Welke stof gebruik je voor borduren? Which fabric do you use for embroidery?

 

De stof is erg bepalend voor hoe je kan borduren. In de shop verkoop ik materialen voor kruissteek en voor vrij borduren. Met deze twee stijlen heb je ook meteen het onderscheid in stof te pakken. Voor kruissteek gebruik je AIDA stof en voor vrij borduren is er geen voorschrift wat voor stof je het fijnste kan gebruiken.

Ik begin met stof voor vrij borduren, net noemde ik natuurlijk dat er geen voorschrift is qua stof bij vrij borduren. Dat betekent zeker niet dat er soorten stof die het fijnste zijn bij borduren!

Dit zijn drie dingen waar je op kan letten bij het kiezen van een borduurstof

  • De weving en structuur van de stof
  • Hoe dik is de stof?
  • Is de stof elastisch of niet

Weving
De weving is het item waar ik het meeste op let bij het kiezen van een borduurstof. Is de weving niet mooi, dan zal ik de stof ook niet snel gebruiken voor borduren. En waar moet je dan op letten, wat bepaald dat een weving ‘mooi’ is?

1. Gelijkmatige weving
Als eerste kijk ik of de stof gelijkmatig is geweven. Wanneer dat zo is bestaat de stof uit mini vierkantjes. Die kleine vierkantjes ontstaan alleen als de stof om en om wordt geweven. Hoe je dat kan zien? Over elke draad ligt weer een andere draad. Als je bijvoorbeeld de stofsoort ‘canvas’ bekijkt is de stof 1-2-1-2 geweven. Wanneer dat zo is, ontstaan er geen kleine vierkantjes maar kleine rechthoeken. Dat borduurt niet zo fijn. Een gelijkmatige weving is dus het fijnste!

2. Gelijkmatige draad
Draden die worden gebruikt bij een stof kunnen verschillen in dikte. Dat kan je goed zien bij linnen, dan is de draad op sommige stukken wat dikker dan op andere stukken. Door dit in de weving te gebruiken kan de draad wel om en om worden geweven, maar dan kan de structuur van de stof alsnog afwijken. Dit hoeft niet perse nadelig te zijn, maar hou in de gaten dat het niet te ver uiteen loopt.

Hoe dik of dun is de stof?
Pas bij het kiezen van een stof vooral op voor te dunne stofsoorten. Als de stof erg dun is zijn de draden van de stof zelf ook een stuk dunner en daardoor minder sterk. Wanner je bij het borduren dan wat harder aan je garen trekt, loop je het risico dat je een draadje van de stof kapot trekt. Super zonde natuurlijk als je al een tijd bezig bent met een borduurproject. Ben je een wat meer gevorderde borduurder, probeer dan zeker ook eens dunnere een fragiele stoffen uit. Ik zou een hele dunne stof niet aanraden aan een beginner.

Geen rek
Uiteraard kan je op alle materialen borduren, bijvoorbeeld ook op t-shirts. Ga je in een ring borduren? Kies dan een stof die geen rek heeft. Een stof zonder rek kan je het beste en het strakste opspannen in een borduurraam. Wanneer je stof goed strak in het borduurraam zit, kan je het fijnste borduren.

Voor kruissteek:
Bij het kiezen van een stof voor kruissteek moet je extra kieskeurig zijn als het gaat om de gelijkmatige weving van de stof. Is de weving niet gelijkmatig, dan kan je simpelweg ook geen gelijkmatige kruisjessteek maken.

Aïda is speciaal ontwikkelt voor kruissteek. Het is een katoenen stof die stug is, je hoeft bijvoorbeeld niet perse een borduurraam te gebruiken. Een borduurraam werkt uiteraard wel een stuk makkelijker ;).

De structuur van de stof is herkenbaar aan de maten die bij de soorten stof staan. Bekende maten zijn 7, 19, 11, 12, 14, 16, 18, 22 en 28. Bij maat 7 kan je 7 kruisjes maken per inch en kan je een dikkere soort garen gebruiken. Bij maat 28 kan je 28 kruisjes maken per inch en moet je draad du dun zijn. Vaak is de stof te koop in wit en ecru, andere kleuren kan je zeker ook vinden maar zijn minder makkelijk verkrijgbaar.

Get creative
Probeer ook zeker wat stofjes uit! Misschien heb je nog wel ergens een stofje liggen? Ga er gewoon eens creatief mee aan de slag!

En een extra tip voordat je begint: was je stof niet voordat je gaat borduren. Door de stof te wassen krijg je nooit meer zo’n mooie en nette structuur.

Liefs,

Judith

ps, in de volgende blog deel ik mijn favorieten soorten stof om op te borduren!

The fabric is very important for how you can embroider. In the shop I sell materials for cross stitch and for free embroidery. With these two styles you immediately have the difference in fabric. For cross stitch you use AIDA fabric and for free embroidery there is no prescription of what fabric you can use best.

I start with fabric for free embroidery, of course I just mentioned that there is no requirement for free embroidery. That certainly doesn't mean that there are no types of fabric that are the best for embroidery!

These are three things to look for when choosing an embroidery fabric:

  • The weaving and structure of the fabric
  • How thick is the fabric?
  • Is the fabric elastic or not

Weaving
The weave is the item I pay most attention to when choosing an embroidery fabric. If the weave isn't beautiful, I won't use the fabric for embroidery quickly. And what do you have to pay attention to, which determines that a weaving is "beautiful"?

1. Even weaving
First I check whether the fabric is evenly woven. If so, the fabric consists of mini squares. Those small squares only arise if the fabric is woven alternately. How can you see that? Each wire has a different wire. For example, if you look at the fabric type "canvas" the fabric is 1-2-1-2 woven. If so, it is not small squares, but small rectangles. That doesn't embroider as nicely. An even weave is the best for that!

2. Even wire
Threads used on a fabric may vary in thickness. You can see that with linen, then the thread is thicker on some places than on others. By using this in the weaving, the thread can be woven alternately, but the structure of the fabric may still deviate. This doesn't necessarily have to be disadvantageous, but keep in mind that it doesn't differ too much.

How thick or thin is the fabric?
When choosing a fabric, be especially careful for fabrics that are too thin. If the fabric is very thin, the threads of the fabric itself are also a lot thinner and therefore less strong. If you pull your thread a bit harder when embroidering, you risk breaking a thread of the fabric. Super sad of course if you have been working on an embroidery project for a while. If you are a more advanced embroiderer, then definitely try out thinner and fragile fabrics. I wouldn't recommend a very thin fabric to a beginner.

No Stretch
Of course you can embroider on all materials, for example also on t-shirts. Are you going to embroider in a ring? Then choose a fabric that has no stretch. It is best to stretch a fabric without stretch in the embroidery frame. When your fabric is tight in the embroidery frame, you can embroider the finest.

For cross stitch:
When choosing a fabric for cross stitch, you have to be extra picky when it comes to even weaving of the fabric. If the weaving is not even, you simply cannot make an even cross stitch.

Aïda has been specially developed for cross stitch. It is a cotton fabric that is stiff, for example you do not necessarily have to use an embroidery frame. But it obviously works a lot easier;).

The structure of the fabric is recognizable by the sizes that are with the types of fabric. Known sizes are 7, 19, 11, 12, 14, 16, 18, 22 and 28. In size 7 you can make 7 crosses per inch and you can use a thicker type of yarn. With size 28 you can make 28 crosses per inch and your thread must be thin. Often the fabric is available in white and ecru, you can also find other colors but they aren't as easily available.

Get creative
Be sure to try some fabrics too! Maybe you still have some fabric lying around somewhere? Just get creative with it!

And an extra tip before you start: don't wash your fabric before embroidering. By washing the fabric you will never get such a beautiful and neat structure again.

Love,
Judith

ps, in the next blog I will share my favorite types of fabric to embroider!

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands