Troubleshooting: De meest voorkomende problemen bij het starten met moderne kalligrafie Troubleshooting: the most well known problems when starting modern calligraphy.

Herken je dit? Je hebt goed naar onze tips geluisterd en hebt alle materialen in huis, maar zodra je begint met schrijven… vraag je je af wat je verkeerd doet. Het leek het zo gemakkelijk, gewoon de pen op papier zetten en schrijven maar, maar jij raakt al gefrustreerd voordat je je kalligrafie letters hebt kunnen oefenen. Grrr, dit is niet wat je gehoopt had.

Laat je niet ontmoedigen!
Geloof me, ik herken de frustratie. Het kan zo ontmoedigend zijn dat je af en toe liever je pen opbergt en gewoon niet meer aanraakt. Maar wacht heel even voordat je dit doet. Als ik het ooit geleerd heb, dan kan jij het toch ook leren? Echt, ik beloof het je, je hoeft alleen maar wat meer kennis op te doen. En laat ik je daar toevallig bij kunnen helpen vandaag!

Struggle #1: Komt er geen inkt uit je pen?

Oplossing 1
Heb je je nib voordat je ging kalligraferen al schoon gemaakt? Elke nieuwe nib heeft een beschermlaagje die verwijdert moet worden zodat je nib de inkt mooi kan opnemen. Hoe zie je dat dit mogelijk je probleem is? Ligt je inkt in druppeltjes op je nib en zie je nog veel van de nib zelf wanneer je deze in de inkt dipt? Of ligt de inkt als een dikke inkt-deken om de nib heen? Als het druppeltjes zijn, zul je de plekken van de nib die zichtbaar zijn even extra moeten schoonboenen met een keukenpapiertje. Dit kan gewoon met de inkt die op de nib zit, je hoeft geen speciale schoonmaakmiddelen in huis te halen. Herhaal dit simpelweg totdat de inkt mooi over je hele nib verdeelt is en probeer het schrijven nog eens!

Oplossing 2
Het kan ook zijn, wanneer je een nib al vaker hebt gebruikt en niet netjes hebt schoongemaakt, dat er inktresten op je pen zijn achtergebleven die de inktvloei in de weg zit. Maak je nib eens grondig schoon met een (oude) tandenborstel!

Struggle #2: Krast je pen over het papier?

Oplossing 1
Grote kans dat je je pen niet goed vasthoudt. Wanneer de nib van je pen niet naar de bovenkant van je papier gewezen staat, zal de nib bij een dikke lijn beginnen te krassen, wat hele wiebelige lijnen geeft.

Oplossing 2
Heb je het krassen juist bij de lijnen omhoog? Dan druk je te hard op je nib. Bij de lijnen omhoog moet de druk minimaal zijn, zodat de nib echt kan ‘glijden’ over het papier. Wanneer je te hard drukt, duik je als het ware IN je papier en dat veroorzaakt het krasserige resultaat. Probeer gewoon eens de druk te verminderen, bijna totdat je amper nog druk zet wanneer je een lijn omhoog zet. Ja, dan ga je wiebelen en bibberen, maar geloof me, zo train je je dunne lijnen het beste. Na voldoende training wordt je stabieler, ga je minder bibberen EN heb je die mooie dunne lijnen te pakken. Dat is wat je uiteindelijk wilt, toch?

Struggle #3​ Zie je geen verschil tussen dikke en dunne lijnen?
Deze struggle heeft wat overlap met struggle #2. Even voor de goede orde: De lijnen omhoog moeten dun zijn en de lijnen omlaag dik.

Krijg jij alleen hele dikke lijnen? Wanneer je te hard op je nib drukt bij de lijnen die omhoog gaan, forceer je (te)veel inkt om uit de pen te stromen en krijg je geen verschil in lijndikte. Haal dus die druk eraf en probeer het eens opnieuw zonder die flinke druk. Dit kan even duren om onder de knie te krijgen en je kunt gaan wiebelen (zoals ook gezegd bij struggle #2), maar is echt nodig om te oefenen.

