Drie redenen om een journal bij te houden! + tips voor een journal Three reasons to keep a journal! + tips for journaling

Dagelijks krijg is super veel mail binnen, pak ik de bestellingen in, hou ik voorraad bij en ben ik altijd bezig met nieuwe ideeën. Daarnaast ben ik ook fotograaf, beide bedrijven zijn fantastisch. Tussen alle drukte heb ik wel behoefte aan structuur. Vooral als chaotisch typje heb ik dat echt nodig! Daarom doe ik extra mijn best om bepaalde dingen te stroomlijnen. Behandelde mail archiveer ik meteen en ik probeer altijd mijn mail bij te houden. Waar ik wat langer over na moet denken blijven wat langer staan. Maar naast mail zijn er nog wat dingen waarvan ik heb geleerd.Van veel girlbosses had ik al de tip gelezen dat je een journal bij moet houden zodat je overzicht krijgt. Ik keek een aantal Youtubevideo's en besloot toen dat ik er gewoon aan moest beginnen!

1. Gedachten ordenen
Wat ik namelijk écht lastig vind van fulltime ondernemen: je bent altijd alleen aan het werk. Niet gezellig met een collega kletsen of kort een vraag stellen of overleggen. Natuurlijk overleg ik vaak met Paul maar dat kan ook niet altijd. En lang leve de introvert! Ik wil eerst dingen op een rijtje hebben in gedachten. Daarna ga ik wel over praten. Met drukte kunnen mijn hersenen niet meer stilstaan en vervolgens wordt ik dan gek van mezelf. Door je gedachten op te schrijven krijg ik meer overzicht.

2. Sneller keuzes maken
Ik kwam erachter dat ik heel lang deed over het maken van keuzes, omdat ik vooral in de twijfelfactoren blijf denken. Op dat moment twijfelde ik een tijd over een aantal dingen. Bijvoorbeeld hoe ik de Dinky Dips ging maken. Ik liep tegen zoveel dingen aan, dat je geneigd ben om ermee te stoppen. Als het in m'n hoofd blijft zweven vind ik het super lastig om keuzes te maken. Je geeft dan veel meer aandacht aan de tegenslagen of negatieve dingen. Door letterlijk de voor- en nadelen inzichtelijk te maken kan ik veel beter rationaliseren.

3. Rationaliseren
Herken je dit? Soms zie je al super lang tegen een taak. Het is een enorm dilemma in gedachten. Zodra je het hebt gedaan, denk je echt: my goodness heb je hier zo moeilijk over gedaan? Volgens mij kan iedereen dit wel herkennen. Ik heb dat als ik iets opschrijf en opdeel in losse taken. Dan zijn het kant en klare blokjes die je vervolgens lekker kan afstrepen. Lijstjes maken met voor- en nadelen bijvoorbeeld. Wat ook fijn is om terug te lezen in je journal om te kijken waar je nu eigenlijk tegenop zag ;).

Heb ik je al overtuigt om een journal bij te houden? Ik vond het lastig om te beginnen met schrijven. Hier een aantal items/tips waarmee je kan beginnen!

Tips voor het bijhouden van een journal

Een lijstje met onderwerpen:

  • Een recap van je dag: beschrijf wat heb je gedaan vandaag
  • Worries: Waar maak je je druk over?
  • Waar was je dankbaar voor vandaag?
  • Dreams -> waar droom je over?
  • Goals& To do's

Gewoon schrijven
En als je begint aan een journal hoef je dat natuurlijk niet meteen elke dag te doen of in een mooi design. Ik schrijf gewoon zonder me druk te maken over hoe het eruit ziet of dat er taalfouten in staan. Dit boekje is van mij en is puur een inkijkje in m'n hersenen. En nee, ik schrijf er bij lange na niet elke dag in ;). Gewoon als ik in de mood ben.

Vooral als ik druk ben met van alles, neem ik de tijd om even in dit journal te schrijven. Inmiddels is het boekje niet meer zo netjes en leeg. Hij staat inmiddels al helemaal vol met ideetjes en gedachten. 

Hou jij een journal bij?

Liefs,
Judith

I receive a lot of mail every day, I pack the orders, I keep stock and I am always working on new ideas. I am also a photographer, both companies are fantastic. Between all the hustle and bustle I do need structure. Especially as a chaotic type, I really need that! That is why I do my extra best to streamline certain things. I immediately archive processed mail and always try to keep track of my mail. What I have to think about a little longer, stay a little longer. But besides e-mail, there are a few things that I have learned from: I had already read the tip of many girl bosses that you should keep a journal so that you get an overview. I watched some YouTube videos and then decided I just had to get started!

1. Organize thoughts
What I find really difficult about full-time entrepreneurship: you are always working alone. Do not have a nice chat with a colleague or briefly ask a question or discuss. Of course I often consult with Paul, but that is not always possible. And long live the introvert! I want to have things straight in mind first. I'll talk about it after that. When my brain is busy, my brain can no longer stand still and then I go crazy. By writing down my thoughts, I get a better overview.

2. Make choices faster
I found out that it took me a long time to make choices, because I keep thinking mainly in the doubt factors. At that moment I had some doubts for a while. For example how I was going to make the Dinky Dips. I ran into so many things that you are tempted to quit. If it keeps floating in my head, I find it super difficult to make choices. You then give much more attention to the setbacks or negative things. By literally providing insight into the pros and cons, I can rationalize much better.

3. Rationalize
Do you recognize this? Sometimes you have been facing a task for a long time. It's a huge dilemma in your mind. Once you do it you really think my goodness have you been so hard about this? I think everyone can recognize this. I have that when I write something down and divide it into separate tasks. Then they are ready-made blocks that you can then cross off nicely. Making lists with pros and cons, for example. Which is also nice to read back in your journal to see what you actually dreaded;).

Have I convinced you to keep a journal yet? I found it difficult to start writing. Here are some items / tips you can start with!

Tips for keeping a journal

A list of topics:

  • A recap of your day: describe what did you do today
  • Worries: What are you worried about?
  • What were you grateful for today?
  • Dreams -> what do you dream about?
  • Goals & To do's

Just write
And if you start a journal, you don't have to do it every day or in a beautiful design. I just write without worrying about what it looks like or whether it has language errors. This book is mine and is purely a glimpse into my brain. And no, I don't write in it every day;). Just when I'm in the mood.

Especially when I'm busy with everything, I take the time to write in this journal. Meanwhile, the book is no longer so neat and empty. He is already completely full of ideas and thoughts.

Do you keep a journal?

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands