ALLES OVER // dekkende witte inkten! ALL ABOUT // opaque white inks!

In deze blog vergelijk ik vier verschillende dekkende witte inkten met elkaar. Witte inkt gebruik je op donkerder papier, dus is het belangrijk dat een witte inkt daadwerkelijk dekkend is. Het is zonde om alsnog de kleur van het papier door de witte inkt te zien. Ik heb bij alle inkten een voorbeeld tekst geschreven, hopelijk kijk je door mijn kalligrafieschrift heen ;). Ik beoordeel de inkten op verschillende eigenschappen: dekking, substantie en of ze wel of niet watervast zijn. 

En ik zeg er vast bij: alle inkten zijn kwalitatief super fijn, anders hadden ze de shop niet gehaald. Ze zijn allemaal op net een ander vlak het beste. In de blog leg ik je uit wat de superpower per inkt is. Dan kan je de witte inkt kiezen die perfect bij jouw project past. 

De inkten die ik test: 

Dr. Ph Martins Bleed Proof White
Dit is denk ik de King van de witte 'inkten'. Eigenlijk mag ik de Bleedproof White geen inkt noemen, want het is officiël een waterverf. De verf is ooit ontworpen als correctievloeistof. Het is wel de meest populaire en gebruikte witte kalligrafie inkt. Dat is niet zonder reden, de inkt is dekkend wit en geschikt om voor dunne hairlines. De Bleedproof White droogt mat op. En heb je lijnen getekend met potlood? Dan kan je ze gerust uitgummen zonder dat je vegen maakt met de inkt.

Naast dat je de inkt voor kalligrafie kan gebruiken, kan je hem ook als verf gebruiken. Dus voor brushlettering is de bleed proof white ook prima geschikt. Ik zie ook vaak dat de Bleedproof White gebruikt wordt bij galaxy paintings.

De inkt doet zijn naam Bleed Proof White eer aan. Hij is namelijk echt bleed proof, je kan de inkt/verf op allerlei oppervlakten gebruiken zonder dat de inkt zal bloeden. Wil je op soorten papier schrijven die anders de inkt enorm uitzuigen zoals kraft papier? Dan moet je zeker deze inkt gebruiken, dan heb je geen last van problemen! 

Wat je als nadeel kan zien: voor gebruik is het wel belangrijk dat je de verf verdunt met wat water, want zo uit het potje is de inkt te dik. Sommige mensen doen dit meteen in het potje. Ik doe dit liever niet, want voor kalligrafie, brushlettering en verven heb je een andere consistentie nodig. Met een dinky dip kan je een kleine hoeveelheid mengen en hou je de consistentie in het potje standaard.

Je hoeft bij het verdunnen maar heel weinig water te gebruiken, 1-5 druppels is zat. Of de consistentie goed is merk je snel genoeg. Als de verf niet van de nib af gaat, gebruik dan iets meer water en als de inkt transparant wordt heb je teveel water gebruikt. Laat dan het potje een paar uur open staan, zodat het water kan verdampen.

Het enige nadeel van de Bleedproof White is dat de inkt totaal niet waterproof is. 

Je vindt de Bleedproof White in de shop voor €14,50

Dr Ph Martins Bombay White
De Bombay White is de minst dekkende inkt van alle drie de witte inkten. De dekking van de inkt verschilt nogal. Op sommige stukken is de inkt helemaal dekkend en op sommige stukken helemaal niet. De inkt is een instant go en is waterproof. Voor de prijs is het een prima inkt.

Je vindt Bombay White in de shop voor €4,95

Dr Ph Martins Pen White
Dr. Ph. Martins Pen White is de best dekkende en witste inkt. De structuur van de inkt is net ietsje fijner dan de Bleedproof White, de inkt heeft wel hetzelfde kalkachtige idee van de Bleedproof en droogt ook mat op. Meestal gebruik ik hem direct uit het potje, zonder de verdunnen met water. Vind je de inkt te dik?Je kan hem ietsje verdunnen met water. De inkt is niet waterproof.

Je vindt de Dr. Ph. Martins Pen White in de shop voor €11,95

Ziller North Wind White
De North Wind White is makkelijk in gebruik. Even goed roeren en je kan beginnen met schrijven. De inkt heeft meteen een fijne substantie. Je hoeft hem ook niet in een ander potje te doen, want Ziller heeft goed over het potje nagedacht. Het inktpotje van de Ziller inkt heeft een wijde opening waar je meteen in kan dippen met je pen.

Deze de beste kwaliteit van de Ziller North Wind White: nadat de inkt droog is de inkt helemaal waterproof. Super handig dus voor enveloppen in ons regenachtige landje. De inkt droogt mat op en varieert een klein beetje in dekking. Op de meeste strokes is de inkt helemaal dekken, maar je hebt ook stukjes waarbij de inkt iets minder dekkend is. 

Je vindt de Ziller North Wind White in de shop voor €7,95

Heb je trouwens de product spoiler in de blog al gezien? As vrijdag komen er weer wat nieuwe dingen online, onder andere de awesome Dinky Dips! Ik ben er echt méga blij mee! Later deze week lees je er meer over. 

Stel je vragen vooral in de comments! 

Liefs,
Judith

In this blog I compare four different opaque white inks. White ink is used on darker paper, so it's important that the white ink is actually opaque. It's a shame to see the color of the paper through the white ink. I have written sample text for all inks, hopefully you will see through my calligraphy script;). I test the inks for different properties: coverage, substance and whether or not they are waterproof.

Let me say: all inks are of super quality, otherwise they wouldn't have made it to the shop. They're all the best in a different way. In the blog I will explain what the superpower per ink is. Then you can choose the white ink that fits your project perfectly.

The inks I'll test:

Dr. Ph Martins Bleed Proof White
I think this is the King of the white 'inks'. Actually I cannot call the Bleedproof White an ink, because officially it's a watercolor. The paint was once designed as a correction fluid. It is the most popular and used white calligraphy ink. Not without reason, the ink is opaque white and suitable for thin hairlines. The Bleedproof White dries matte. And did you draw lines with pencil? Then you can easily erase them afterwards, without smearing the ink.

In addition to being able to use the ink for calligraphy, you can also use it as a paint. So the bleed proof white is also very suitable for brush lettering. I often see that the Bleedproof White is used with galaxy paintings.

The ink lives up to its name Bleed Proof White. It really is bleed proof, you can use the ink / paint on all kinds of surfaces without the ink bleeding. Do you want to write on types of paper that would otherwise absorb the ink enormously, like kraft paper? Then you should definitely use this ink, you won't have any problems!

What you can see as a disadvantage: before use it's important that you dilute the paint with some water, because the ink is too thick straight from the jar. Some people immediately put this in the jar. I'd rather not do this, because for calligraphy, brush lettering and paints you need a different consistency. With a dinky dip you can mix a small amount and keep the consistency standard in the jar.

You only need to use very little water when diluting, 1-5 drops is enough. You will soon notice whether the consistency is good. If the paint doesn't come off the nib, use a little more water and if the ink turns transparent you have used too much water. Then leave the jar open for a few hours, so that the water can evaporate.

The only disadvantage of the Bleedproof White is that the ink is not waterproof at all.

You can find the Bleedproof White in the shop for € 14.50

Dr Ph Martins Bombay White
The Bombay White is the least opaque of all three white inks. The opacity of the ink is quite different. In some areas the ink is completely opaque and in some areas not at all. The ink is an instant go and is waterproof. For the price, it is a great ink.

You can find Bombay White in the shop for € 4.95

Dr Ph Martins Pen White
Dr. Ph. Martins Pen White is the best covering and whitest ink. The structure of the ink is slightly finer than the Bleedproof White, the ink has the same chalky idea of ​​the Bleedproof and also dries matte. Usually I use it straight from the jar, without diluting it with water. If you think the ink is too thick, you can dilute it slightly with water. The ink isn't waterproof.

You'll find the Dr. Ph. Martins Pen White in the shop for € 11.95

Ziller North Wind White
The North Wind White is easy to use. Just stir well and you can start writing. The ink immediately has a fine substance. You don't have to put it in another jar either, because Ziller has thought carefully about the jar. The inkwell of the Ziller ink has a wide opening that you can immediately dip in with your pen.

The best quality of the Ziller North Wind White: after the ink has dried, the ink is completely waterproof. Very handy for envelopes in our rainy country. The ink dries to a matte finish and varies slightly in coverage. On most strokes the ink is completely opaque, but you also have patches where the ink is slightly less opaque.

You can find the Ziller North Wind White in the shop for € 7.95

By the way, have you already seen the product spoiler in the blog? Next Friday there will be some new things online, including the awesome Dinky Dips! I am really happy with it! You will read more about it later this week.

Ask your questions in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands