Beginnen met borduren, welke foutjes kan je vermijden? Starting with embroidery, which mistakes can you avoid?

Sinds ik ben begonnen met borduren, heb ik al heel wat foutjes gemaakt. Uiteraard leer je van je fouten: maar wat als je die al meteen over kunt slaan? Ik maakte er een losse video over. In de blog lees je welke foutjes je makkelijk maakt als beginner en hoe je die het beste kunt voorkomen.

1. Een scherpe naald
Toen ik mijn materialen ging kopen, vertelde ik dat ik ging beginnen met vrij borduren. De verkoopster vroeg me of ik een scherpe of stompe naald wilde. Ik dacht: ik moet een scherpe naald hebben. Maar eenmaal aan de slag merkte ik al snel dat een scherpe naald helemaal niet makkelijk is. Met een scherpe naald kan je de bordurengaren of de stof beschadigen, of je prikt een gaatje in je vingers ;). Een stompe naald is daarnaast ook een stuk handiger voor wanneer je een paar keer moet prikken voordat je het juiste gaatje hebt gevonden voor de draad.

Bij het kopen van de naald let je op de volgende dingen:

  • Heeft de naald een stompe punt?
  • Hoe dik is naald?
  • Hoe groot is het oog van de naald.

Lees hier meer over in de blog over borduurnaalden.

2. De stof niet strak opspannen in het raam
Het eerste stukje stof dat ik in het borduurraam deed, zat er redelijk strak in. Ik was alleen vergeten om het daarna ook nog eens strak te trekken. Het is belangrijk dat je de stof echt goed opspant in het raam, zodat je amper nog speling op de stof hebt. Daardoor wordt je borduurwerk een stukje makkelijker en mooier.

Lees hier de tutorial hoe de stof spant in het borduurraam.

3. Een te dikke draad om mee te beginnen
Wist je dat het DMC borduurgaren 6 draadjes heeft in één streng? Ik begon met borduren met alle zes de draden in één keer. Eigenlijk is de draad dan te dik om mooie satin stiches mee te borduren. Vaak is het mooier om met drie draden tegelijk te borduren. Je knipt het stuk af wat je nodig hebt en verdeeld dat door tweeën. Door ze rustig uit elkaar te halen, raken ze ook niet in de knoop.

Waar ik wel erg blij mee was: ik begon meteen met DMC garen. Het is zeker niet voor niets het populairste en meest verkrijgbare borduurgaren. Kwaliteit is belangrijk omdat je niet wil dat een kleur van garen gaat ‘bloeden’ in de stof. Inkt kan in papier bloeden maar dat kan met inkt van garen of stof gebeuren. Misschien wil je het borduurwerk ook een keer wassen? Dat kan ook prima met dit garen. Dat DMC overal te verkrijgen is, dat is natuurlijk ook super handig is als je nog wat extra garen nodig hebt voor een project. Er zijn meer dan 500 kleuren beschikbaar, seriously: heb je die kleuren gezien!

4. Een te korte draad om mee te beginnen
In het begin is het lastig om in te schatten hoe lang je draad ongeveer moet zijn voor een item. Je kan makkelijk zo’n 40cm afknippen om je steken mee te oefenen. Ik vind altijd: hoe langer de draad is, hoe sneller de draad in de knoop gaat. Dat wil je natuurlijk ook niet, dus knip je een langer stuk af, hou dan een stuk dubbel door het oog van de draad. Dat stukje kan je steeds iets inkorten.

5. Te grove of te fijne stof
Om te beginnen met borduren wil je een fijne stof met gelijkmatige draden. De stof moet niet te los geweven zijn, zodat je flinke gaten moet vullen. En aan de andere kant moet er natuurlijk wel ruimte overblijven voor de draad die je gaat gebruiken. De juiste middenweg kan lastig zijn om te vinden, dus die heb ik vast voor je opgezocht. Je vindt de stoffen in de shop, met voorbeeldjes met de draad. 

Meer over stof hier.

6. De stof te krap afknippen langs de borduurring
Om de stof juist in de ring te krijgen, heb je wat extra stof nodig aan de randen. Die randen kan je gebruiken om de stof strak in de borduurring te spannen. Knip je de rand te strak af, dan lukt dat niet meer. Hoe de stof spant lees je in deze tutorial.

7. Tekenen met potlood in plaats van de juiste pen.
De eerste schets deed ik met potlood op de stof. Uiteraard wist ik toen ik ging tekenen met een potlood dat ik het niet op stof kon gummen. Bij gebrek van de juiste pen leek dat me het beste alternatief. Ik had een blaadje teveel getekend en heb nu nog steeds de grijze steep zichtbaar. De FriXion pen is ideaal om te schetsen op stof! De inkt FriXion verdwijnt door warmte, je vindt hem uiteraard in de shop!

Heb je nog vragen? Laat ze weten in de comments!

Je vind alle borduurmaterialen hier.

Liefs,
Judith

Since I started embroidering, I have made a lot of mistakes. Of course you learn from your mistakes: but what if you can skip them right away? I made a separate video about it. In the blog you can read which mistakes you'll make easily as a beginner and how you can best prevent them.

1. A sharp needle
When I went to buy my materials, I said that I was going to start with free-motion embroidery. The saleswoman asked if I wanted a sharp or blunt needle. I thought: I should have a sharp needle. But once I started, I quickly noticed that a sharp needle is not easy at all. With a sharp needle you can damage the embroidery thread or the fabric, or you can pierce your fingers;). A blunt needle is also a lot more convenient for when you have to prick a few times before you have found the right hole for the thread.

When buying the needle, pay attention to the following:

  • Does the needle have a blunt point?
  • How thick is needle?
  • How big is the eye of the needle.

Read more about this in the blog about embroidery needles.

2. Don't stretch the fabric tightly in the window
The first piece of fabric I put in the embroidery frame was fairly tight. I just forgot to pull it tight afterwards. It is important that you really tighten the fabric in the window so that you hardly have any play on the fabric. This makes your embroidery a little easier and more beautiful.

Read the tutorial here how you stretch the fabric in the embroidery frame.

3. A thread that's too thick to start with
Did you know that the DMC embroidery thread has 6 threads in one strand? I started embroidering with all six threads in one go. The thread is actually too thick then to embroider beautiful satin stitches. It's often better to embroider with three threads at the same time. You cut the piece you need and divide it in half. Taking them apart gently does not tangle them either.

What I was very happy with: I immediately started with DMC yarn. It's certainly the most popular and most available embroidery thread for a reason. Quality is important because you don't want a color of yarn to "bleed" in the fabric. Ink can bleed into paper, but it can happen with ink from thread or fabric. Maybe you also want to wash the embroidery once? That's also fine with this yarn. DMC is available everywhere, which is of course very handy if you need some extra yarn for a project. More than 500 colors are available, seriously: have you seen them?!

4. A thread that's too short to start with
In the beginning it's difficult to estimate how long your thread should be for an item. You can easily cut about 40cm to practice your stitches. I always think: the longer the thread is, the faster the thread knots. Of course you don't want that either, so if you cut a longer piece, keep a piece double through the eye of the thread. You can always shorten that part slightly.

5. Too coarse or too fine fabric
To start embroidering you want a fine fabric with even threads. The fabric should not be woven too loosely, so you have to fill large holes. And on the other hand, there must of course be room for the wire you'll use. The right middle ground can be difficult to find, so I've looked them up for you. You can find the fabrics in the shop, with examples with the thread.

More on fabric here.

6. Trimming the fabric too tightly around the hoop
To get the fabric in the ring correctly, you need some extra fabric at the edges. You can use those edges to stretch the fabric tightly in the hoop. If you cut the edge too tightly, it won't work. You can read how the fabric stretches in this tutorial.

7. Drawing with pencil instead of a correction pen
I did the first sketch on the fabric with a pencil. Obviously, when I started drawing with a pencil, I knew I couldn't erase it on fabric. In the absence of the right pen, that seemed the best alternative to me. I had drawn a leave too much and still have the grey line visible. The FriXion pen is ideal for sketching on fabric! The FriXion ink disappears through heat, you will of course find it in the shop!

Still have any questions? Leave them in the comments!

You can find all embroidery materials here.

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands