De webshop is één jaar online: Hoe het allemaal begon!

Vandaag is de verjaardag van de webshop! Dat voelt wel echt als een mijlpaal. Als je iets nieuws start zoals een webshop zijn er altijd mensen die cynische opmerkingen maken zoals: 'de meeste webshops gaan failliet in het eerste jaar'. Well, I'm still going strong! Bij deze een persoonlijk verslag(je) van het afgelopen jaar of eigenlijk jaren!

26 november 2015 studeerde ik af voor mijn studie Creatieve Communicatie. Door aandringen op mijn Hogeschool mocht ik zelfstandig een onderzoek doen, ipv bij een bedrijf. Ik fotografeerde al mijn hele studie en hoe leuk ik dat ook vond, het leek me super tof om iets te verkopen. En ik had een idee over DIY materialen toegankelijk maken en aanbieden in een shop. De hoofdvraag van mijn onderzoek was: 'Hoe Splendith jonge vrouwen motiveren om meer aan 'crafting' te doen?'. Een super interessant onderwerp, maar wat op dat moment meer voelde als een  zwart hoofdstuk van mijn studie. Misschien herken je dat wel van je scriptie? Haha dat was letterlijk een hoop tranen en histerische moment. Het voelde toen als een zure appel maar nu ben ik er heel blij mee dat ik deze kans heb gehad! Dat was namelijk de basis van Splendith.

6 april 2016 maakte  ik de eerste papieren bloem van crêpe-papier. Hiervan heb ik dus ook nog bewijs ;). Voor de foto had ik hem stiekem wel mooier gemaakt want de blaadjes waren echt super slap. Daarna ben ik op zoek gegaan naar beter materiaal omdat ik er heel veel wilde maken als decoratie voor onze bruiloft. Andere voorbereidingen voor onze bruiloft waren de trouwkaarten. Deze heb je misschien al weleens gezien in deze blog? Hiervoor had ik de eerste kennismaking met Finetec ;). Waarschijnlijk heb je meer dan eens gehoord dat ik heel veel materialen uit de VS of andere landen haalde. Zo ook de materialen die ik gebruikte bij al mijn DIY's uit die tijd. Ik miste een webshop die dit verkocht en ik merkte dat moderne kalligrafie erg aantrok en dat er bijna geen shops voor waren. Papieren bloemen maken was natuurlijk nog helemaal geen trend, maar ik was verliefd op het materiaal en de mogelijkheden. Zo groeide langzaam ideetjes voor een assortiment.

Vlak na onze bruiloft 24 juni kon ik het idee niet meer los laten. Toen ben ik opzoek gegaan naar leveranciers, wat een ellendig proces is. Ik heb echt úren gezocht naar goede leveranciers. Echt uren, en als je dan iets niet kan vinden, kan je wanhopig worden of toch gewoon weer doorgaan. En dat is wat ik deed. Ook gaf ik me op voor de Paper Passion: over een stok achter de deur gesproken. Dat was iets om naar toe te werken. Verder las ik me suf, ging naar beurzen en zocht naar nieuwe leveranciers. Wel grappig, toen ik voor deze blog opzoek ging naar foto's kom ik deze periode extreem veel screenshots van inspirerende dingen tegen^^. 

En daar kwamen toen langzaam mijn eerste bestellingen binnen. Van te voren natuurlijk heel goed uitgerekend hoeveel ik waar kon kopen, en dan is het zo bijzonder als alles binnen komt! Haha, de pallet papier was iets teveel van het goede weet ik nu ;). Maar de enige manier hoe ik het in kon kopen. So, one way or the other. De chauffeur keek me echt aan of ik gek was toen ik zei dat ik op één hoog woonde. Haha, ja een beetje gek moet je voor zo'n bestelling ook wel voor zijn. De hele dag hield ik de weersverwachting al in de gaten, en toen de chauffeur kwam stond er over 30 minuten een stortbui. Als een gek heb ik alle dozen één voor één het smalle trappetje opgedragen. Bij de laatste laag begon het al een beetje te spetteren, maar voor de echte regen was alles gelukkig binnen. Ik had 30 minuten sprintjes getrokken, want je rent zo hard als je investering dreigt te verregenen. Je kan waarschijnlijk wel inschatten welke foto ik achteraf had gemaakt haha.

De PaperPassion was een leuke beurs en een hele fijne start van Splendith. Haha, het was mijn eerste beurs en ik had geen idee wat me te wachten stond^^. 's nachts was ik bloemen aan het maken en bijvoorbeeld voor het grote logo heb ik alle letters met de hand en decopeerzaag uitgezaagd want: no money! Als je geen startkapitaal hebt, dan probeer je het op een andere manier mooi te maken en dan kost het tijd, heel veel tijd. TIjdens de beurs had ik letterlijk pijn aan m'n tandvlees, oops. Maar na deze beurs dacht ik: 'this is IT!' Alle enthousiaste reacties gaven zoveel energie! Twee weken na de beurs was m'n shop online en had ik online mijn eerste verkopen gehad. Ik weet nog heel goed wie de eerste bestelling deed.

Inmiddels is onze woonkamer compleet veranderd, net als mijn werkplek! Ook is het assortiment van de shop enorm uitgebreid. De terugblik van het eerste jaar lees je later deze week op de blog <3.

Liefs,
Judith

Today is the birthday of the webshop! It really feels like a milestone. When you start something new such as a webshop, there are always people who make cynical comments such as: 'most web shops go bankrupt in the first year'. Well, I'm still going strong! Hereby a personal report of the past year or actually years!

November 26, 2015 I graduated for my study Creative Communication. By insisting on my university of applied sciences I was allowed to do research independently, instead of at a company. I had been photographing during my entire studies and as much as I liked that, it seemed super cool to sell something. I had an idea about making DIY materials accessible and offering them in a shop. The main question of my research was: "How does Splendith motivate young women to do more crafting?" A super interesting topic, but which felt more like a black chapter of my study at the time. Maybe you recognize that from your thesis? Haha, that was literally a lot of tears than a historic moment. It felt like a sour apple at the time but now I am very happy that I had this chance! That was the basis of Splendith.

April 6, 2016 I made the first paper flower from crepe paper. So I also have proof of this;). For the photo I secretly made it more beautiful because the leaves were really super soft. After that I started looking for better material because I wanted to make a lot of them as decoration for our wedding. Other preparations for our wedding were the wedding invitations. You may have already seen this in this blog? Before this I had the first acquaintance with Coliro;). You have probably heard more than once that I got a lot of materials from the US or other countries. This also applies to the materials I used in all my DIYs from that time. I missed a webshop that sold this and I noticed that modern calligraphy was very attractive and that there were almost no shops for it. Making paper flowers was of course not a trend at all, but I was in love with the material and the possibilities. In this way ideas for an assortment slowly grew.

Shortly after our wedding on June 24, I couldn't let go of the idea. I started looking for suppliers, which was a miserable process. I really looked for hours to find good suppliers. Really hours, and if you can't find something, you can get desperate or just keep going. And that's what I did. I also signed up for the Paper Passion: talking about a big stick in the door. That was something to work towards. Furthermore, I read myself drowsy, went to fairs and looked for new suppliers. Funny, when I went looking for photos for this blog, I came across an extremely many screenshots of inspiring things this period ^^.

And then my first orders slowly started coming in. Of course, calculated in advance how much I could buy where, and then it is so special when everything comes in! Haha, the pallet of paper was a bit too much, I now know;). But the only way I could buy it. So, one way or the other. The driver really looked at me like I was crazy when I said I lived on one floor. Haha, yes you have to be a bit crazy for such an order. I had been keeping an eye on the weather forecast all day, and when the driver arrived, there was a downpour in 30 minutes. Like crazy I carried all the boxes up the narrow stairs one by one. At the last layer it started to splash a bit, but luckily everything was inside before the real rain. I sprinted for 30 minutes, because you run as fast as your investment threatens to rain. You can probably estimate which photo I took afterwards haha.

The PaperPassion was a fun fair and a very nice start for Splendith. It was my first fair and I had no idea what to expect ^^. At night I was making flowers and for example for the large logo I sawed out all the letters by hand with a decopper saw because: no money! If you don't have starting capital, then you try to make it beautiful in a different way and then it takes time, a lot of time. During the fair I literally had gum pain, oops. But after this fair I thought: 'this is IT!' All enthusiastic responses gave so much energy! Two weeks after the fair, my shop was online and I had my first online sales. I still remember very well who placed the first order.

Our living room has now completely changed, just like my workplace! The range of the shop has also been expanded enormously. You can read the review of the first year later this week on the blog <3.

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands