrijven en te starten. Ik kan nog steeds tijd besteden in het veld, de achtergrond in plantenkunde voegt echt iets toe aan mijn werk.

Waar hou je het meeste van in het maken van botanische kunst?
Ik vind het fantastisch om de ogen van mensen te openen voor de ongeziene dingen in de natuur.  Door mijn tekeningen kan ik mensen dingen laten zien uit de natuur die ze zelf nog nooit zo hebben gezien. Ik hou van de rust om aan een schildering te werken en mezelf daarin te verliezen.

Kan je ons vertellen wat een perpetual journal is? En hoe begon je met zo’n journal?
Een perpetual journal is een journal met datums en vervolgens kom je jaarlijks terug op deze pagina’s. Per week schrijf je een datum en per week maak je daarbij een passende tekening. Het jaar schrijf je alleen toe wanneer je daadwerkelijk een tekening hebt gemaakt. Daardoor heb je op een pagina observaties van meerdere jaren. Heb je een jaar overgeslagen, dan teken je het jaar erna weer op die pagina.

Edit: als voorbeeld, elk jaar kom je terug naar de eerste week van maart. Dan zie je dat toen de kersenbloesem al aan het bloeien was. Het is de perfecte manier om te leren wat welke plant is of wanneer ze bloeien. Verder is een heerlijke manier om de natuur in te gaan en te tekenen.

Wat vindt je het allerleukste om te illustreren?
Ik hou ervan om planten te tekenen in fase van verval of overgang. In deze periode onthullen ze hun pure basisstructuren. Ik hou bijvoorbeeld van het tekenen van wortels, zaaddozen, draaiende wijnstokken en bladeren met gaten.

Hoeveel tijd besteed je per tokening of per dag aan het illustreren?
Ik werk tegelijk aan verschillende projecten, dus het is lastig om het terug te schalen naar het aantal uren per schildering. Ik probeer per dag van 8-3 aan mijn bureau te werken aan projecten. Op sommige dagen ben ik dan ook bezig met lesgeven, presenteren of het doen van administratieve taken.

Wat is je favoriete plek om te tekenen?
Ik hou ervan om in mijn thuisstudio te schilderen. Het is een heerlijke, rustige plek.

Aan welke projecten werk je momenteel?
Ik ben een ‘bellflower’ (campenula) aan het schilderen, die een wetenschapper aan het bestuderen is. Verder schilder ik een een groot magnolia blad en bereid ik een groepsshow in NYC voor die in maart 2019 wordt gehouden.

Wat voor materialen gebruik je op een dagelijkse basis?
Ik gebruik Raphael Kolinsky sable brushes, Fabriano Artistico hot press paper en Schminke aquarelverf. Verder gebruik Micron pennen in mijn Perpetual journals.

Wat voor plannen heb je voor de toekomst?
Ik wil mijn lesgeven gaan uitbreiden en wat gaan reizen. Het lijkt me ook geweldig om een perpetual journal te publiceren.

Bekijk de website van Lara Call Gastinger, of volg haar via Instagram.

Liefs,

Judith

Ps: Er gaan meer leuke interviews volgen! Met wie zou jij graag een interview zien?

[lang2]

Ever since I read an article about Lara Call Gastinger in Gardens Illustrated, I've been a fan of her work. Lara is a botanical artist and illustrator from Charlottesville, Virginia (USA). Lara teaches botanical art and paints botanical art on commission. She also gives exhibitions with her botanical paintings. When you look at Lara's website, you immediately feel disappointed that you don't live near her to be able to follow a workshop. Lara trained as a botanist and then got the job for "The Flora of Virginia Project". That's a botanical reference guide to Virginia flowers. After a period of 10 years, it featured drawings of 1,300 plants, and the book was finally published in 2012.

I asked Lara if she would like to answer some questions for the blog. Fortunately, she thought it would be fun to answer some questions. Here we go!

How did you end up with botanical painting?
As I grew up, I always dreamed of a career where I could combine science with art. I studied Plant Ecology and then got a job as a botanical illustrator for "The Flora of Virginia Project". That was the perfect combination of botany and illustration. During this period I started working on my perpetual journal and watercolor paintings. Until today I continue to develop in this area.

Which part of the making of this guide was the most fun?
The part I enjoyed the most was gathering the plants in the field, and learning how to call them.

When did you know you wanted to be an artist rather than a botanist? How could you shift between these careers?
As soon as the Flora of Virginia was published, I started with some assignments and taught some lessons. A few years later I decided to register and start my company. I can still spend time in the field, the background in botany really adds something to my work.

What do you love most about making botanical art?
I love opening people's eyes to the unseen things in nature. Through my drawings I can show people things from nature that they have never seen before. I like the peace and quiet to work on a painting and to lose myself in it.

Can you tell us what a perpetual journal is? And how did you start with such a journal?
A perpetual journal is a journal with dates and then you come back to these pages every year. Each week you write a date and each week you make a suitable drawing. You only assign the year when you actually made a drawing. As a result, you have observations of several years on one page. If you skipped a year, you draw the next year on that page again.

Edit: As an example, every year you come back to the first week of March. Then you see that when the cherry blossom was already blooming. It's the perfect way to learn what which plant is or when they bloom. Furthermore, it is a wonderful way to go into nature and draw.

What do you like to illustrate the most?
I like to draw plants in decay or transition. During this period they reveal their pure basic structures. For example, I like to draw roots, seed pods, twisting vines and leaves with holes.

How much time do you spend illustrating per drawing or per day?
I work on several projects at the same time, so it is difficult to scale it back to the number of hours per painting. I try to work on projects from 8-3 a day at my desk. Some days I am busy with teaching, presenting or doing administrative tasks.

What's your favorite place to draw?
I love to paint in my home studio. It is a wonderful, peaceful place.

What projects are you currently working on?
I am painting a "bellflower" (campenula) that a scientist is studying. I also paint a large magnolia leaf and prepare a group show in NYC to be held in March 2019.

What kind of materials do you use on a daily basis?
I use Raphael Kolinsky sable brushes, Fabriano Artistico hot press paper and Schminke watercolor paint. I also use Micron pens in my Perpetual journals.

What plans do you have for the future?
I want to expand my teaching and travel a bit. I also think it would be amazing to publish a perpetual journal.


Check out Lara Call Gastinger's website, or follow her on Instagram.

Love,
Judith

Ps: More fun interviews will follow! Who would you like to see an interview with?

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items