Heb jij juist dat je hele dunne lijntjes krijgt en geen dikke lijnen naar beneden? Dan is het aan jou om iets meer druk uit te oefenen op de lijnen naar beneden. Jij moet juist NIET de druk verminderen, maar vergroten! Durf je dit niet? Vertrouw op mij: je nib kan meer hebben dan je denkt! Probeer het gewoon eens uit.

Kom je er na deze blog nog steeds niet uit?
Ik organiseer een live troubleshoot sessie via een geheime YouTube link voor onze e-maillijst. Wil jij jouw vraag over moderne kalligrafie kunnen stellen? Zorg dan dat je ingeschreven staat voor onze e-maillijst! Voor de sessie hoef je alleen een internetverbinding te hebben EN ingeschreven te staan in onze e-maillijst om er bij te zijn!

Freebie: GRATIS live troubleshoot sessie met Joyce! Inschrijven via de mail en je krijgt de unieke link in je inbox.

* indicates required
E-mailadres *
Voornaam
 

Do you recognize this? You've listened carefully to our tips and have all the materials at home, but as soon as you start writing… you wonder what you're doing wrong. It seemed so easy, just put the pen on paper and write, but you get frustrated before you can practice your calligraphy letters. Grrr, this is not what you hoped for.

Don't be discouraged!
Believe me, I recognize the frustration. It can be so daunting that every once in a while you prefer to put your pen away and just stop touching it. But wait a moment before doing this. If I ever learned it, can't you learn it too? Really, I promise you, you just need to get a little more knowledge. And let me help you with that today!

Struggle #1: Not getting ink from your pen?

Solution 1
Did you clean your nib before you started calligraphy? Each new nib has a protective layer that must be removed so that your nib can absorb the ink nicely. How do you know that this might be your problem? Is your ink lying in droplets on your nib and do you still see a lot of the nib itself when you dip it in the ink? Or does the ink lie around the nib like a thick blanket of ink? If it is droplets, you will have to scrub the spots of the nib that are visible with a kitchen paper. This is simply possible with the ink on the nib, you do not need to get any special cleaning products. Simply repeat this until the ink is evenly distributed all over your nib and try writing again!

Solution 2
It could also be, if you have used a nib before and have not cleaned it properly, that there is ink residue on your pen that is interfering with the ink flow. Clean your nib thoroughly with an (old) toothbrush!

Struggle #2: Does your pen scratch the paper?

Solution 1
Chances are you are not holding your pen properly. If the nib of your pen is not pointing to the top of your paper, the nib will start to scratch at a thick line, which results in very wobbly lines.

Solution 2
Did it scratch at the lines up? Then you're pressing too hard on your nib. At the lines up, the pressure should be minimal so that the nib can really "slide" over the paper. When you press too hard, you dive, as it were, IN your paper and that causes the scratchy result. Just try reducing the pressure almost until you barely put pressure when you raise a line. Yes, then you will wobble and shiver, but believe me, this is the best way to train your thin lines. After sufficient training you will become more stable, you will shake less AND you will have those nice thin lines. That's what you want in the end, right?

Struggle #3 Can't see the difference between thick and thin lines?
This struggle has some overlap with struggle #2. Just for the record: The lines up should be thin and the lines down thick.

Do you only get very thick lines? When you press too hard on your nib at the lines that go up, you force (too) much ink to flow out of the pen and you get no difference in line width. So take that pressure off and try again without that heavy pressure. This can take a while to master and you can start to wiggle (as mentioned in struggle #2), but it's really necessary to practice.

Are you getting very thin lines up and no thick lines down? Then it's up to you to put a little more pressure on the down lines. You should NOT reduce the pressure, but increase it! Don't you dare? Trust me: your nib can take more than you think! Just give it a try.

Does it still not work after this blog?
I am organizing a live troubleshoot session via a secret YouTube link for our email list. Would you like to be able to ask your question about modern calligraphy? Then make sure you are registered for our e-mail list! For the session you only need to have an internet connection AND be registered in our email list to attend!

Freebie: FREE live troubleshoot session with Joyce! Register by email and you will receive the unique link in your inbox.

* indicates required
E-mailadres *
Voornaam
 
 
 
 
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands