REVIEW // 'Babe, you got this' van Emelie Sobels REVIEW // 'Babe, you got this' by Emelie Sobels

Voor alle business babes review ik het boek 'Babe, you got this'! Ik wilde graag wat meer lezen, dus werd dit boek nummer twee op de lijst. Toevallig op de dag (of de dag na) de boeklancering van Babe you got thisontdekten Paul en ik boekwinkel Colofon in Arnhem. Super leuk om nog steeds nieuwe winkels in je 'eigen' stad te ontdekken. Blijkbaar waren we er al super vaak langsgelopen maar achter een smalle gevel vonden we een hele fijne boekwinkel. 

Om nog op mijn voornemen terug te komen: Om eerlijk te zijn had ik denk al twee jaar geen boek gelezen. Na mijn afstuderen heb ik gewoon geen boek meer aangeraakt. Het was dus echt tijd om daar verandering in te brengen.  Boeken kopen vind ik dus wel leuk maar ze uitlezen is toch wat moeilijker. Herken je dat? Een boekwinkel geeft zoveel inspiratie door de hoeveelheid kennis die je daar kan vinden. Ik mezelf opgelegd om pas een nieuw boek te kopen nadat ik een ander boek had uitgelezen. Cut Flower Garden was het eerste boek dat ik aanschafte, ik had al vanaf februari gemijmerd over het boek en in mijn vakantie bestelde ik het eindelijk. Het hele boek had ik met twee dagen uitgelezen. Lezen is toch wel leuk! Dus: 'Yayyy, tijd om een nieuw boek aan te schaffen.'

In de boekwinkel Colofon zag ik dus toevallig précies het boek liggen en dacht: die gaat mee naar huis. En weer las ik het boek met 2 of misschien 3 dagen uit. I'll let you know why!

Nog even een korte intro van het boek voor degene die er nog niets over gehoord hebben: Voor Babe you got this zijn meer dan twintig inspirerende, succesvolle, vrouwelijke ondernemers geïnterviewd  voor advies. Aan deze vrouwen werden vragen gesteld als: Hoe heb je jouw doelen bereikt, welke misstappen maakte ze en hoe blijf je trouw aan je idealen? Hoe combineer je een ambitieus leven met een sociaal leven? Deze vragen worden in een logische verdeling per hoofdstuk besproken.

1. Herkenning!
Zoveel dingen die in het boek beschreven worden, zijn dingen waar ik tegenaan loop: administratie, werk/privé of bijvoorbeeld samenwerkingen. Als girlboss voelt het weleens alsof je nonstop het wiel uit moet vinden. Altijd on top of your game. Je bent daarin echt niet de enige: go the extra mile, it's never crowded.

2. Duwtje in de goede richting
In het boek worden vrij veel dingen genoemd die je al vaker gehoord hebt​. Voor mij gaf één van die dingen me echt een realisatiemoment. Administratie is  echt niet mijn ding. Dat maak(te) ik dus ook nooit prioriteit.  Je administratie op orde hebben is niet alleen voor de Belastingdienst. Zoals eigenlijk alle vrouwen beaamde in het boek, is dat het gewoon super belangrijk is dat je financieel duidelijkheid hebt voor jezelf. Ik heb meteen mijn BTW aangifte in de eerste week van het kwartaal gedaan en archiveer mijn bonnetjes eindelijk elke week. Yes! Trots momentje.

3. Niet alleen voor Girlbosses maar ook voor ambitieuzes Babes
Ook als werknemer kan je inspiratie uit het boek halen. Het is leuk dat het boek vooral praat over je ambities. Als vrouw kom je voor andere uitdagingen te staan in je carrière. Ik moet er wel bijzeggen dat de meeste vrouwen die geïnterviewd zijn, ondernemers zijn.

4. Down to earth, successen maar ook leren van de fouten van andere Girlbosses
Ben je ook allergisch voor sommige adviesboeken? Droom groot, doe dit en dan ben je succesvol en verdien je bergen geld! Als het zo makkelijk ging, dan zou iedereen toch succesvol zijn? Er is niet één succesformule die je kan volgen om een leuk leven te hebben. Het boek is vanuit een positieve invalshoek geschreven maar de meer 20 vrouwen die ook hun fouten en angsten durven delen. Fijn om dit van verschillende vrouwen te horen. En dat succes je komt aanwaaien: dat zei niemand.

Een reden waarom je het boek niet zou moeten kopen? Als je allergisch bent voor open deuren. Een aantal open deuren kom je zeker, maar het boek is zeker inspirerend!

Bestel Babe, you got this online voor €17,99

Liefs,
Judith

For all business babes I review the book 'Babe, you got this'! I wanted to read a little more, so this book became number two on the list. Coincidentally on the day (or the day after) the book launch of Babe you got this, Paul and I discovered the Colofon bookshop in Arnhem. Super nice to still discover new shops in your 'own' city. Apparently we had walked past it very often, but behind a narrow facade we found a very nice bookshop.

To return to my point: To be honest, I don't think I had read a book in two years. After graduating, I simply did not touch a book. So it was really time to change that. I like buying books, but reading them is a bit more difficult. Do you recognize that? A bookstore gives so much inspiration because of the amount of knowledge you can find there. I forced myself not to buy a new book until after I finished reading another book. Cut Flower Garden was the first book I purchased, I had been thinking about the book since February and finally ordered it during my vacation. I finished the entire book in two days. Reading is fun! So, "Yayyy, time to get a new book."

In the Colofon bookshop I just happened to see the book and thought: it will go home with me. And again I read the book in 2 or maybe 3 days. I'll let you know why!

Just a short intro to the book for those who haven't heard about it yet: For Babe you got this, more than twenty inspiring, successful, female entrepreneurs have been interviewed for advice. These women were asked questions such as: How did you achieve your goals, which mistakes did they make and how do you stay true to your ideals? How do you combine an ambitious life with a social life? These questions are discussed in a logical division per chapter.

1. Recognition!
So many things that are described in the book are things that I encounter: administration, work/private life or, for example, collaborations. As a girl boss it sometimes feels like you have to be behind the wheel nonstop. Always on top of your game. You are really not alone in this: go the extra mile, it's never crowded.

2. Push in the right direction
The book mentions quite a lot of things that you have heard before. For me, one of those things really gave me a moment of realization. Administration is really not my cup of tea. I never make that a priority. Keeping your administration in order is not only for the tax authorities. As all women agreed in the book, it is just super important that you have financial clarity for yourself. I immediately filed my VAT return in the first week of the quarter and finally archive my receipts every week. Yes! Proud moment.

3. Not only for Girlbosses but also for ambitious Babes
As an employee you can also get inspiration from the book. It is nice that the book mainly talks about your ambitions. As a woman you will face different challenges in your career. I have to add that most of the women interviewed are entrepreneurs.

4. Down to earth, successes but also learning from the mistakes of other Girl Bosses
Are you also allergic to some advice books? Dream big, do this and you will be successful and earn tons of money! If it were that easy, wouldn't everyone be successful? There is not one success formula you can follow to have a good life. The book is written from a positive angle, but the more than 20 women who also dare to share their mistakes and fears. Nice to hear this from several women. And that success is coming your way: no one said that.

One reason why you shouldn't buy the book? If you are allergic to open doors. You will certainly come across a number of open doors, but the book is certainly inspiring!

Order Babe, you got this online for € 17.99

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands