De lessen die ik in het eerste jaar van mijn bedrijf heb geleerd The lessons I learned from the first year on Splendith

Dat creativiteit vermeerdert wanneer je het gebruikt wordt me inmiddels steeds duidelijker. Ik was weleens bang dat ik als shop stil zou komen staan, omdat ik geen ideeën heb voor nieuwe producten of blogs. In plaats daarvan heb ik nog heel veel ideetjes op de plank liggen maar heb ik nog geen tijd gehad om ze uit te voeren. Wat ik misschien niet zo had verwacht is: mijn bedrijf laten groeien vind ik één van de moeilijkste dingen. Met stilstaan ga je feitelijk achteruit maar je moet de vooruitgang ook bij kunnen houden. Bij elke stap horen vanzelf extra andere stappen. Zoals: door in nieuwe producten te investeren, zou de omzet ook weer iets moeten groeien. En ja: me talking money, want de financiële en zakelijke kant hoort ook gewoon bij een bedrijf.

Door goede zakelijke keuzes maken kan ik mijn bedrijf weer laten groeien. Daarom probeer ik elke dag bij te leren. Ik heb een aantal belangrijke lessen geleerd dit jaar en wil deze graag met je delen. Volgens mij leer je als ondernemer zoveel van jezelf omdat je steeds tegen je eigen fouten aan loopt. Je kan geen werk van je afschuiven omdat het je 'taak' niet is. Er is niemand die je verteld wat je moet doet, maar als je het niet doet komt het bij jou terug. Je hoeft voor deze lessen trouwens geen ondernemer te zijn, volgens mij zijn ze heel goed toe te passen in elke functie.

Details matter, maar impact en de grote lijn ook!
Volgens mij zit het in je karakter of je meer kijkt naar de grote lijn of dat je details kijkt. Ik ben heel snel gefocust op details en kan er veel tijd aan besteden dat alle details kloppen. Je blindstaren op details zal je helpen dingen te finetunen en een heel mooi merk neer te zetten. Maar volgens mij is het super belangrijk om naar de grote lijn en je doelen te kijken, wil je jouw bedrijf laten groeien.  Laatst las ik in de Glamour een interview over een girlboss die in haar keuzes heel vaak meeneemt: 'hoeveel impact gaat dit hebben'. Volgens mij is het belangrijk om dit in je achterhoofd te houden bij zowel je dagelijkse bezigheden als de plannen die je voor de lange termijn maakt.

Productiviteit
Ik ben altijd op zoek naar manieren om productiever en efficient aan het werk te zijn. Want ik ben chaotisch en heb een slechte concentratie, om het maar even negatief neer te zetten. Ik kan met werk echt zo van de hak op de tak springen dat ik geen idee meer heb waar ik eigenlijk mee was begonnen. Mijn productiviteit schiet omhoog als ik duidelijke en redelijke to-do lijst maak. Doe ik dat niet aan het begin van de week, of dag dan verval ik snel in mail bijwerken en andere losse taken die geen prioriteit of impact hebben.

Stilstaan bij de dingen die je bereikt
Je werkt elke dag heel hard om dingen te bereiken, dus het is ook leuk om er stil bij te staan als je iets bereikt. Anders gaan die bijzondere momentjes zo aan je voorbij. Hoe klein de dingen ook zijn, ze maken het verschil voor jouw bedrijf of functie. Een leverancier die je eindelijk heb gevonden, positieve reviews, een deadline die je ruim hebt gehaald of je lege email box. Gewoon even van genieten :).

Nog meer leren!
Als onderdeel van de 'Google generatie' maak ik elke dag wel een keer gebruik van deze fijne zoekmachine. Wie niet? Alleen al de zin: how to + ... brengt je een schat aan informatie. Daarom vind ik het excuus: 'ik weet niet hoe dat moet' altijd erg makkelijk. Haha, dat doe ik alleen met de openingstijden van het zwembad. Omdat ik anders andere excuusjes moet bedenken omdat ik écht weer eens zou moeten gaan sporten. Speaking of: misschien gewoon eens tijd om dat te gaan doen :p. Oké, ik kom weer terug bij het onderwerp. Natuurlijk kan je vastlopen, vooral als je keuzes moet maken of omdat het niet makkelijk te vinden is. Maar dan kan je altijd om raad vragen bij iemand: bijvoorbeeld via je eigen social media of in een Facebook groep. Ambitieuze meisjes, of The Confetti Collective zijn bijvoorbeeld leuke groepen.

Dit voelde als een heel andere blog dan ik normaal gesproken deel, ik probeer wat te expirimenteren met blogonderwerpen. Hopelijk kon je er wat van leren :). Vind je leuk om meer werkgerelateerde dingen te lezen? Let me know!

Liefs,
Judith

That creativity increases when you use it is becoming clearer to me. I was sometimes afraid that my shop would come to a standstill, because I have no ideas for new products or blogs. Instead, I still have a lot of ideas on the shelf, but I haven't had time to implement them yet. What I may not have expected is: I find growing my business one of the most difficult things. By standing still, you actually deteriorate, but you must also be able to keep up with progress. Each step naturally involves additional other steps. Such as: by investing in new products, turnover should also grow slightly. And yes: I'm talking money, because the financial and business side is also part of a company.

By making good business choices I can grow my company again. That's why I try to learn every day. I have learned some important lessons this year and would like to share them with you. I think as an entrepreneur you learn so much from yourself because you keep running into your own mistakes. You can't pass on work because it is not your 'task'. No one is telling you what to do, but if you don't, it will come back to you. You don't have to be an entrepreneur for these lessons, I think they can be applied very well in any position.

Details matter, but impact and the big picture too!
I think it's in your character whether you look more at the big picture or if you look at details. I focus on details very quickly and can spend a lot of time making sure all details are correct. Focusing on details will help you fine-tune things and create a really beautiful brand. But I think it is super important to look at the big picture and your goals if you want to grow your business. I recently read an interview in Glamour about a girl boss who often takes this into account when making choices: 'how much impact is this going to have?'. I think it's important to keep this in mind in both your daily activities and the long-term plans you make.

Productivity
I'm always looking for ways to be more productive and efficient at work. Because I am chaotic, and have a bad concentration, just to put it down negatively. With work I can really jump from one subject to another, so that I have no idea what I should actually start with. My productivity increases when I make clear and reasonable to-do lists. If I don't do that at the beginning of the week or day, I quickly revert to updating mail and other loose tasks that have no priority or impact.

Think about the things you achieve
You work very hard every day to achieve things, so it's also nice to think about when you achieve something. Otherwise those special moments will pass you by. However small things are, they make the difference to your company or function. A supplier that you have finally found, positive reviews, a deadline that you have met or your empty email box. Just enjoy it :).

Learn even more!
As part of the 'Google generation' I use this great search engine every day. Who doesn't? The sentence alone: ​​how to + ... brings you a wealth of information. That's why I always find the excuse: 'I don't know how to do that' very easy. Haha, I only do that with the opening times of the pool. Because otherwise I have to come up with other excuses because I really should go back to exercise. Speaking of: maybe just time to do that:p. Okay, I'll get back to the topic. Of course you can get stuck, especially if you have to make choices, or because it is not easy to find. But then you can always ask someone for advice: for example via your own social media or in a Facebook group. Ambitieuze meisjes or The Confetti Collective, for example, are nice groups.

This felt like a completely different blog than I normally share, I try to experiment with blog topics. Hopefully you could learn something from it :). Do you like to read more work related stuff? Let me know!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands