Doorgaan naar content

Op werkdagen voor 16.00u besteld, vandaag verzonden.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

HOE BEGIN JE // een pluktuin? | HOW TO START // a picking garden?

door Judith Joosten 15 Aug 2018

Het plan was oorspronkelijk om elke week te bloggen over de vooruitgang van de tuin. Dat plan is  mislukt, oeps! Wel blogde ik over het begin, en daarna was het een hele tijd stil. Nu werd het dilemma: waar te beginnen?! First of all: het is zo leuk! Een pluktuin is echt leuker en makkelijker dan ik had verwacht. Natuurlijk kost het tijd, maar het is het dubbel en dwars waard.

Het weer is dit jaar natuurlijk perfect geweest voor een pluktuin. Ik heb vooral planten staan die super goed tegen warm weer kunnen, gelukkig! De dahlia’s, zinnia en kosmos smullen van alle warmte die ze krijgen. En omdat ze al een hele tijd in de volle grond staan, hebben ze flinke wortels gevormd. Ze houden het dus goed vol met de hoeveelheid water die ze krijgen.

Ik kreeg via Instagram meteen een aantal vragen over de bloemen, dus het leek me leuk om een aantal tips te delen, die hebben geholpen met succesvolle planten.

Tips om zelf ook met een pluktuin te beginnen

Bereid je voor
Hoeveel ruimte heb je? Welke bloemen wil je graag? Wanneer wil je graag mooie bloemen in de tuin? En vooral hoeveel tijd wil je er aan besteden? Er zijn heel veel factoren die meespelen als je planten gaat uitzoeken. Denk daar eerst goed over na voordat je helemaal los gaat met het kopen van materialen.

Er is super veel te vinden over het kweken van plantjes en hoe je dat moet aanpakken. Het boek ‘Cut flower garden’ van Erin Benzakein was voor mij de perfecte start om mezelf voor te bereiden. En the internet is natuurlijk ook een geweldige encyclopedie.

Tijd
Natuur kan je niet forceren en sneller laten werken. Wil je in de zomer een mooie bloementuin? Dan is een goede planning belangrijk. Het ontkiemen van zaadjes heeft een bepaalde tijd nodig. Vervolgens is er ook een bepaalde tijd nodig voordat de eerste bloemen opkomen. Door goede voorbereiding voorkom je dat je te laat bent met bijvoorbeeld zaadjes kopen. Tip: sommige zaadjes moet je al in het najaar zaaien, zodat ze in het voorjaar kunnen ontkiemen.

Begin met de basis
Denk je aan een bloementuin, dan denk je waarschijnlijk voornamelijk aan de bloemen en planten die er groeien. Maar je planten werken het beste op een goede grond. Je haalt er letterlijk uit wat erin zit. Heb je arme grond, dan zijn je planten minder sterk. Op arme grond zijn planten meer bezig met het zoeken naar voedingsstoffen, dan met groeien en bloeien. Krijgen je planten voldoende voeding? Dan zijn je planten sterker en krijg je grotere bloemen. Uiteraard heb je dan ook minder last van ziekten in de planten. Let op: er is ook zoiets als overbemesting, dus zoek de balans :).

Ik heb de grond rijker gemaakt met compost en wat natuurlijke mestkorrels. Daarna heb ik veel compostthee gemaakt en aan de jonge planten gegeven. Helemaal natuurlijk dus!

Begin niet te groot
Bij de voorbereiding voor de tuin, bedacht ik hoeveel tijd ik aan de tuin wilde besteden. Omdat ik een druk programma heb, wilde ik graag dat het leuk zou blijven. Ik ben blij dat ik niet meteen té groot ben begonnen. De verleiding is natuurlijk om het meteen in een extreem te trekken. Nu is de tuin heel makkelijk en leuk om bij te houden.

Zet de planten in de volle grond
Het is ook zoveel makkelijker om planten in de volle grond te houden, dat scheelt mega in het water geven! Vooral met de hitte van afgelopen weken, doen je planten het heel veel beter in de volle grond.

Kies verschillende bloeiers
Wanneer je jezelf voorbereid voor een pluktuin, dan wil je graag het hele seizoen door bloemen, toch? Dat kan je heel goed voorbereiden door te kijken in welk seizoen welke bloemen groeien. Vingerhoedskruid is bijvoorbeeld prachtig op de vaas, maar de plant geeft maar één ronde bloemen. Dahlia’s bloeien pas later, maar bloeien door tot de eerste vorst.

Oh en ik kan nog een hele tijd doorgaan met tips, maar voor nu leek het me een fijne basis ;).

Vind je het leuk als ik nog meer blogs deel over de pluktuin?

Liefs,
Judith

[lang2]

The plan was originally to blog about the progress of the garden every week. That plan failed, oops! I did blog about the beginning, and then it was quiet for a long time. Now the dilemma became: where to start?! First of all: it's so much fun! A picking garden is really more fun and easier than I expected. Of course it takes time, but it is well worth it.

The weather this year has of course been perfect for a picking garden. I mainly have plants that can withstand warm weather very well, luckily! The dahlias, zinnias and cosmos feast on all the warmth they receive. And because they have been in the ground for a long time, they have formed substantial roots. So they keep up with the amount of water they get.

I immediately got a number of questions about the flowers via Instagram, so I thought it would be nice to share some tips that have helped with successful plants.

Tips to start a picking garden yourself

Prepare yourself
How much space do you have? Which flowers would you like? When would you like beautiful flowers in the garden? And especially how much time do you want to spend on it? There are many factors that come into play when selecting plants. Think about that carefully before you go all out with buying materials.

There's a lot to be found about growing plants and how to approach it. The book "Cut flower garden" by Erin Benzakein was the perfect start for me to prepare myself. And of course the internet is also a great encyclopedia.

Time
You cannot force nature and make it work faster. Do you want a beautiful flower garden in the summer? Then good planning is important. It takes a certain amount of time to germinate seeds. Subsequently, a certain time is also needed before the first flowers emerge. Good preparation prevents you from being late with, for example, buying seeds. Tip: some seeds should be sown in the fall, so that they can germinate in the spring.

Start with the basics
When you think of a flower garden, you probably think mainly of the flowers and plants that grow there. But your plants work best in good soil. You literally get what's in it. If you have poor soil, your plants are less strong. On poor soil, plants are more concerned with looking for nutrients than growing and flowering. Are your plants getting enough nutrition? Then your plants are stronger and you get bigger flowers. Obviously, you will suffer less from diseases in the plants. Note: there is also such a thing as over fertilization, so find the balance :).

I have enriched the soil with compost and some natural fertilizer granules. Then I made a lot of compost tea and gave it to the young plants. Completely natural!

Don't start too big
When preparing for the garden, I thought about how much time I wanted to spend on the garden. Since I have a busy schedule, I wanted it to be fun. I'm glad I didn't start too big right away. The temptation, of course, is to immediately pull it into an extreme. Now the garden is very easy and fun to keep.

Place the plants in the garden
It's so much easier to keep plants in the ground, that makes a huge difference in watering! Especially with the heat of the past few weeks, your plants do much better in the garden.

Choose different bloomers
When you prepare yourself for a picking garden, you want flowers all season long, right? You can prepare very well by looking at which flowers grow in which season. Foxglove, for example, is beautiful in a vase, but the plant only produces one round of flowers. Dahlias flower later, but bloom until the first frost.

Oh and I can go on with tips for a long time, but for now it seemed like a good base;).

Would you like it if I share more blogs about the picking garden?

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items