HOE GEBRUIK JE // Coliro Pearlcolors? HOW TO USE // Coliro Pearlcolors?

Deze blog heb ik stiekem al heel vaak beloofd maar ik vond het een beetje spannend om deze te maken. Ik heb mijn angsten even over boord gezet om toch deze blog te maken en guess what? Ik heb er meteen een video bij gemaakt ;). In de video kan je goed zien wat ik in de blog nu eigenlijk bedoel. Ik begin meteen met een korte introductie wat Coliro Pearlcolors eigenlijk zijn.

Wat is Coliro?
Coliro is een metallic verf die je ook heel mooi kan gebruiken bij kalligrafie en illustraties. Je brengt hem aan met een penseel of met een kalligrafiepen. Door vrij weinig water te gebruiken, heb je met Coliro de letters echt op het papier liggen. Daarnaast is het helemaal dekkend, dus ook prachtig op donker papier. Coliro heeft echt een metallic finish, waardoor de verf het licht heel mooi weerspiegeld. Coliro bestaat uit mica pigmenten en Arabische gom.

Hoe werkt Coliro?
Ik krijg mega vaak de vraag: ‘maar hoe gebruik je Coliro dan?’. Begrijpelijk, want het is natuurlijk verwarrend, omdat je een kalligrafiepen niet zomaar in het Coliro palet kan dippen. Het is super eenvoudig maar wel fijn om bij iemand anders af te kijken. Daarom laat ik het je graag zien in deze video.

In de video gebruik ik de volgende materialen:

De verf werkt precies hetzelfde als een waterverf. Door de verf met water aan te mengen, activeer je de verf. Hoe meer water je aan de verf toevoegt hoe transparanter de verf wordt. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook hoe minder water, hoe dekkender de Coliro is. Door de structuur van de kleur, kan je makkelijk de pigmenten opnemen met het penseel.

Is het te vergelijken met een ander product?
Coliro is de enige lijn, die zoveel mooie dekkende metallic kleurtjes heeft. Het Coliro palet wordt vaak naar het Starry Colors palet van Kuretake gelegd om te vergelijken. Ik ga dat niet in deze video doen maar vat de uitkomsten van deze vergelijkingen voor je samen. Wat eigenlijk altijd de uitkomst van deze video’s is: de Kuretake is iets voordeliger, maar de Coliro heeft de mooiste dekking en kleuren. De dekking van de Starry Colors en de Coliro ontloopt elkaar niet veel.

Zo gebruik je Coliro!

Druppel water op de verf en wacht.
Wat bij Coliro heel belangrijk is om te doen: het water echt even in laten werken. Dus druppel wat water op je palet en laat dat ongeveer drie minuten inwerken. Dan mengt het water goed met de pigmenten. Meng nog even met je kwastje, dat ziet er altijd zo mooi uit! Je kan dan goed zien dat het mineralen zijn die zo schitteren, prachtig!

Werk je met een penseel?
Dan kan je heel makkelijk de dikte van de verf aan jouw smaak aanpassen.  Vind je de verf te dik? Dan voeg je wat water toe, vind je de verf te dun? Dan wacht je even totdat de verf iets dunner is.

Werk je met een kalligrafiepen?
I’ll show you the trick. De eerste stap is gewoon hetzelfde, water druppelen, in laten werken en mengen met het penseel. In plaats van de pen in de verf te dippen, smeer je de verf met het penseel aan de achterkant van de pen. Wat de goede consistentie is, dat is even uitproberen. De vuistregel is ruim: komt de Coliro niet van je pen af, dan is de verf te dik. Komt de Coliro er te snel af? Dan heb je teveel water gebruikt. Het water in de verf blijft natuurlijk steeds opdrogen, dus blijf steeds wat water toevoegen aan de verf.

Als er teveel Coliro aan de nib opdroogt, heeft dat invloed op de inktflow.  Maak de nib tussendoor schoon door hem even in het water te dippen en met een doekje schoon te maken.

Je kan Coliro in mijn webshop shoppen. Er zijn paletten beschikbaar met voorgeselecteerde kleuren, maar je kan ook zelf een palet samen stellen.

Heb je nog vraagjes?

Laat ze weten in de comments!

Liefs,
Judith 

I've secretly promised this blog a lot of times, but I it was a bit scary to make it. I put my fears aside to make this blog and guess what? I immediately made a video for it;). In the video you can clearly see what I actually mean in the blog. I start with a short introduction to what Coliro Pearlcolors actually are.

What is Coliro?
Coliro is a metallic paint that can also be used very nicely for calligraphy and illustrations. You apply it with a brush or with a calligraphy pen. By using relatively little water, you really have the letters on top of the paper with Coliro. In addition, it's completely opaque, so it's beautiful on dark paper. Coliro really has a metallic finish, which makes the paint reflect the light very nicely. Coliro consists of mica pigments and arabic gom.

How Coliro works
I often get the question: "but how do you use Coliro?". Understandable, because it is of course confusing, because you cannot just dip a calligraphy pen in the Coliro palette. It is super simple but nice to look at someone else. That's why I'm happy to show it to you in this video.

In the video I use the following materials:

The paint works exactly the same as a watercolor. By mixing the paint with water, you activate the paint. The more water you add to the paint, the more transparent the paint becomes. The reverse also applies, of course, the less water, the more covering the Coliro is. Due to the structure of the color, you can easily absorb the pigments with the brush.

Can it be compared with another product?
Coliro is the only line that has so many beautiful opaque metallic colors. The Coliro palette is often transferred to Kureake's Starry Colors palette for comparison. I'm not going to do that in this video, but summarize the results of these comparisons for you. Which is actually always the outcome of these videos: the Kuretake is slightly cheaper, but the Coliro has the best coverage and colors. The coverage of the Starry Colors and the Coliro is not very different.

This is how you use Coliro!

A drop of water on the paint and wait.
What is very important to do at Coliro: let the water really work for a while. So, drop some water on your palette and let it work for about three minutes. Then the water mixes well with the pigments. Mix with your brush, it always looks so beautiful! You can clearly see that they are minerals that sparkle so, beautiful!

Do you work with a brush?
Then you can easily adjust the thickness of the paint to your taste. Do you think the paint is too thick? Then you add some water, do you think the paint is too thin? Then you wait a while until the paint is slightly thinner.

Do you work with a calligraphy pen?
I'll show you the trick. The first step is just the same, drip water, let it work and mix with the brush. Instead of dipping the pen into the paint, smear the paint with the brush on the back of the pen. What the good consistency is, that is something to try. The rule of thumb is broad: if the Coliro doesn't come off your pen, the paint is too thick. Is the Coliro coming off too quickly? Then you have used too much water. The water in the paint will of course keep drying, so keep adding some water to the paint.

If too much Coliro dries on the nib, it will affect the ink flow. Clean the nib in between by dipping it in water and cleaning it with a cloth.

You can shop Coliro in my webshop. There are palettes available with pre-selected colors, but you can also put together your own palette.

Do you have any questions?
Let them know in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands