Vergelijking van de drie bekenste kalligrafieboeken + Actie! Comparison of the most known Calligraphy books

Het kan helpen een boek te gebruiken als je wilt leren kalligraferen of je skills een boost wilt geven. Een boek geeft je een fijne structuur. Ik gebruik ook veel voorbeelden en oefenmateriaal dat ik vind op Pinterest, maar ik merk dat de structuur van een boek mij veel sneller stappen vooruitbrengt. En je hoeft niet constant te zoeken naar een pagina oefenmateriaal.

Ik heb gekozen om in de shop (maar) drie heel verschillende boeken over handlettering en kalligrafie aan te bieden. Deze boeken geven mij nog steeds inspiratie en hebben mijn techniek aanzienlijk verbeterd. De keuze om alleen deze drie boeken in mijn shop te verkopen was niet eenvoudig, want er zijn simply too many interessante en schitterend vormgegeven boeken. Daarnaast vind ik het vaak lastig om online een boek te kopen, want je niet zomaar even bladeren. Bij de productpagina's heb ik een aantal foto's van de binnenkant geupload. Heb je toch een beetje het idee dat je het boek kan doorbladeren. Met deze vergelijking leg ik uit wat je aan welk boek hebt.     

Mijn top-3 bestaat uit 'Modern Calligraphy, 'Mastering Copperplate Calligraphy' & 'Letters'.
What’s in a name: Eigenlijk verklaren de titels van de boeken al grotendeels de inhoud. Een korte samenvatting: Wil je de basics en wat aanvullende technieken van moderne kalligrafie leren? (En is Engels geen barrière voor je?) Dan helpt het boek 'Modern Calligraphy' veel stappen verder. Dit boek is dan ook mijn persoonlijke favoriet. Als je meer wilt leren over het Copperplate handschrift. Ga dan voor 'Mastering Copperplate Calligraphy'. Wil je moderne kalligrafie leren? Lees je het liefste een Nederlands boek? En houdt je van mooie plaatjes? Dan raad ik je aan het boek 'Letters' van Marjet aan. Ik licht het hieronder verder toe.

Vergelijking Kalligrafie boeken​

1. Modern Calligraphy van Mollie Thorpe
Ik kocht dit boek vooral vanwege de 14 pagina's met verschillende stijlen handschriften. In het boek 'Modern Calligraphy' laat de schrijfster Molly Thorpe 12 verschillende schrijfstijlen moderne kalligrafie zien. Per bladzijde heeft ze twee letters uitgewerkt waarvan 12 hoofdletters en 12 gewone letters. Molly  legt alles basisprincipes van A-Z heel goed uit (zoals houding, etc.). Het mooie vind ik dat het hier niet bij blijft. Er is ook veel ruimte voor aanvullende skills. Het boek gaat dus verder dan alleen de basis. Ook ‘intermediates’ zullen dit een leuk boek vinden.

Naast theorie biedt het boek ook inspiratie en 20 bladzijden met DIY projecten.  Molliy Thorpe is echt een pro en kalligrafeert prachtige dingen! Wat leuk is, Molly heeft ook over details nagedacht. Als voorbeeld: bij DIY's over het adresseren van enveloppen, staat bijvoorbeeld ook een fijne tabel met de verschillende passende persoonlijke ‘titels’.

Voordelen:

 • Gedetailleerde informatie over houding en basisprincipes.
 • Per letter een halve bladzijde met verschillende kalligrafiestijlen.
 • Foto’s met goede tips en uitleg over het gebruik van bekende en fijne materialen
 • Geschikt voor intermediates 

Nadelen:

 • Engelstalig
 • De lettervoorbeelden per letter (en niet per stijl). 

Ps, op mijn Pinterest bord 'Letters' deel ik deze pin waarin je heel fijn een overzicht vindt met de inhoud van het boek.

2. Mastering Copperplate Calligraphy by Eleanor Winters
Dit was het eerste boek dat ik kocht. Volgens alle websites was dit het beste boek om Copperplate kalligrafie te leren. Dat is simpelweg ook gewoon zo. Het boek is niet voor niets één van de meest verkochte kalligrafieboeken. Er staan goede 'drills' in het boek waardoor je eerst de vormen leert, daarna langzaam de makkelijkste letters en zo ga je door naar de moeilijkere letters. Na de geschiedenis en de basismaterialen gaat Eleanor heel snel door naar het daadwerkelijk schrijven. Hierdoor mis je de principes over je houding en hoe je een pen goed vasthoudt. Dat zijn wel essentiële elementen als je een pro wilt worden.

Voordelen:

 • Fijne 'drills' om eerst de vormen van de letters te oefenen. Je leert het Copperplate handschrift zo helemaal stap-voor-stap.
 • Je leert heel specifiek het Copperplate handschrift

Nadelen:

 • Het boek gaat heel snel door naar het 'schrijven', hierdoor mis je de belangrijke principes van je houding. 
 • ​Het boek is helemaal uitgevoerd in zwart-wit. 
 • Engels geschreven

3. Letters van Market Slingerland
Zo leuk, een Nederlands boek over kalligrafie! Super tof dat kalligrafie in Nederland zo populair wordt. Het boek van Marjet is prachtig vormgegeven, ook staat er mooi stap voor stap uitgelegd hoe je kan kalligraferen.

Voordelen:

 • Het boek is vooral geschreven voor beginners. 
 • Een prachtig vormgegeven boek! 

Nadelen:

 • Intermediates halen niet veel nieuwe informatie uit het boek

Conclusie:

Wat vond je van de vergelijking? Ik hoor graag je op- en aanmerkingen :). Of ken jij nog een ander boek? Hopelijk heb je zo een goed beeld gekregen van de boeken! 

Aanbiedingen Kalligrafieboeken!
Nederlandse boeken zijn gebonden aan de vaste boekenprijs, dus daar kan ik je geen korting op geven. Maar bij de andere twee boeken gaat dit niet op. Deze boeken zijn nu tijdelijk afgeprijst voor €21,-. Happy shopping!

Liefs,
Judith

It can help to use a book if you want to learn calligraphy or boost your skills. A book gives you a fine structure. I also use many examples and practice material that I find on Pinterest, but I notice that the structure of a book takes me forward much faster. And you don't have to constantly search for a page of practice material.

I have chosen to offer (only) three very different books about hand lettering and calligraphy in the shop. These books still inspire me and have improved my technique considerably. The choice to only sell these three books in my shop was not an easy one, because there are simply too many interesting and beautifully designed books. In addition, I often find it difficult to buy a book online, because you cannot just browse. I have uploaded some pictures of the inside to the product pages. Do you have the idea that you can leaf through the book? With this comparison I explain what is useful to you in which book.  

My top 3 consists of 'Modern Calligraphy,' Mastering Copperplate Calligraphy' & 'Letters'.
What's in a name: Actually, the titles of the books largely explain the content. A brief summary: Do you want to learn the basics and some additional techniques of modern calligraphy? (And is English not a barrier for you?) Then the book 'Modern Calligraphy' helps many steps further. This book is my personal favorite. If you want to learn more about Copperplate manuscript. Then go for 'Mastering Copperplate Calligraphy'. Do you want to learn modern calligraphy? Do you prefer to read a Dutch book? And do you like beautiful pictures? Then I recommend the book 'Letters' by Marjet. I will explain it further below.

Comparison Calligraphy books

1. Modern Calligraphy by Mollie Thorpe
I bought this book mainly because of the 14 pages with different styles of manuscripts. In the book 'Modern Calligraphy' the writer Mollie Thorpe shows 12 different writing styles of modern calligraphy. She has worked out two letters per page, 12 of which are capital letters and 12 ordinary letters. Mollie explains all the basics of A-Z very well (like posture, etc.). The great thing I think is that it doesn't stop here. There is also a lot of room for additional skills. So the book goes further than just the basics. Also "intermediates" will like this book.

Besides theory, the book also offers inspiration and 20 pages with DIY projects. Mollie Thorpe really is a pro and calligraphs beautiful things! What's nice, Mollie has also thought about details. As an example: DIYs about addressing envelopes also have a nice table with the various appropriate personal "titles".

Pros:

 • Detailed information on posture and basics.
 • Half a page per letter with different calligraphy styles.
 • Photos with good tips and explanation about the use of well-known and fine materials
 • Suitable for intermediates

Cons:

 • The book is in English
 • The typefaces per letter (and not per style).

Ps, on my Pinterest board 'Letters' I share this pin in which you will find an overview of the content of the book.

2. Mastering Copperplate Calligraphy by Eleanor Winters
This was the first book I bought. According to all websites, this was the best book to learn Copperplate calligraphy. That is simply the case. The book is one of the best-selling calligraphy books for a reason. There are good 'drills' in the book so you first learn the shapes, then slowly the easiest letters and so you continue to the more difficult letters. After the history and the basic materials, Eleanor very quickly moves on to actually writing. This will make you miss the principles about posture and how to hold a pen properly. Those are essential elements if you want to become a pro.

Pros:

 • Nice drills to first practice the shapes of the letters. You learn the Copperplate handwriting completely step-by-step.
 • You learn very specifically the Copperplate manuscript

Cons:

 • The book moves on to 'writing' very quickly, so you miss the important principles of your attitude.
 • The book is completely executed in black and white.
 • Written in english

3. Letters by Market Slingerland
So nice, a Dutch book about calligraphy! It's great that calligraphy is becoming so popular in the Netherlands. Marjet's book is beautifully designed, and there is also a nice step-by-step explanation of how to make calligraphy.

Pros:

 • The book is mainly written for beginners.
 • A beautifully designed book!

Cons:

 • Intermediates don't get much new information from the book

Conclusion:
What did you think of the comparison? I'd love to hear your comments :). Or do you know another book? Hopefully you got a good idea of the books!

Offers Calligraphy books!
Dutch books are bound to the fixed book price, so I cannot give you a discount on that. But this is not the case with the other two books. These books are now temporarily discounted for € 21. Happy shopping!

Liefs,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands