Doorgaan naar content
Op werkdagen voor 16.00u besteld, dezelfde dag verzonden!

Let op! Vrijdag open tot 15u (ipv16u) ook verzending tot 15u

Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

Wat is een goed penseel? | What is a good brush?

door Judith Joosten 22 Feb 2019

Wat zijn nu goede penselen? Ik krijg vaak de vraag welke penselen geschikt zijn voor welk materiaal en wat nu eigenlijk het verschil is tussen penselen. Tijd dus om daar eens een goede en uitgebreide blog voor te schrijven. Ga er maar voor zitten, want dit wordt een uitgebreide blog. Voor een beknopte opsomming: bekijk dan even de productteksten van de Princeton penselen. Hierin lees je alles over de verschillende haren en vormen van de penselen uit de shop.

En dan nu de inhoudsopgave voor deze blog:

 • Hoe is een penseel gemaakt?
 • Wat voor penselen bestaan er?
 • Voor welk materiaal gebruik je welk penseel?
 • Hoe zit het met de verschillende vormen penselen?
 • Waarop moet je letten in de aanschaf van een penseel?
 • Princeton penselen
 • Hoe maak je je penselen schoon?
 • FAQ

Let’s go!

Hoe is een penseel gemaakt?
Voordat ik je alle losse onderdelen van een penseel ga uitleggen, leek het me wel zo handig om eerst bij de basis te beginnen. Op die manier weet je zo ook waarover ik spreek als je ineens jargon hoort. Op de illustratie kan je makkelijk zien hoe alles heet.

Een penseel bestaat dus uit een steel, een bus en de kwast (de haren). Je zou misschien denken dat de haren eerst in de bus worden geklemd, en dat ze daarna in een ronde vorm worden geknipt? Het gaat dus andersom. De haren worden eerst in de goede vorm gelegd en daarna aan de onderkant recht afgeknipt of passend gemaakt voor de bus. Daarna worden ze in de bus geklemd en die wordt op de steel gezet. Zo worden de hoogwaardige kwaliteit penselen gemaakt.

Het ‘leggen van de haren’ is een vak op zich, dit is een ambacht wat in een gebied in Duitsland erg veel wordt uitgevoerd. De materialen die daarvoor worden gebruikt lopen heel erg uiteen. De steel wordt meestal van hout gemaakt en heel soms van kunststof. De lengte van de steel wordt op een praktische manier bepaald. Aquarel penselen worden meestal gebruikt op klein werk. Om dicht op het werk te kunnen zitten, is het handig als je de steel niet te lang is. Als je groter werkt, bijvoorbeeld op een canvas, dan is het juist fijn als je een langere steel hebt om mee te werken, omdat je verder van het werk zit. Het grootste verschil bij penselen merk je in de haren, dat bepaalt voor het grootste gedeelte voor welk materiaal je een penseel kunt gebruiken.

Voor welk materiaal gebruik je welk penseel?
Je kan de penselen in verschillende categorieën indelen, ik hou het bij twee. Aquarel penselen zijn erg specifiek, terwijl de Mixed media penselen voor meer verschillende materialen gebruikt kunnen worden.

Aquarel penselen

Aquarel penseel:
Een aquarel penseel is, misschien voor de hand liggend, geschikt voor aquarelverf. De haren van deze penselen zijn meestal geschikt om veel water/verf vast te houden en een goede punt te behouden. De haren van een penseel moeten een goede vorm behouden en flexibel uit kunnen waaieren, waarbij het water gecontroleerd uit het penseel vloeit.

Het is dus belangrijk dat de haren dan niet te soft worden en dat je een goede vorm houdt. Je wil niet dat je penseel als een mop over je papier heen waaiert. Het behouden van de controle is belangrijk bij een aquarel penseel.

Er zijn veel verschillende variaties in de flexibiliteit van penselen. Dat is het beste uit te leggen aan de hand van natuurlijke haren. Bij synthetische penselen wordt er meestal gerefereerd aan de natuurlijke haren voor hun eigenschappen. De meest gebruikte haren voor Aquarel penselen zijn:

Kolinsky sable
Dit zijn de duurste penselen die er beschikbaar zijn. De haren komen van de marter die leeft in Siberië. Voor de penselen wordt alleen de staart van een marter gebruikt. Deze penselen staan erom bekend dat ze een betrouwbare en fijne punt houden.

De synthetische vervanger voor deze penselen zijn de Princeton Heritage 4050 penselen.

Red sable
Deze haren zijn afkomstig van wezels. De haren zijn veerkrachtig en nemen heel veel water op. Dit is het iets voordeligere alternatief voor de Kolinsky penselen.

Eekhoornhaar
Eekhoornhaar is de zachtste soort haar die voor penselen wordt gebruikt. De haren zijn dun en heel fijn, kunnen ontzettend veel water opnemen door de structuur. De haren zijn wel een stuk minder elastisch, waardoor de punt minder dezelfde vorm behoudt. Omdat de haren zo zacht zijn, moet je het penseel met extra liefde behandelen. Zo moet je nooit te hard tegen de bus aandrukken, omdat de haren dan snel afbreken.

De synthetische vervanger voor eekhoornhaar is de Neptune reeks. Het extra voordeel van de synthetische vervanger is dat de haren wel dezelfde structuur hebben als eekhoornhaar, maar dat ze een stuk minder snel afbreken.

Is een aquarel penseel ook voor gouache?
Het is verwarrend of je een aquarel penseel met gouache kan gebruiken. Een aquarel penseel is niet geschikt bij het gebruik van zware soorten verf. Gouache is een waterverf, maar werkt anders dan een aquarelverf. Met gouache gebruik je meestal veel meer pigmenten, en die zijn zwaarder en stroever dan aquarelverf. Verdun je zelf gouache vaak nog met water? Dan kan je soms wel aquarel penselen gebruiken voor gouache.

Mixed Media penselen
Mixed media penselen: hieronder valt Acryl, Olie en waterverf. Voor andere soorten media dan aquarelverf worden veel verschillende soorten haren gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan varkens- of runderharen. Deze soorten haren zijn een stuk stugger en zijn daarom geschikter voor stevige soorten verf.

Synthetische vervangers voor mixed media penselen is de Select range (student kwaliteit) en de Velvet touch reeks (Artist range)

Waarop moet je letten in de aanschaf van een penseel?
Het is onmogelijk om aan het uiterlijk van een penseel te zien, of het een goede kwaliteit penseel is. Helaas merk je dat vaak pas als je een penseel aan het gebruiken bent, je moet het dus echt uitproberen of je het penseel zelf ook fijn vindt werken. Het zal erg kostbaar worden om allerlei soorten penselen te testen. Daarom een twee belangrijke tips die je helpen bij de aanschaf van een penseel.

Kies voor kwaliteit over kwantiteit
Penselen kunnen een prijzige investering voor je zijn. Je bent sneller geneigd om voor het pack met meerdere penselen te gaan, dan voor één goed penseel. Waar je misschien bij de Flying Tiger een multipack koopt voor €5,- betaal je hetzelfde voor één hoogwaardige kwaliteit penseel. Met die multipack kan je vaak nét niet wat je wil met je penseel en daarnaast verliezen ze ook snel hun haren. Kies daarom liever voor een goed penseel, die je vervolgens voor alles kunt gebruiken en daadwerkelijk doet wat je wil. Je wil de controle over je penseel kunnen hebben, toch?

Synthetische of dierlijke haren?
Ik verkoop alleen synthetische penselen. Door moderne technieken zijn er zulke goede synthetische haren beschikbaar, dat ik daar liever gebruik van maak dan dierlijke haren.

In synthetische haren de goede eigenschappen van echte haren kunnen nabootsten. Zo hebben de haren dezelfde structuur als de echte haren, maar zijn ze verbeterd en breken bijvoorbeeld niet snel. Verder hebben synthetische penselen minder onderhoud nodig en kunnen ze beter tegen chemische reiniging, mocht je acryl verf gebruiken, dan kan dat erg handig zijn.

Voor acryl verf kan je sowieso het beste synthetische penselen gebruiken. Door de ingrediënten van de verf kunnen de natuurlijke haren worden aangetast. Bij synthetische haren heb je daar geen last van, mits je ze goed schoon houdt natuurlijk!

Hoe maak je een penseel goed schoon?
Als je een goed penseel hebt gekocht, wil je natuurlijk dat die lang mee gaat. Daarom is het heel belangrijk om je penseel goed schoon te houden. Daarmee verleng je de levensduur van je penselen aanzienlijk.

 • Veeg eerst de resten verf van de huls en de kwast af
 • Spoel dan je penseel af in het water: Aquarel, gouache en Acryl verf zijn oplosbaar in water. Andere materialen zoals olieverf spoel je af in terpentine of terpentijn (dit is geurloos)
 • Druk dan nooit te hard op de punt van je penseel. Als je met de huls tegen de rand duwt, kunnen de haren op de rand van de huls afbreken.
 • Gebruik dan handzeep en was de haren van het penseel voorzichtig met zeep totdat hij helemaal schoon is. Met synthetische haren zou je zelfs afwasmiddel kunnen gebruiken omdat synthetische haren niet uitdrogen.
 • Spoel de zeep helemaal uit en sla het water uit de haren
 • Vorm vervolgens de punt van het penseel weer in de juiste vorm
 • Leg de penselen vervolgens neer om te drogen, zodra ze droog zijn zet je ze met de haren omhoog in bijvoorbeeld een beker.

What not to do
Laat een penseel nooit op de punt in het water staan. Daarmee verpest je de punt van een penseel, want die wordt dan krom.
Zet je penseel nooit met de haren omhoog weg terwijl de haren nog nat zijn. Dat zorgt ervoor dat de bus van je penseel nat blijft van binnen. Na verloop van tijd kunnen de haren dan loslaten.

Over de Princeton penselen
Princeton maakt alleen penselen en is al meer dan 30 jaar bezig met het ontwikkelen van de beste synthetische penselen. Daardoor hebben ze de nieuwste technologieën in de penselen verwerkt. In de shop verkoop ik vier verschillende ranges van Princeton. Elke range is geschikt voor een soort verf, en heeft zo de bepaalde eigenschappen. Het ene penseel houdt goed water vast met een reden, terwijl het andere penseel stevige haren heeft met een reden. Het is daarom belangrijk om een penseel te hebben dat past bij het materiaal dat je gebruikt. Bij deze nog een korte opsomming:

Toepassingen

Heb je vraagjes? Let met know.

Liefs,
Judith

[lang2]

What are good brushes now? I often get the question which brushes are suitable for which material and what the difference is between brushes. Time to write a good and extensive blog for that. Just sit down, because this is going to be an extensive blog. For a brief summary: take a look at the product texts of the Princeton brushes. Here you can read all about the different hairs and shapes of the brushes from the shop.

And now the table of contents for this blog:

 • How is a brush made?
 • What kind of brushes are there?
 • For which material do you use which brush?
 • What about the different shapes of brushes?
 • What should you pay attention to when buying a brush?
 • Princeton brushes
 • How do you clean your brushes?
 • FAQ

Let's go!

How is a brush made?
Before I explain all the separate parts of a brush, I thought it would be useful to start with the basics first. That way you also know what I'm talking about when you suddenly hear 'jargon'. You can easily see what everything is called on the illustration.

A brush therefore consists of a handle, a ferrule and the brush (the bristles). You might think that the hairs are first clamped in the ferrule, and then cut into a round shape? So it is the other way around. The hairs are first laid in the right shape and then cut straight at the bottom or made to fit the bush. Then they are clamped in the ferrule and it is placed on the handle. This is how the high quality brushes are made.

"Laying the hair" is a profession in itself, this is a craft that is very much carried out in an area in Germany. The materials used for this are very diverse. The handle is usually made of wood and sometimes plastic. The length of the stem is determined in a practical way. Watercolor brushes are usually used on small jobs. To be able to sit close to work, it's useful if your handle is not too long. If you work larger, for example on a canvas, then it's nice if you have a longer handle to work with, because you are further from the work. The biggest difference with brushes you notice in the hair, which largely determines for which material you can use a brush.

For which material do you use which brush?
You can divide the brushes into different categories, I'll stick to two. Watercolor brushes are very specific, while the Mixed media brushes can be used for more different materials.

Watercolor Brushes:
A watercolor brush is, perhaps obvious, suitable for watercolor paint. The bristles of these brushes are usually suitable for holding a lot of water / paint and maintaining a good tip. The bristles of a brush must maintain a good shape and be able to fan out flexibly, with the water flowing out of the brush in a controlled manner.

It's important that the hair doesn't become too soft and that you keep a good shape. You don't want your brush to fan over your paper like a mop. Maintaining control is important with a watercolor brush.

There are many different variations in the flexibility of brushes. This is best explained on the basis of natural hair. Synthetic brushes usually refer to the natural bristles for their properties. The most commonly used bristles for watercolor brushes are:

Kolinsky sable
These are the most expensive brushes available. The hair comes from the marten that lives in Siberia. Only the tail of a marten is used for the brushes. These brushes are known for keeping a reliable and fine tip.

