Doorgaan naar content
Op werkdagen voor 16.00u besteld, dezelfde dag verzonden!

We zijn een weekje op vakantie🥳. Bestellingen worden gewoon verzonden, met een kleine uitzondering een dag vertraging.

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

Hoe kies je Aquarel papier? | How do you choose Watercolor paper?

door Judith Joosten 06 Sep 2017

Het assortiment in de shop wordt steeds groter, net als de kans op keuzestress ;). Duurder hoeft niet altijd beter te zijn en de favoriet van jouw inspiratiebron is niet perse jouw go to. Om je wat op weg te helpen bij je materiaalkeuze ga ik elke week over een artikel schrijven. Dit kan zijn over de specificaties van één specifiek artikel, hoe je dat moet gebruiken. Of bijvoorbeeld een vergelijking van verschillende materialen. Hiervan komt minstens één blog per week online. Ik begin de reeks met informatie over aquarelpapier. 

Verschillen in Aquarelpapier

Het is zo lastig om papier van internet te kopen! Of van een verpakking terwijl je het papier niet kan voelen. Door te voelen kan je al snel de kwaliteit inschatten. Er zijn best wat tricks om te kunnen bepalen of de kwaliteit van het papier goed is of dat de papiersoort bij je past. In deze blog ga ik het proberen uit te leggen. Er zijn een aantal termen waarin de kwaliteit van papier wordt aangeduid. Omdat er zoveel papiersoorten zijn, worden deze termen ook altijd netjes vermeld! Deze heb je ongetwijfeld al voorbij zien komen. Ik leg je de volgende termen uit:

 • Cold and hot pressed
 • Student vs Artist quality
 • Gewicht
 • Acid free
 • Ph neutraal
 • Materiaal: Katoen vs cellulose

Cold vs Hot pressed Aquarelpapier

Het grootste verschil bij Aquarelpapier zit in hot of cold pressed papier. Hot pressed is altijd heel glad, denk bij hot aan heet/strijken. Bij Cold pressed papier zit meer structuur in het papier. Ik heb de foto met opzet wat donkerder gelaten, hopelijk kan je zo goed de structuur van het papier zien.

Hot pressed aquarelpapier:

In hot pressed papier (links op deze foto) zit dus bijna geen stuctuur. Deze soort aquarelpapier is het beste geschikt voor gedetaileerd werk. Ook hoef je geen rekenig te houden met dat de inkt of verf door de stuctuur verloopt. Omdat er minder structuur in het papier zit, zuigt het papier ook minder verf/water op. De inkt droogt dus minder snel, waardoor je meer tijd overhoudt om met de verf te spelen. Omdat er geen structuur in het papier zit, heb je geen last van schaduwwerking. Hierdoor lijken de kleuren die je hebt gebruikt nog helderder.

Cold pressed aquarelpapier

Bij Cold pressed papier (rechts op deze foto) krijg je een stuctuur in het papier. De structuur kan per papiersoort verschillen. De structuur wordt aangeduid in ****. Het papier kan door deze structuur meer en sneller water opnemen. Over het algemeen wordt dit type aquarelpapier het meeste gebruikt en aangeraden voor beginners.

Student vs Artist quality

Je hebt de termen student en artist waarschijnlijk wel voorbij zien bij de materialen die je gebruikt. Deze termen verwijzen naar de kwaliteit van de materialen. Student kwaliteit is wat goedkoper omdat de kwaliteit daar ook naar is. Er worden net andere materialen en technieken gebruikt, waardoor het papier goedkoper kan zijn. Dit type papier is prima voor experimenten en basic aquarellen. Artist grade is vanzelfsprekend wat duurder omdat de kwaliteit ook beter is. Bij aquarel papier uit zich dat verschil vooral in het gebruik van de hoeveelheid water. Bij Artist grade papier heb je minder beperkingen in het papier en kan je het echt tot de max van z’n kunnen gebruiken.

Gewicht

De dikte van het papier is gekoppeld aan de hoeveelheid water het papier kan opnemen. 240-300 grams papier zorgt er ook voor dat je papier niet meteen krom trekt zodra je flink wat water gebruikt. Wat dunner papier is vaak goedkoper en weer prima om op te oefenen.

De grammage van papier is het gewicht dat papier per vierkante meter heeft. Het is dus niet 300 gram per pagina. Bijvoorbeeld; Koop je een blok papier met 300gm papier, dan maakt het de dikte van het papier geen verschil bij een blok van 10x15 of 20x30. 

Acid free & Ph neutraal

Acid free en Ph Neutraal papier is altijd aan te raden, dit papier verkleurd niet als het lang aan zonlicht wordt blootgesteld. 

Materiaal: Katoen vs cellulose

De meest voorkomende materialen die gebruikt worden zijn cellulose en katoen. Hetzelfde geldt voor Aquarelpapier. Papier met katoen neemt het meeste water op. 

En een laatste opmerking: je hebt aquarelpapier in verschillende tinten wit. Bijvoorbeeld; extra wit, natuurlijk wit, wit en creme. De standaard is wit en is de kleur afwijkend dan wordt dit aangegeven. 

Welke soorten aquarelpapier verkoop ik? Ik verkoop de fijnste merken aquarelpapier; Arches, Fabriano en Strathmore. Ze vallen allemaal in andere prijsklasse, dus voor iedereen een passende soort papier. 

Om even kort de verschillen van het aquarelpapier uit de shop te nomen: Strathmore 200 is de meest budgetvriendelijke versie, Arches is Hot Pressed(Artist), Fabriano is wat dunner papier van Artist kwaliteit, Strathmore 300 is dik aquarelpapier met een handige ringband.

Heb je nog vraagjes? Stel ze vooral in de comments, ik probeer ze altijd zo snel mogelijk te beantwoorden!

Liefs,
Judith

[lang2]

The range in the shop is increasing, as is the chance of choice stress;). More expensive does not always have to be better and the favourite of your source of inspiration is not necessarily your own go to. To help you on your way with your choice of material, I will write about an article every week. This could be about the specifications of one specific item, how to use it. Or, for example, a comparison of different materials. At least one blog per week of this comes online. I start this series with information about watercolor paper.

Differences in Watercolor paper

It's so difficult to buy paper from the internet! Or from packaging while you cannot feel the paper. By feeling you can quickly estimate the quality. There are quite a few tricks to determine whether the quality of the paper is good or whether the paper type suits you. In this blog I will try to explain all of it. There are a number of terms that refer to the quality of paper. Because there are so many paper types, these terms are always neatly stated! You have undoubtedly already seen this one. I will explain the following terms to you:

 • Cold and hot pressed
 • Student vs Artist quality
 • Weight
 • Acid free
 • Ph neutral
 • Material: Cotton vs celulose

Cold vs Hot pressed watercolor paper

The biggest difference with watercolor paper is in hot or cold pressed paper. Hot pressed is always very smooth, think hot of hot / ironing. Cold pressed paper has more structure in the paper. I left the photo a bit darker on purpose, hopefully you can see the texture of the paper as well.

Hot pressed watercolor paper:

So there's almost no structure in hot pressed paper (left in this photo). This type of watercolor paper is best suited for detailed work. You don't have to take into account that the ink or paint will run through the structure. Because there is less structure in the paper, the paper also absorbs less paint / water. The ink dries less quickly, so you have more time to play with the paint. Because there is no structure in the paper, you don't have to struggle with shadows. This will make the colors that you used appear even brighter.

Cold pressed watercolor paper:

With Cold pressed paper (right in this photo) you get a structure in the paper. The texture may differ depending on the paper type. The structure is indicated in ****. This structure allows the paper to absorb more water, faster. In general, this type of watercolor paper is the most commonly used and recommended for beginners.

Student vs Artist quality

You have probably missed the terms student and artist with the materials you use. These terms refer to the quality of the materials. Student quality is a bit cheaper because the quality isn't as good (but it's still good quality). Slightly different materials and techniques are used, which can make the paper cheaper. This type of paper is great for experiments and basic watercolors. Artist grade is of course a bit more expensive because the quality is also better. With watercolor paper, this difference is mainly reflected in the use of the amount of water. With Artist quality paper you have fewer restrictions in the paper and you can really use it to the max.

Weight

The thickness of the paper is linked to the amount of water the paper can absorb. 240-300 grams of paper, ensures that your paper does not immediately warp as you use a lot of water. Slightly thinner paper is often cheaper and fine to practice on.

The grammage of paper is the weight that paper has per square meter. So it is not 300 grams per page. For example; If you buy a block of paper with 300gm paper, the thickness of the paper makes no difference with a block of 10x15 or 20x30.

Acid free & Ph neutraal

Acid free and Ph Neutral paper is always recommended, this paper does not discolour when exposed to sunlight for a long time.

Material: Cotton vs cellulose

The most common materials used are cellulose and cotton. The same goes for watercolor paper. Paper with cotton absorbs the most water.

And a final note: you have watercolor paper in various shades of white. For example; extra white, natural white, white and cream. The standard is white and if the color deviates, this is indicated.

What types of watercolor paper do I sell? I sell the finest brands of watercolor paper; Arches, Fabriano and Strathmore. They all fall in a different price range, so a suitable type of paper for everyone.

To briefly mention the differences of the watercolor paper from the shop: Strathmore 200 is the most budget-friendly version, Arches is Hot Pressed (Artist), Fabriano is somewhat thinner paper of Artist quality, Strathmore 300 is thick watercolor paper with a handy ring binder.

Do you have any questions? Do ask them in the comments, I always try to answer them as soon as possible!

 

 

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items