KALLIGRAFIE // De beste materialen om te leren kalligraferen CALLIGRAPHY // The best materials to learn Calligraphy

Wil je gaan beginnen met moderne kalligrafie? Dan is de kans groot dat je benauwd wordt als je het aanbod van verschillende materialen ziet! Ik geef je geen ongelijk! Welk pennetje doet nu wat, en wat is dat met ál die verschillende soorten inkt? Dus voor je kan beginnen met kalligrafie kan je waarschijnlijk wel wat hulp gebruiken? In deze blog leg ik je uit welke materialen je het beste kan aanschaffen als beginner.

Om te kalligraferen heb je 4 verschillende dingen nodig: een penhouder, een pen/nib, inkt en papier. In deze blog leg ik uit welke 'essentials' je het beste kunt aanschaffen als beginner.

De kalligrafiepen/nib
​Misschien kan ik wel zeggen dat je nib het grootste onderscheid zal aanbrengen in je kalligrafiestijl. In mijn webshop verkoop ik penpunten met een spitse punt, deze worden meestal gebruikt voor moderne kalligrafie. Door de spitse punt kan je dunne upstrokes maken. Wanneer je bij de downstrokes wat druk op de pen uitoefent krijg je een dikkere lijn. De ene pen is flexibeler dan de andere, dat verklaart het verschil in de dikke lijn naar beneden. Het Flexibele pennen zijn moeilijker om te gebruiken. 

De Nikko G is de perfecte nib om mee te beginnen in je kalligrafietour. Met deze kalligrafiepen maak je super dunne upstrokes en dikkere downstrokes. Het is een semi flexibele pen, dus een fijne nib om het avontuur mee te beginnen!  Wil je graag meteen meerdere pennen uitproberen? Dan raad ik je mijn setje 'Must Have Kalligrafienibs' aan. Dat is een aanvulling op de Nikko G. Zorg dan wel dat je een penhouder met een metalen bevestiging hebt. Daar passen alle nibs in :).

De Penhouder
Zoals je in mijn webshop kan zien, heb ik nogal wat verschillende penhouders in de shop! In combinatie met de Nikko G kalligrafienib kan je eigenlijk alles kiezen. Ik raad je aan om te beginnen met een rechte penhouder. De penhouder met een grip van kurk schrijft erg comfortabel, dus die raad ik je zeker aan!

Lijkt het je leuk om een Oblique houder uit te proberen? In de shop heb ik al een Oblique houder voor €4,95. Met deze houder heb je de kalligrafienib meteen

Inkt
'Zoveeeeel kleurtjes en hoeveel verschillende zwarte inkt heb je wel niet?' Haha, ja genoeg keuze he! Ga je beginnen, ga dan voor een potje Sumi inkt. Dit is een mooi dekkende zwarte inkt en vloeit makkelijk van je pen af. Wil je meteen kleurtjes uitproberen? Dan is Ecoline fijn om mee te expirimenteren.

Papier voor kalligrafie​
​Misschien ben je geneigd te denken: 'oh ik thuis nog zat papier'. Niet al het papier is geschikt om op te kalligraferen. De inkt kan gaan bloeden, waardoor je maar geen strakke lijnen krijgt. Je inkt wordt dan helemaal in het papier gezogen. Een andere ergernis is dat je steeds wat papier meepakt door de scherpe punt van je nib. Omdat er dan wat papier blijft hangen in je nib krijg je dikke lijnen. Kies voor blank Triomphe papier of de Rhodia papierblokken. De Dotpads kunnen je guidelines geven. Gebruik je een andere guidelines? Dan kan je die onder het papier leggen en you're good to go!

Met deze vier ingrediënten kan je aan de slag! Hopelijk helpt het je verder op weg. Heb je nog vraagjes? Stel ze dan vooral in de comments.

Liefs,
Judith

Do you want to start with modern calligraphy? Then there is a good chance that you will be short of breath when you see the range of different materials! I don't blame you! Which pen does what, and what is that with all those different types of ink? So before you can start with calligraphy you could probably use some help? In this blog I explain which materials are best to purchase as a beginner.

To make calligraphy you need 4 different things: a pen holder, a pen/nib, ink and paper. In this blog I explain which 'essentials' you can best purchase as a beginner

The calligraphy pen/nib
Maybe I can say that your nib will make the biggest difference in your calligraphy style. In my webshop I sell nibs with a pointed tip, which are mostly used for modern calligraphy. The pointed tip allows you to make thin upstrokes. When you exert some pressure on the pen at the downstrokes, you will get a thicker line. One pen is more flexible than the other, which explains the difference in the thick line down. The Flexible pens are more difficult to use.

The Nikko G is the perfect nib to start your calligraphy tour. With this calligraphy pen you can make super thin upstrokes and thicker downstrokes. It is a semi flexible pen, so a nice nib to start the adventure with! Would you like to try out several pens right away? Then I recommend my set of 'Must Have Calligraphy Nibs'. That is an addition to the Nikko G. Make sure you have a pen holder with a metal attachment. All nibs fit in there :).

The Penholder
As you can see in my webshop, I have quite a few different pen holders in the shop! In combination with the Nikko G calligraphy fienib you can actually choose anything. I recommend starting with a straight pen holder. The pen holder with a cork grip writes very comfortably, so I definitely recommend it!

Would you like to try out an Oblique holder? In the shop I already have an Oblique holder for € 4.95. With this holder you have the calligraphy nib right away

Ink
"So many colors and how many different black inks do you have?" Haha, yes enough choice! If you are going to start, go for a jar of Sumi ink. This is a nice opaque black ink and flows easily from your pen. Do you want to try out colors right away? Then Ecoline is nice to experiment with.

Papeer for Calligraphy​
You may be inclined to think, 'oh I still have enough paper at home'. Not all paper is suitable for calligraphy. The ink may bleed, preventing clean lines. Your ink is then completely sucked into the paper. Another annoyance is that you keep grabbing some paper through the sharp point of your nib. Because some paper gets stuck in your nib, you get thick lines. Choose blank Triomphe paper or the Rhodia paper blocks. The Dotpads can give you guidelines. Do you use different guidelines? Then you can put it under the paper and you're good to go!

You can get started with these four ingredients! Hopefully it will help you on your way. Do you have any questions? Then ask them in the comments.

Love,
Judith

 

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands