DINKY DIPS

YES, YES, YES they're online! Dips op de dinky dips, haha ja I know: flauw! Het voelt wel als een overwinning dat de dinky dips online staan. Ik heb eerst talloze uren, dagen gezocht naar potjes. Nadat ik het eerste potje had gevonden, ging ik opzoek naar de kleine potjes. Dat was toch wel iets moeilijker! My goodness, wat was ik blij dat ik ze had gevonden! Oke, inmiddels was er denk ik wel twee maanden overheen gegaan. En in die twee maanden had ik dus potjes gevonden. 

Ik zag het niet voor me dat ik honderden gaten zou boren, tenminste rechte gaten. Iedereen kan gaten boren, bij dit klusje moest het natuurlijk allemaal wat preciezer. Dus ik ging een offerte aanvragen bij twee meubelmakers. In bouwmarkten wordt je dus niet serieus genomen als vrouw, maar bij een meubelmaker dus blijkbaar helemaal niet. Het gebeurd zo vaak: gaat Paul met me mee naar een bouwmarkt (vaak om te sjouwen :p) en als je dan iets vraagt praat het winkelpersoneel altijd tegen PAUL! Pff, dus als je bij een bouwmarkt werkt: richt je gewoon op de vrouw als ze iets vraagt ;). De eerste meubelmaker stuurde me letterlijk een mail met: 'het kost €***, ik hoor graag of u hiermee akkoord gaat'. Zonder specificatie oid. Haha, yeah right. En de tweede meubelmaker vond het allemaal erg leuk, zei: dat wordt erg duur en heeft nooit een offerte opgestuurd. Toen was ik wel klaar met de meubelmakers uit mijn omgeving.

Toen kwam het volgende dilemma, hoe ga ik ze dan zelf maken? Ik had een goede boor nodig en de potjes hebben allebei een hele specifieke maat. Wat nu?! De standaard boren maken lelijke gaten, dus ging ik opzoek naar goede boren die ook nog eens per millimeter gingen. Ja voor de Dinky dips heb ik dus hele specifieke *DURE* boren gekocht. Maar ik vond dus wel de perfecte boren, ik was helemaal in m'n sas ;). Ik was er absoluut een paar dagen helemaal gelukkig over. Ik had de boren getest op een hard stuk hout en de gaten werden helemaal zoals ik had verwacht. Toen ik een gaatje ging boren in vuren hout, ontstond het volgende dilemma. Vuren hout was absoluut niet geschikt voor dit werk. 

Twee weken geleden ging ik op zoek naar hout en vond het laatste stukje van de puzzel! Ik vond prachtig hout én met hulp van mijn schoonvader maakte we in een dag de Dinky Dips af. Ik ben een blij ei.

Progress:

Het eind resultaat!
Ik ben er zoó enthousiast over! Alle Dinky Dips stuk voor stuk met de hand gemaakt. Ik heb nu twee verschillende versies gemaakt, één met 4 kleine potjes en één om een groter potje in te zetten. Ik sluit niet uit dat er meerdere versies in de shop komen, voor nu eerst deze twee items.

Waar zijn die Dinky Dips eigenlijk voor?
In de Dinky Dips kan je heel makkelijk kleine hoeveelheden inkt mengen. Dus ga je aan de slag met gouache of ga je een inkt verdunnen? Met een pipet doseer je makkelijk wat inkt en water bij elkaar. Je hoeft zo niet meteen een grote hoeveelheid inkt te maken. In de kleine cups past zowel een kleine penseelpunt als een kalligrafie pen.

Heb je nog vraagjes? Stel ze vooral in de comments!

Je shopt de Dinky dips hier
De Dinky Dip met 4 kleine cups is te koop voor €5,50

Liefs,
Judith

YES, YES, YES they're online! Dibs on the dinky dips, haha ​​yes I know: bland! It feels like a victory that the dinky dips are online. I first searched for pots for countless hours, days. After I found the first jar, I started looking for the small ones. That was a bit more difficult! My goodness, how glad I was to find them! Okay, I think it had taken two months by now. And in those two months I had found jars.

I couldn't imagine drilling hundreds of holes, straight holes at least. Anyone can drill holes, this job obviously had to be a bit more precise. So I went to request a quotation from two furniture makers. In hardware stores you are therefore not taken seriously as a woman, but apparently not at all with a furniture maker. It happens so often: Paul goes with me to a hardware store (often to lug around: p) and if you ask something the shop staff always talk to PAUL! Phew, so if you work at a hardware store: just aim for the woman when she asks something;). The first joiner literally sent me an email with: 'it costs € ***, please let me know if you agree with this'. Without specification or something. Haha, yeah right. And the second furniture maker liked it all very much, said: it will be very expensive and has never sent a quotation. At that moment I was done with the furniture makers from my area.

Then came the next dilemma, how am I going to make them myself? I needed a good drill and the jars both have a very specific size. What now?! The standard drills make ugly holes, so I started looking for good drills that also went per millimeter. So for the Dinky dips I bought very specific *EXPENSIVE* drills. But I did find the perfect ones, I was completely delighted;). I was absolutely completely happy about it for a few days. I had tested the drills on a hard piece of wood and the holes turned out exactly as I expected. When I went to drill a hole in spruce wood, the following dilemma arose. Spruce wood was absolutely unsuitable for this work.

Two weeks ago I went looking for wood and found the last piece of the puzzle! I found beautiful wood and with the help of my father-in-law we finished the Dinky Dips in one day. I'm a happy egg.

Progress:

 

The end result!
I am so excited about it! All Dinky Dips are all handmade. I have made two different versions, one with 4 small pots and one to use a larger pot. I won't rule out that there will be multiple versions in the shop, these two items first.

What are those Dinky Dips for?
You can easily mix small amounts of ink in the Dinky Dips. So are you going to work with gouache or are you going to dilute an ink? With a pipette you can easily dose some ink and water together. You don't have to make a large amount of ink right away. The small cups fit both a small brush tip and a calligraphy pen.

Do you still have any questions? Let them know in the comments!

You'll find the Dinky dips here
The Dinky Dip with 4 small cups is €5,50

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3