The synthetic replacement for these brushes are the Princeton Heritage 4050 brushes.

Red sable
These hairs come from weasels. The bristles are resilient and absorb a lot of water. This is the slightly cheaper alternative to the Kolinsky brushes.

Squirrel hair
Squirrel hair is the softest type of hair used for brushes. The hairs are thin and very fine, can absorb a lot of water due to the structure. The hairs are a lot less elastic, so the tip retains less the same shape. Because the bristles are so soft, you should treat the brush with extra love. For example, you should never press too hard against the bus, because the hair will break off quickly.

The synthetic replacement for squirrel hair is the Neptune range. The extra advantage of the synthetic replacement is that the hairs have the same structure as squirrel hair, but that they break down less quickly.

Is a watercolor brush also suitable for gouache?
It's confusing whether you can use a watercolor brush with gouache. A watercolor brush is not suitable for heavy types of paint. Gouache is a watercolor, but works differently than a watercolor paint. With gouache you usually use much more pigments, which are heavier and smoother than watercolor paint. Do you often dilute gouache with water yourself? Then you can sometimes use watercolor brushes for gouache.

Mixed media brushes
Mixed media brushes: this includes Acrylic, Oil and Watercolor. Many different bristles are used for media other than watercolor paint. Consider, for example, pig or cattle hair. These types of hair are much stiffer and are therefore more suitable for solid types of paint.

Synthetic replacements for mixed media brushes are the Select range (student quality) and the VelveTouch range (Artist range)

What should you pay attention to when buying a brush?
It's simply impossible to tell from the appearance of a brush whether it is a good quality brush. Unfortunately, you often only notice this when you are using a brush, so you really have to try out whether you like the brush itself. It'll be very expensive to test all kinds of brushes. Therefore, two important tips that will help you with the purchase of a brush.

Choose quality over quantity
Brushes can be a pricey investment for you. You're more likely to go for the pack with multiple brushes than one good brush. Where you might buy a multipack for € 5 with the Flying Tiger, you pay the same for one high-quality brush. With this multipack you can often just not do what you want with your brush. They also quickly lose their hair. Therefore, choose a good brush, which you can then use for everything and actually does what you want. You want to be able to control your brush, right?

Synthetic or animal hair?
I only sell synthetic brushes. Thanks to modern techniques, there are such good synthetic hair available that I prefer to use it over animal hair.

Synthetic hair can mimic the good properties of real hair. For example, the hairs have the same structure as the real hair, but they are improved and don't break easily, for example. Also, synthetic brushes require less maintenance and can withstand chemical cleaning better, if you use acrylic paint, that can be very handy.

For acrylic paint it is best to use synthetic brushes anyway. The ingredients of the paint can damage the natural hair. With synthetic hair you won't suffer from this, if you keep them clean of course!

How to clean a good brush?
Als je een goed penseel hebt gekocht, wil je natuurlijk dat die lang mee gaat. Daarom is het heel belangrijk om je penseel goed schoon te houden. Daarmee verleng je de levensduur van je penselen aanzienlijk.

 • First, wipe off the paint residue from the sleeve and brush
 • Then rinse your brush in the water: Watercolor, gouache and acrylic paint are soluble in water. Rinse other materials such as oil paint in white spirit or turpentine (this is odorless)
 • Never press too hard on the tip of your brush. If you push against the edge with the sleeve, the hairs on the edge of the sleeve can break off.
 • Then use hand soap and gently wash the bristles of the brush with soap until it is completely clean. With synthetic hair you could even use detergent because synthetic hair does not dry out.
 • Rinse the soap completely and knock the water out of the hair
 • Then shape the tip of the brush back into the correct shape
 • Then put the brushes down to dry, as soon as they are dry put them with the bristles up in, for example, a cup.

What not to do
Never leave a brush on the tip in water. This will ruin the tip of a brush, because it'll become curved.

Never put your brush away with the bristles up while the bristles are still wet. This ensures that the can of your brush remains wet inside. Over time, the hair can then come off.

About the Princeton Brushes
Princeton only makes brushes and has been developing the best synthetic brushes for over 30 years. As a result, they have incorporated the latest technologies into the brushes. In the shop I sell four different ranges of Princeton. Each range is suitable for a type of paint, and thus the specific properties. One brush holds water well for a reason, while the other brush has firm bristles for a reason. It's important to have a brush that suits the material you are using. Here is a brief summary:

Applications

Have any questions? Let met know.

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items