Kwaliteitsverschil Aquarelverf Differences in Watercolor

Aquarelverf heb je in allerlei verschillende vormen en kwaliteiten. Waar kan je die verschillen eigenlijk in terugvinden? Lees er meer over in deze blog.

Zit er verschil tussen aquarel- en waterverf?
Eigenlijk kan ik hier heel kort in zijn: er zit helemaal geen verschil tussen aquarel- en waterverf. Water- en aquarelverf is precies hetzelfde. In Nederland wordt vaak de term waterverf gebruikt als aanduiding voor goedkope verf en aquarelverf voor de kwalitatieve versie. Feitelijk zit er absoluut geen verschil tussen de verf. Ik gebruik de termen door elkaar heen op mijn website.

Waarin zit dan het kwaliteitsverschil in?
Gebruik je waterverf af en toe, en bijvoorbeeld in een boekje? Dan kan je prima uit de voeten met een low budget setje. Deze low budget versies zijn alleen niet geschikt voor het werk 'aan de muur'. Dit komt omdat de lichtechtheid vaak slecht is bij dit soort setjes. Is een verf lichtecht, dan blijven de kleuren goed behouden zodra ze aan veel licht worden blootgesteld. Het geeft dus aan hoe goed een verf bestand is tegen licht. Is een verf niet lichtecht, dan verbleekt de verf snel onder invloed van licht. Lichtechtheid wordt vaak in plusjes oid aangeduid. Elk merk heeft hier weer een ander systeem voor.

Dit houdt trouwens niet in dat je altijd maar lichtechte verf moet gebruiken, of dat het dan pas een fijne verf is. Niet lichtechte verf kan alsnog super fijn werken en van mooie kwaliteit. Je kan ze alleen beter niet aan teveel licht blootstellen, want het is zonde als de kleuren vervagen. Ga je werk inscannen, of gebruik je het in een boekje? Dan maakt de lichtechtheid niet zoveel uit.

Ph Martins Hydrus Aquarelverf, Gansai Tambi en Winsor and Newton Cotman palletten zijn lichtecht.

Groter kleuren spectrum
Bij dure verven betaal je meer voor consistente kleuren. Daarnaast kan je veel meer varieren. Bijvoorbeeld; je hebt een napje oker. De kleur lijkt in het napje veel donkerder maar je kan deze kleur gebruiken van super licht en transparant tot donker. Je kan daardoor goed varieren in de intensiteit. Het kan verleidelijk zijn om een goedkoop palet met heeel veel verschillende kleuren te kopen. Eigenlijk kan je dan beter investeren in een paletje zoals deze Cotman van Winsor and Newton. Er zitten 10 verschillende kleuren in dit palet maar het is dus veel makkelijker om met deze kleuren te variëren.

Hoe wordt kwaliteit aangeduid?
Bij waterverf wordt er in de omschrijving vaak gesproken over Artist en Student Kwaliteit. Student kwaliteit is al van hele fijne kwaliteit. Artist kwaliteit doet daar nog een schepje bovenop, deze verf is vaak het beste van het beste. 'Helaas' blijft het ook vaak dat duurderdere verf ook echt betere kwaliteit heeft. Kwaliteit van de verf zit vooral in keuze de pigmenten. Bij een goedkope verf zal niet zo snel gebruik gemaakt worden van dure pigmenten en andersom is dat hetzelfde. 

Je vindt de waterverf hier in de shop!

Heb je nog vragen? Stel ze in de comments!

Liefs,
Judith

Watercolor paint comes in all kinds of different shapes and qualities. Where can you actually find those differences? Read more about it in this blog.

Is there a difference between watercolor and watercolor?
Actually, I can be very brief about this: there is no difference at all between watercolor and aquarel. Watercolor and aquarel paint is exactly the same. In the Netherlands, the term watercolor is often used to indicate cheap paint and aquarel paint for the qualitative version. In fact, there is absolutely no difference between the paint. I use the terms interchangeably on my website.

What is the difference in quality then?
Do you use watercolor every now and then, and for example in a book? Then you can work with a low budget set. These low budget versions are just not suitable for work 'on the wall'. This is because the lightfastness is often poor with these types of sets. If a paint is lightfast, the colors are well preserved as soon as they are exposed to a lot of light. It therefore indicates how well a paint is resistant to light. If a paint is not lightfast, it will quickly fade under the influence of light. Lightfastness is often indicated in pluses. Each brand has a different system for this.

This doesn't mean that you always have to use lightfast paint, or that it is only fine paint. Non-lightfast paint can still work very fine and of good quality. It is better not to expose them to too much light, because it is a shame if the colors fade. Are you going to scan work, or are you going to use it in a booklet? Then the lightfastness doesn't matter much.

Ph Martins Hydrus Aquarelpaint, Gansai Tambi and Winsor and Newton Cotman palettes are lightfast.

Larger color spectrum
With expensive paints, you pay more for consistent colors. You can also vary a lot more. For instance; you have a cup of ocher. The color seems much darker in the cup, but you can use this color from super light and transparent to dark. You can therefore vary the intensity well. It can be tempting to buy a cheap palette with a lot of different colors. Actually, it is better to invest in a palette like this Cotman from Winsor and Newton. There are 10 different colors in this palette, but it is much easier to vary with these colors.

How is quality referred to?
With watercolor, the description often refers to Artist and Student Quality. Student quality is already of very fine quality. Artist quality goes a step further, this paint is often the best of the best. 'Unfortunately' it often remains that more expensive paint actually has better quality. The quality of the paint is mainly in the choice of pigments. With a cheap paint it will not be easy to use expensive pigments and the other way around it is the same.

You can find the watercolors here!

Do you still have any questions? Leave them in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands