KALLIGRAFIE // Zo begin je met (moderne) kalligrafie! CALLIGRAPHY // this is how you start!

Wat leuk dat je gaat starten met moderne kalligrafie en natuurlijk ook dat je mijn website hebt gevonden. Inmiddels verkoop ik al een tijdje materialen voor moderne kalligrafie. Zo’n drie jaar geleden vond ik jammer dat je in Nederland zo weinig materialen voor kalligrafie kon vinden. Inmiddels heb ik een hele grote collectie aan fijne materialen. Ik vind het altijd super leuk om me te verdiepen in nieuwe materialen en ambachten. Tijd dus om meer met jullie informatie met jullie te delen. De afgelopen tijd heb ik een aantal losse blogs met jullie gedeeld, dit wordt een soort samenvatting hoe je kan starten met kalligrafie. 

Je maakt de beste start met moderne kalligrafie met

Let in deze blog trouwens ook vooral op de links die ik heb geplaatst naar eerdere blogs! Dit is een soort beknopte samenvatting van de informatie die ik eerder heb gegeven :).

De juiste materialen
Begin je met moderne kalligrafie? Dan heb je niet meteen veel materialen nodig. het gebruik van goede kwaliteit materialen is wel belangrijk. Door de juiste materialen te gebruiken, kan je jezelf goed op de techniek richten. Je aandacht gaat dan naar de technieken die je gebruikt, in plaats van dat je gefrustreerd raakt dat je materialen niet doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Er zijn een aantal materialen nodig voor een basisuitrusting voor moderne kalligrafie.

  • Een penhouder (Recht of Oblique)
  • Een nib (Nikko G, Brause Steno, of bijvoorbeeld deze set)
  • Inkt (sumi is een aanrader)
  • Papier: gebruik goede kwaliteit papier zodat de inkt niet gaat bloeden.

Lees meer in deze blog.

Voorbereiding
Voordat je kan gaan schrijven zijn er een aantal dingen die je moet doen.

De nibs schoonmaken: er blijft altijd wat olie achter op nib tijdens het productieproces. Daarom moet je dat voor gebruik verwijderen. In deze blog leg ik je uit hoe.

De nib bevestigen in de penhouder: dat kan je eerste dilemma worden ;). In deze blog laat ik je zien hoe je de pen kan bevestigen.

De goede houding vinden &de pen op het papier zetten, want je houding is een van de essentiële dingen bij kalligrafie.

Informatie & Nieuwsgierigheid
Als je iemand anders ziet kalligraferen ziet het er waarschijnlijk best makkelijk uit. Het is wel iets moeilijker dan het lijkt, zoals dat met veel dingen het geval is ;). Daarom is het echt belangrijk om eerst wat over kalligrafie te leren. Er zijn heel veel leuke boeken voor kalligrafie, ik heb alvast de leukste boeken voor je geselecteerd: die vind je in de shop.  Een workshop van Joyce (Kijk Kalligrafie) is ook echt een aanrader, dan leer je in een masterclass alle belangrijke skills! Daarnaast heb ik een selectie van de leukste kalligrafieboeken in de shop. Een tijdje geleden deed ik een vergelijking van drie verschillende boeken.

Ben je benieuwd wat leuke kalligrafieblogs zijn? Lees er hier meer over.

En dan oefenen!
Wat eigenlijk het belangrijkste onderdeel is van het leren beheersen van kalligrafie is echt oefenen. Ik herken dat je het liefste alles in één keer wil kunnen. Enjoy the proces! Want elke dag 15-30 minuten zorgt ervoor dat je echt beter leert kalligraferen <3.

Liefs,
Judith

So nice that you are going to start with modern calligraphy and of course that you have found my website! I've been selling materials for modern calligraphy for a while now. About three years ago I figured out that you could find so few materials for calligraphy in the Netherlands. So, now I have a very large collection of the best materials. I always enjoy learning new materials and crafts. Time to share more of your information with you. Recently I've shared a number of separate blogs with you, this will be a kind of summary how you can start with calligraphy.

You make the best start with modern calligraphy with

By the way, pay special attention to the links I have placed to previous blogs in this blog! This is kind of a concise summary of the information I have provided before :).

The right materials
Are you starting with modern calligraphy? Then you don't immediately need a lot of materials. The use of good quality materials is important. By using the right materials, you can focus on the technique. Your focus then turns to the techniques you use, instead of getting frustrated that your materials aren't doing what they should be. A number of materials are required for basic modern calligraphy equipment.

  • A pen holder holder (Straight or Oblique)
  • A nib (Nikko G, Brause Steno, or for example this set)
  • Ink (sumi is recommended)
  • Paper: use good quality paper so that the ink doesn't bleed.

Read more in this blog.

Preparation
Before you can start writing, there are a number of things you have to do.

Clean the nibs: There is always some oil left on the nib during the production process. That's why you have to remove that before use. In this blog I explain how.

Attach the nib to the pen holder: that could be your first struggle;). In this blog I show you how to attach the pen.

Finding the right posture & Putting the pen on the paper because posture is one of the essential things in calligraphy.

Information & Curiosity
If you see someone else calligraphy, it probably looks pretty easy. It's a bit more difficult than it seems, as is the case with many things;). That's why it's really important to learn a little about calligraphy first. There are many great books for calligraphy, I have already selected the best books for you: you will find them in the shop. A workshop from Joyce (Kijk Kalligrafie) is also highly recommended, as you will learn all the important skills in a master class! I also have a selection of the best calligraphy books in the shop. A while ago I did a comparison of three different books.

Are you curious about what nice calligraphy blogs are? Read more about it here.

And then practice!
Actually, the most important part of mastering calligraphy is practice. I recognize that you prefer to be able to do everything in one go. Enjoy the process! Because every day 15-30 minutes ensures that you really learn better calligraphy <3.

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands