Doorgaan naar content

Op werkdagen voor 16.00u besteld, vandaag verzonden.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

Wat voor naald gebruik je voor borduren? | What needle do you use for embroidery?

door Judith Joosten 11 Oct 2019

 

Één van de basismaterialen voor borduren is een goede naald. Bij een naald denk je al snel aan een scherpe naald. Terwijl een stompe naald vaak echt beter en fijner werkt. Verrassend he!? In deze blog lees je van alles over borduurnaalden en waarop je moet letten bij de aanschaf van je naalden.

De maat
Wanneer je gaat kiezen voor een naald, let dan altijd op de maat van de naald. Weet je niet precies welke je nodig hebt voor je stof? Je hebt vaak ook setjes met verschillende maten, dan kan je altijd even testen wat voor jou en voor je stof de beste naald is. Gebruik altijd de smalste naald als mogelijk. Hoe groter je naald, hoe groter het ‘gat’ dat je maakt in de stof. Hoe hoger het nummer van de naald, hoe kleiner de naald is. Zo is bijvoorbeeld 24 dun en 12 vrij groot en dik. Maat 20-24 zijn gebruikelijke maten bij vrij borduren.

Gebruik je een scherpe of een stompe naald bij borduren?
Een scherpe naald kan handig zijn bij stoffen die vrij dicht zijn geweven. Mijn eerste intuïtie was ook om een scherpe naald te kiezen. Dat was niet mijn beste keuze, de kans dat je in je vinger prikt is groot. De enige reden om voor een scherpe naald te kiezen is als je een ontzettend dicht geweven stof hebt om op te borduren. Kies anders gewoon voor een stompe naald.

Het is voor de stof en eerder gemaakte steken ook beter om een stompe naald te gebruiken. Stompe naalden duwt de draden van de stof uit elkaar en snijdt ze niet door zoals een scherpe naald dat wel doet.

Verschillende soorten naalden
Hoeveel verschillende naalden zullen er bestaan zal je denken, haha het zal je verbazen ;). Wil je het mooiste resultaat? Gebruik dan de naald die daar speciaal voor is gemaakt.

Borduurnaald
Bij voorkeur gebruik je bij borduren specifiek een borduurnaald. Borduurnaalden hebben een kleiner oog dan gewone naalden. Een groter oog maakt de naald automatisch dikker en dat wil je liever niet, omdat dit niet bevordelijk is voor de stof die je gebruikt. Meestal zijn borduurnaalden bot, waardoor je niet steeds in je eigen vingers prikt. Is een groot voordeel, trust me.

Crewel needle
Een crewel needle is een scherpe borduurnaald met medium eye die iets groter is dan de naald zelf. Deze gebruik je het meeste voor vrij borduren. Hierbij gaat ook op dat bij deze naalden maat 1 groot is en nummer 12 dun is.

Tapestry needle
Deze naald is korter dan een crewel needle, heeft een langer oog maar een stompe punt. Deze wordt voor kruissteek borduren en needlepoint borduren gebruikt. Omdat het een stompe naald is, beschadigd deze naald eerdere steken ook niet.

Hemstich of wing needles
Dit zijn beide naalden voor een specifieke stijl borduren waar ik zelf weinig van af weet. Borduur je in deze stijl, gebruik dan ook de naalden die hiervoor zijn ontwikkelt.

Milliliter needle aka staw needle
Deze naald heeft een heel klein oog. Zo klein dat het oog en de naald zelf net zo dik zijn. De naald zelf is lang en heeft een scherpe punt. Deze naald is ideaal als je veel french knots gaat maken.

Tip: Beperkte houdbaarheid: wist je dat je een scherpe naald bij voorkeur niet langer dan 8 uur gebruikt?

Tip: Hoe doe je de draad het makkelijkste door het oog? Het handigste is om het uiteinde strak af te knippen het vochtig te maken en dan even te draaien. Het uiteinde dat je niet door het oog van de naald doet, gebruik dat niet dubbel bij het borduren. Voordat je begint, maak en knoopje en knip dat kort af. Laat je het stukje garen dat na de knoop zit lang? Dan heb je grote kans dat deze stukjes naar boven komen bij verdere steken. Dus knip het uiteinde na het knoopje goed kort af. Dat zorgt ervoor dat je netter kan werken.

Had jij verwacht dat er zoveel te leren was over verschillende naalden? Ik niet!

Je vindt alle borduurnaalden hier.

Liefs,

Judith

[lang2]

 

One of the basics of embroidery is a good needle. With a needle, you often think of a sharp needle. Even though a blunt needle is often better and nicer to use. Surprising huh?! In this blog you'll read a lot about embroidery needles and what to look out for when buying new ones.

The size
When you are going to choose a needle, keep the size in mind. If you don't exactly know which one you need for the fabric? Then often sets with different sizes are available, then you can test what works for you and the fabric. Try to use the smallest size possible. The bigger the needle, the bigger the 'gap' you make in the fabric. The higher the number of the needle, the smaller the needle is. For example, 24 is thin and 12 relatively big and thick. Size 20-24 are the most used sized with free embroidery.

Do you use a sharp or a blunt needle with embroidery?
A sharp needle can be handy for fabrics with a tight weave. My first intuition was to use a sharp needle. That wasn't my best choice, the chances you prick your finger is very big. The only reason to go for a sharp needle is when you have a fabric with tight weave to embroider on. If you don't have that, just use a blunt one.

It's better for the fabric and stitches that are made earlier to use a blunt needle. Blunt needles push the threads of the fabric away and doesn't cut them like a sharp needle does.

Different sizes of needles
How many different needles are there, you might think. It might surprise you, haha ;). If you want the best result? Use a needle that's made for it.

Embroidery needle
Preferably use an embroidery needle for embroidery. Embroidery needles have a smaller eye than regular needles. A larger eye automatically thickens the needle and you'd rather not have that, because it isn't beneficial for the fabric you use. Embroidery needles are usually blunt, so you don't always have to prick your own fingers. It's a great advantage, trust me.

Crewel needle
A crewel needle is a sharp embroidery needle with a medium eye that is slightly larger than the needle itself. You use this mostly for free embroidery. It also applies that with these needles size 1 is large and number 12 is thin.

Tapestry needle
This needle is shorter than a crewel needle, it has a longer eye but a blunt tip. This is used for cross stitch embroidery and needlepoint embroidery. Since it's a blunt needle, this needle doesn't damage previous stitches either.

Hemstich of wing needles
These are both needles for a specific style of embroidery that I know little about. If you embroider in this style, also use the needles that have been developed for this.

Milliliter needle aka staw needle
This needle has a very small eye. So small that the eye and the needle itself are just as thick. The needle itself is long and has a sharp point. This needle is ideal if you are going to make a lot of French knots.

Tip: Limited shelf life: did you know that you preferably don't use a sharp needle for more than 8 hours?

Tip: How do you put the thread through the eye the easiest? The most convenient is to cut the end tightly, moisten it and then turn it. Do not double the end that you don't pass through the eye of the needle when embroidering. Before you start, tie a knot and cut it short. Do you leave the piece of yarn that is after the knot long? Then you have a good chance that these pieces will come up with further stitches. So cut the end after the button short. This ensures that you can work neater.

Did you expect there was so much to learn about different needles? Not me!

You can find all embroidery needles here.

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items