HOE GEBRUIK JE // gouache? HOW TO USE // gouache?

Als aanvulling voor mijn blog van vorige week, vandaag een uitleg over het gebruik van Gouache. Want hoe gebruik je gouache eigenlijk? In een vorige blog over gouache legde ik uitgebreid uit wat gouache precies is, dus ben je benieuwd, lees die dan vooral nog een keer terug. Heel kort samengevat: gouache is een dekkende waterverf. Nu over naar waar het in deze blog om gaat! Eerst de essentials die je nodig hebt:

Wat heb je nodig voor het gebruik van gouache?
Om te beginnen heb je aquarelpapier nodig, penselen (aquarel penselen bijvoorbeeld), twee bekers of glazen water om je penselen in schoon te kunnen maken en natuurlijk de verf zelf.

Zo gebruik je gouache
Je gebruikt een klein beetje gouache op je palet en voegt een heel klein beetje water toe zodat de verf een fijne vloeiende structuur krijgt om mee te kunnen verven. Hoe meer water je aan de verf toevoegt hoe lichter en transparanter de verft wordt. Voeg niet meteen teveel water toe, maar steeds een klein beetje dan hou je meer controle over de verf.

Je kan gouache zowel gebruiken voor projecten waarbij je van licht naar donker verft als van donker naar licht.

Opdrogen van de verf
Gouache droogt erg snel. Je hoeft dus niet heel lang te wachten voordat je een nieuwe laag schildert. Vaak als je net aan de ene kant klaar bent met schilderen, is de andere helft alweer droog. De verf op je palet droogt natuurlijk ook snel, maar don’t worry: gouache is gewoon opnieuw nat te maken, zowel op je papier als bijvoorbeeld je palet.

Bij het gebruik van Gouache is het belangrijk om te weten dat de kleur van de verf iets verandert als hij opdroogt. Lichte kleuren drogen iets donkerder op en donkere kleuren iets lichter. Hier moet je rekening mee houden als je extra van dezelfde kleur probeert te mengen.

Mengen en blenden verschillende kleuren
Verschillende kleuren gouache met mengen makkelijk met elkaar op de palet. Uiteraard lukt dit op je palet makkelijker dan op het papier.

Je kan verschillende kleuren gouache blenden door de kleuren naast elkaar te schilderen en de kleuren daardoor met elkaar te mengen. Je kan ook de nieuwe kleur op de andere kleur schilderen en de verf op deze manier mengen. De laatste methode gaat moeilijker wanneer de verf is opgedroogd op het papier.

Experimenteer!
Natuurlijk zijn er allerlei tips over hoe je gouache kan gebruiken, maar onthoud: er is geen foute manier. Experimenteer met Gouache zodat je de fijnste manier vind die bij jou past.

& je weet het: let me know als je vraagjes hebt! <3.

Liefs,
Judith

In addition to my blog from last week, today an explanation of how to use Gouache. Because how do you actually use gouache? In a previous blog about gouache I explained extensively what gouache is exactly, so if you are curious, please read it again. In a nutshell: gouache is an opaque watercolor. Now on to what this blog is all about! First the essentials you need:

What do you need to use gouache?
To start you need watercolor paper, brushes (watercolor brushes for example), two cups or glasses of water to clean your brushes and of course the paint itself.

This is how you use gouache
You use a little bit of gouache on your palette and add a little bit of water so that the paint gets a nice smooth structure to paint with. The more water you add to the paint, the lighter and more transparent the paint becomes. Do not add too much water immediately, but a little bit at a time to keep more control over the paint.

You can use gouache for projects where you paint from light to dark as well as from dark to light.

Drying of the paint
Gouache dries very quickly. So you don't have to wait long before you paint a new layer. Often when you have finished painting on one side, the other half is already dry. The paint on your palette also dries quickly, of course, but don't worry: gouache can simply be re-wet, both on your paper and, for example, your palette.

When using Gouache, it's important to note that the color of the paint will change slightly as it dries. Light colors dry slightly darker and dark colors slightly lighter. You have to take this into account if you are trying to mix extra of the same color.

Mix and blend different colors
Different colors of gouache blend with easy with each other on the palette. Of course this works more easily on your palette than on the paper.

You can blend different colors of gouache by painting the colors next to each other and thereby mixing the colors with each other. You can also paint the new color on top of the other color and mix the paint in this way. The last method is more difficult when the paint has dried on the paper.

Experiment!
Of course there are all kinds of tips on how to use gouache, but remember: there is no wrong way. Experiment with Gouache so that you find the best way that suits you.

& you know: let me know if you have any questions! <3.

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands