Doorgaan naar content
Op werkdagen voor 16.00u besteld, dezelfde dag verzonden!
Klantbeoordeling 4,9 ★★★★★ Google & Trustpilot
Zoeken Sluiten

Blog

Stempels maken: zo doe je dat! | This is how you make stamps!

door Judith Joosten 02 Jun 2018

Misschien heb je al verschillende materialen langs zien komen voor het maken van stempels? Ik merk in ieder geval dat jullie flink stempels en prints aan het maken zijn. Super tof! Daar word ik heel blij van. Ik probeer de materialen steeds verder uit te breiden maar wil uiteraard de standaard hoog houden. Dus materialen moeten zeker hun plekje verdienen ;). Mocht je specifieke materialen missen: laat het me weten, dan kan ik kijken of ze bij het assortiment van de shop passen.

Voor het maken van deze print heb ik de volgende materialen gebruikt

Een kleine toelichting op de stempel materialen
Ik krijg heel vaak de vraag wat het verschil is tussen de Versacolor en Versacraft. Kort gezegd, Versacolor is beschikbaar in meer kleuren en Versacraft is watervast. Eerst zat er een klein prijsverschil tussen de stempelkussens, maar die zitten nu beide op dezelfde prijs a €2,10.  De Abig stempelguts heeft een fijne prijs-kwaliteit verhouding en heeft een fijne grip. De Factis Carving blokken zijn van dezelfde kwaliteit als de SpeedyCarve blokken van Speedball maar gewoon een stuk goedkoper :). En tot slot: het Mixed media blok van Strathmore heeft een fijn oppervlakte (vellum, dus glad) voor het afdrukken van de stempels.

Zo maak je zelf een stempel
Ik heb al eerder een blog geschreven, waarbij ik echt alle basics uitleg hoe je een stempel kan maken. Dus in deze blog wil ik iets meer ingaan op sommige details en weer een nieuw ideetje laten zien.

Voordat je begint met het carven, teken je eerst (in spiegelbeeld) wat je over wil houden. Dus wat je wil stempelen laat je staan en de rest daar omheen haal je weg met de gutsen. Het leek me leuk om dit keer met bloemen een 'krans' te maken. Daarvoor had blaadjes en bloemen nodig, dus die tekende ik eerst uit. Hou bij het tekenen altijd in gedachte dat je het in spiegelbeeld moet tekenen, want wanneer je het op het papier gaat printen: dan komt het uiteindelijk goed op het papier. Heb je het nog niet zo vaak gedaan, maak het jezelf dan makkelijk en teken iets waarbij het spiegelbeeld niet meteen zo belangrijk is.

​Daarna begon ik met carven. Zoals je op de foto ziet, zitten er verschillende gutsjes bij de set. De gutsen verschillen in 'bolling' met de ene kan je dus dieper gutsen dan de andere. Het is handig om deze meteen in dezelfde set te hebben, want voor sommige details en hoekjes is het makkelijk als je echt diep kunt gutsen. En gebruik de guts altijd van je af en let op je vingers, het blijven mesjes waar je mee werkt. Ben je klaar met gutsen, knip dan de stempels uit. Het makkelijkste is om dat te doen wanneer je al klaar bent met gutsen. Dan hou je tot het laatste moment de meeste grip. Het knippen dat kan gewoon met de schaar, of eventueel met een scherp mes. 

Vervolgens kan je beginnen aan de print. Maak het carving block goed schoon, zodat er geen losse fliebers meer aan zitten. Het is niet bevordelijk voor de prints wanneer je er nog stukjes verdwaald carving block tussen hebt zitten. Speel leuk met de kleuren en maak er iets moois van. Ik had heeeel licht met potlood een rondje getekend en ben daar omheen gaan stem

Vervolgens kan je er nog een mooie tekst in schrijven of er nog wat details bij tekenen, and you're done! Herken je het dat wanneer je ergens klaar mee bent, dat je dan alweer allerlei details wil veranderen? Ik zie nu alweer dingen die ik graag zou willen veranderen, maar wanneer ik zou wachten totdat het helemaal perfect is... Het was super leuk en ontspannend om te doen, dus happy me ;). En het ging alweer beter dan de vorige keer.

Mocht je nog vraagjes hebben: stel ze dan in de comments! Ik help je graag.

Liefs,
Judith

[lang2]

Perhaps you have already seen different materials for making stamps? In any case, I notice that you are making a lot of stamps and prints. Super awesome! That makes me very happy. I always try to expand the materials, but of course I want to keep the standard high. So materials should definitely earn their place;). If you miss specific materials: let me know so I can see if they match the range of the shop.

I used the following materials to make this print

A small explanation of the stamp materials
I often get the question what the difference is between the Versacolor and Versacraft. In short, Versacolor is available in more colors and Versacraft is waterproof. At first there was a small price difference between the stamp pads, but they are now both at the same price at € 2.10. The Abig punch gouge has a great price-quality ratio and a nice grip. The Factis Carving blocks are of the same quality as the SpeedyCarve blocks from Speedball but just a lot cheaper :). And finally: Strathmore's Mixed Media block has a fine surface (vellum, so smooth) for printing the stamps.

This is how you make your own stamp
I have written a blog before, where I really explain all the basics how to make a stamp. So in this blog I want to go into some details a little more and show you a new idea.

Before you start carving, first draw (in mirror image) what you want to keep. So you leave what you want to stamp and remove the rest around it with the gouges. I thought it would be fun to make a 'wreath' with flowers this time. I needed leaves and flowers for that, so I drew them out first. When drawing, always keep in mind that you have to draw it in mirror image, because when you are going to print it on the paper: then it will end right on the paper. If you haven't done it that often, make it easy for yourself and draw something where the reflection is not immediately important.

Then I started carving. As you can see in the picture, there are several gouges included with the set. The gouges differ in 'curvature' with one, so you can gouge deeper than the other. It is useful to have these in the same set right away, because for some details and corners it is easy if you can gouge really deep. And always use the gouge away from you and watch your fingers, they remain blades that you work with. When you have finished gouging, cut out the stamps. The easiest way is to do that when you have already finished gouging. Then you have the most grip until the last moment. You can cut it with scissors, or possibly with a sharp knife.

Then you can start the print. Clean the carving block well, so that there are no loose fibers on it. It isn't beneficial for the prints if you still have pieces of stray carving block in between. Play with the colors and make something beautiful. I drew a circle with a pencil very lightly and decided to vote around it

Then you can write a nice text or draw some details, and you're done! Do you recognize that when you are done with something, you want to change all kinds of details? I already see things that I would like to change, but if I would wait until it is completely perfect ... It was super fun and relaxing to do, so happy me;). And it went better than last time.

If you have any questions: ask them in the comments! I would like to help you.

Love,
Judith

Vorige post
Volgende post
Iemand kocht recent een
[time] geleden, vanuit [location]

Bedankt voor je inschrijving!

Dit e-mailadres is al geregistreerd!

Shop de set

Kies opties

Recent bekeken

Bewerk opties
Algemene voorwaarden
this is just a warning
Login
winkelwagen
0 items