PERSONAL // 5 tips om je tijd te bewaken PERSONAL // 5 tips to guard your time

Misschien weet je nog dat ik een blog schreef waarin ik tips deelde voor een journal bijhouden? Die moet ik zelf ook nog een keer lezen, want die ben ik kwijt. De afgelopen twee weken was het iets rustiger in de shop, dus heb ik zelf ook wat meer rust genomen. De drukke maanden november en december hakten er redelijk in kan ik je zeggen! ;). Ik had niet helemaal verwacht het zó druk te krijgen. Happy me, want oh my: jullie orders! Thanks ALL! Ik ben super dankbaar dat Splendith zo aan het groeien is!

Real life
De laatste twee maanden vlogen voorbij maar waren geweldig en stiekem ook best wel stressvol if I may say so. Een groeiend bedrijf zorgt voor de nodige uitdagingen. Stress en lange dagen zorgen er kortgezegd voor dat ik niet meer voor mezelf zorg. Als in big time niet: fastfood, geen beweging, overal een bende en alles door elkaar doen. Jup, real life people. Ik hou van mijn werk!

Misschien wel herkenbaar als je ondernemer bent of in het algemeen voor onze generatie? Je wordt enthousiast van je werk en het is awesome om aan je doelen te werken. Het lijkt wel dat je zo succesvol bent als je je zelf maakt, right? Hoe harder je werkt, hoe meer je bereikt? Hmm…

Stress afwisselen met rust
Inmiddels heb ik al heel wat alinea’s nodig om iets in te leiden. Je blijft het beste in wat je doet als je ook goed voor jezelf zorgt. Voor iedereen zal dat een andere manier zijn maar stressvolle perioden moeten bij mij worden afgelost door een paar dagen gewoon wat minder doen. There is no shame in that. Ik heb tijdens de kerstvakantie heerlijk op de bank theetjes gedaan, uitgeslapen, leuke dingen gedaan en soms een dag helemaal niet gewerkt ;).

Zo bewaak je jouw grenzen
Met een eigen bedrijf is de enige grens, degene die je zelf stelt. Ik word steeds iets beter in het stellen van die grenzen. Hierbij een aantal tips hoe ik mezelf help om deze grenzen te bewaken.

 1. Het begint met een haalbare to-do lijst.
  Dus maak zondagavond of maandagochtend een to-do lijst met drie grotere taken voor de hele week en natuurlijk ook de kleinere to-do’s. In deze blog schreef ik er meer over.

 2. Plan je werk in voor werkdagen van 8 uur
  Dus niet in werkdagen van 14 uur ;) Je bent gewoon een mens. Geloof me: maak een paar dagen/weken zulke dagen, dan krijg je zeker meer werk gedaan. Doe je het een maand dan doe je in 14 uur wat je anders in 8 uur zou doen. Je energie gaat achteruit en je bent absoluut minder productief.

 3. Maak haalbare beloften naar je klanten of de mensen waar je mee samenwerkt.
  Als voorbeeld: eigenlijk verstuur ik elke dag bestellingen, dus het is verleidelijk om te noemen: ‘voor 16.00u besteld dezelfde dag verstuurd’. Dat betekend dat ik nooit een ongepland dagje weg kan, niet ziek kan zijn zonder beloften te breken. Vandaar dat ik gewoon aangeef: binnen 2 werkdagen verzonden.

 4. Get out of the office!
  Heb je ook weleens last van schuldgevoel als je eigenlijk nog mailtjes zou moeten beantwoorden of taken af moet maken? Of dat je eigenlijk nog iets af moeten maken? Work never stops, dus gewoon afsluiten die handel. Niet als je beloften naar je klanten hebt gemaakt natuurlijk! En ben je een dagje weg, communiceer dat dan goed naar je klanten.

 5. Maak een onderscheid tussen je taken
  ​Overdag werk ik aan mijn to-do lijst en de dagelijkse taken. Omdat ik ontzettend hou van wat ik doe, werk ik ’s avonds ook vaak. Maar dan doe ik alleen waar ik zin in heb. Uitstellen dus tot de max J. Wie houdt er niet van, hahaha. Dit zijn de uren dat ik blog, schilder en bijvoorbeeld nieuwe dingen uitdenk.

Het is zaterdagmiddag dat ik deze blog aan het schrijven ben en ik popel alweer om maandag heerlijk productief aan de slag te gaan. M’n haalbare to-do lijstje ligt al klaar.

Liefs,
Judith.

Maybe you remember writing a blog where I shared tips for keeping a journal? I have to read it again myself, because I lost it. The past two weeks it was a bit quieter in the shop, so I took a little more rest myself. The busy months of November and December were quite successful, I can tell you! ;). I didn't quite expect it to be this busy. Happy me, because oh my: your orders! Thanks ALL! I am super grateful that Splendith is growing like this!

Real life
The last two months flew by but were great and also quite stressful if I may say so. A growing company provides the necessary challenges. In short, stress and long days mean that I no longer take care of myself. Not like in big time: fast food, no exercise, a mess everywhere and mixing everything together. Yup, real life people. I love my job!

Perhaps recognizable if you are an entrepreneur or in general for our generation? You get excited about your work and it is awesome to work on your goals. You seem to be as successful as you make yourself, right? The harder you work, the more you achieve? Hmm ...

Alternate stress with rest
I already need a lot of paragraphs to introduce something. You stay the best at what you do if you also take good care of yourself. That will be a different way for everyone, but stressful periods have to be relieved by just doing a few days less. There is no shame in that. During the Christmas holidays I had a nice cup of tea on the couch, slept in, did nice things and sometimes didn't work at all for a day;).

This is how you guard your limits
With your own company, the only limit is the one you set yourself. I keep getting better at setting those boundaries. Here are some tips on how I help myself to guard these limits.

 1. It starts with a realistic to-do list.
  So make a Sunday evening or Monday morning to-do list with three bigger tasks for the entire week and of course the smaller to-dos. I wrote more about it in this blog

 2. Schedule your work for working days of 8 hours
  So not in working days of 14 hours;) You are just a human being. Believe me: make such long days for a few days/weeks, then you will definitely get more work done. If you do it for a month, you do in 14 hours what you would otherwise do in 8 hours. Your energy is going down and you are definitely less productive.

 3. Make achievable promises to your customers or the people you work with.
  As an example: I actually send orders every day, so it is tempting to mention: "ordered before 4 pm, shipped the same day". That means I can never go out for an unplanned day, I can't be sick without breaking promises. That is why I simply indicate: shipped within 2 working days.

 4. Get out of the office!
  Do you ever feel guilty when you actually have to answer emails or complete tasks? Or that you actually have to finish something? Work never stops, so just exit that trade. Not if you have made promises to your customers of course! And if you are away for a day, communicate that well to your customers.

 5. Distinguish between your duties
  During the day I work on my to-do list and daily tasks. Because I love what I do, I often work in the evenings. But then I only do what I feel like. So postpone to the max. Who doesn't like it, hahaha. These are the hours that I blog, paint and, for example, invent new things.

It is Saturday afternoon that I am writing this blog and I am already eager to get started wonderfully productive on Monday. My realistic to-do list is already ready.

Love,
Judith.

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands