PERSONAL // Nieuwe plannetjes voor de blog!

Wow, ik heb zo weinig geupload de laatste tijd dat ik een hoop met jullie te delen heb! Het is niet voor niets zo stil geweest. Natuurlijk had ik eerst vakantie en daarna ben ik aan de slag gegaan aan wat nieuwe dingen! Je leest er meer over in de blog.​

Terugkijken
De vakantie was een mooie periode om terug te kijken op het eerste half jaar Splendith. Ik ben jullie echt super dankbaar voor waar ik inmiddels al ben met Splendith. Ik heb al hele mooie stappen kunnen maken, dankzij jullie! Het is heel inspirerend om hier elke dag mee bezig te zijn. Ook is de stap van parttime naar fulltime een verademing geweest! 

In mijn vakantie kon ik met een nieuw perspectief naar Splendith kijken juist omdat ik wat afstand nam van mijn standaard werkzaamheden. Wat kan ik beter en anders doen? Het is toch lastig om de grote lijn te zien terwijl je ergens middenin zit. Ik ben blij dat ik de tijd heb genomen om terug en vooruit te kijken. Het heeft fijne nieuwe inzichten gegeven.

Voor de eerste drie maanden van het jaar had ik duidelijke doelen voor mezelf en voor Splendith. Daarna werd het zo druk, waardoor je snel meegaat in de flow. Inmiddels heb ik al veel fijne materialen heb in de shop waar ik super blij mee ben! Maar naast foto's voor instagram is er gewoon weinig gekomen van fijne blogs. Voor de komende maanden heb ik opnieuw prioriteiten gesteld. 

Nieuwe plannen!
Het belangrijkste is nog steeds dat Splendith een mooie plek is waar je inspiratie en fijne materialen kan vinden! Ik hou ervan om leuke en interessante dingen te delen! Ook merk ik dat jullie graag meer informatie zien van materialen of een vergelijking tussen het aanbod. Daarom wil ik meer mooie en fijne content gaan maken. Niet alleen over materialen maar ook inspiratie voor een creatief leven. Dat kan een keuzegids zijn voor je kalligrafiematerialen of een blog over een inspirerend boek of bestemming. En dat is precies waar ik mee bezig ben. Nadat mijn vakantie over was, ben ik druk aan de slag gegaan!

Om wat voorwerk te doen, is het dus eventjes stil geweest op mijn social. Er staan inmiddels al heel wat leuke blogposts te wachten om de blog mooi te vullen. Uiteraard komen er ook andere leuke dingen aan maar dit moest nu gewoon even van mijn hart!

Waar zou jij graag iets over terug willen zien op de blog? Laat het weten in de comments!

Liefs,
Judith

Wow, I've uploaded so little lately that I've got a lot to share with you! It has not been so quiet for nothing. Of course, I first had a holiday and then I started working on some new things! You can read more about it in the blog.

Looking back
The holiday was a good time to look back on Splendith's first six months. I am really grateful to you for what I already am with Splendith. I have already been able to take very nice steps, thanks to you! It is very inspiring to work on this every day. The step from part-time to full-time has also been a relief!

During my vacation I was able to look at Splendith from a new perspective precisely because I took some distance from my standard activities. What can I do better and differently? It is difficult to see the big picture while you are in the middle of something. I am glad I took the time to look back and forward. It has provided nice new insights.

For the first three months of the year, I had clear goals for myself and for Splendith. After that it got so busy, so you quickly go into the flow. I already have many fine materials in the shop that I am very happy with! But besides photos for Instagram, there is just not much of nice blogs. I have set new priorities for the coming months.

New plans!
Most importantly, Splendith is still a beautiful place where you can find inspiration and fine materials! I love to share fun and interesting things! I also notice that you would like to see more information about materials or a comparison between the offer. That is why I want to make more beautiful and pleasant content. Not only about materials but also inspiration for a creative life. This could be a selection guide for your calligraphy materials or a blog about an inspirational book or destination. And that is exactly what I am doing. After my vacation was over, I got down to work!

So to do some preliminary work, it has been quiet on my social for a while. There are already a lot of valuable blog posts waiting to fill the blog nicely. Of course there are also other fun things to come, but this just had to get off my heart!

What would you like to see something about on the blog? Let us know in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands