Wat voor borduurringen zijn er? What kind of embroidery hoops are there?

Wanneer je gaat borduren, heb je een borduurring nodig. Een borduurring zorgt ervoor dat jouw stof strak kan spannen. Doe je dat niet, dan zullen je steken nooit zo mooi worden als wanneer je op een strak stuk stof borduurt. Het maakt borduren overigens ook een heel stuk makkelijker. Dubbel voordeel dus! Er is ook in borduurringen voldoende keuze, welke gebruik je waarvoor?

Wat is een borduurring überhaupt?
Een borduurring bestaat altijd uit twee delen, een kleine ring en een wat grotere ring met een sluiting. Door de stof tussen beide ringen te doen en die strak aan te laten sluiten, klem je de stof vast. Als je de stof dus eerst goed strak spant en dan de ring aan draait, heb je een tijdelijk strakgespannen stof. Je kan de stof altijd uit de ring halen, of bijvoorbeeld ter decoratie met ring en al ophangen.

Waarop moet je letten bij de aanschaf van een borduurring?

  • Sluiten de ringen goed op elkaar aan

De twee ringen zijn het sterkste wanneer ze goed aansluiten. Goed op letten dus! 

  • Zit er geen enorme kier tussen de sluiting

Het mooiste is als de sluiting geen grote kier heeft. Met die kier bedoel ik de ruimte die zit tussen de twee houten uiteinden. Een klein beetje ruimte zit er vaak tussen, wat prima is, zolang het maar niet te lang is, dan is het moeilijker om de sluiting strak aan te draaien.

  • Hoe ligt de ring in de hand

Haha ja lekker makkelijk testen vanaf je scherm he ;). Doe dit alleen als je in de winkel staat of als je in m’n shop aan het kijken ben tijdens een beurs.

Verschillen in borduurringen
Right, uit welke van alle soorten moet je nu kiezen. De verschillen tussen borduurringen zie je vaak terug in prijs/kwaliteit, materiaal en vorm. Hierbij een korte uitleg.

Prijs/kwaliteit
Prijs valt vaak als eerste op bij het kiezen van een borduurring. Nu is het vaak dat je voor meer geld ook een betere kwaliteit krijgt. Je hoeft zeker niet meteen de duurste te kopen. Een goedkope ring is handig als je net gaat beginnen. Ben je verder gevorderd dan wil je graag een betere ring hebben. Je herkent de betere kwaliteit vaak aan duurzamere materialen en de sluiting. Bij betere ringen kan je de sluiting aandraaien met een schroevendraaier.

Wil je de ring niet gaan ophangen, maar voor meerdere projecten gebruiken? Dan gebruik je de ring meerdere keren en kan je makkelijker een wat duurdere ring aanschaffen.

Materialen
Borduurringen zijn in allerlei maten te verkrijgen, de meest voorkomende soort is hout gevolgd door bamboe en kunststof.

Hout vind ik zelf het fijnste, hierin heb je ook de meeste keuze qua vormen. Ook tussen houten borduurringen heb je weer kwaliteitsverschil. Het verschil ik kwaliteit zie je terug in de soort hout die er wordt gebruikt. Beukenhout is sterker (en ook wat duurder) dan een andere hout soort.

Bamboo is vaak de meest voordelige versie, bamboe is wel sterk mits ze goed geproduceerd zijn.

Kunststof is ook te verkrijgen. Je hebt bijvoorbeeld van DMC een mooie kunststof variant, waarbij de binnenste ring antislip is. Ik probeer zelf zo weinig mogelijk kunststof te gebruiken en te verkopen, want op de aarde zwerft al genoeg plastic rond. Deze ring gebruik ik dus bewust niet voor het ophangen van items. Ik vind het zonde om steeds weer een kunststof ring te gebruiken. De ring werkt wel erg fijn, dus die gebruik ik wanneer ik alleen tijdelijk de stof in hoef te spannen.

Verschillende vormen
Je hebt borduurringen in een aantal vormen. Rond is de meest voorkomende, maar bijvoorbeeld een ovale ring is ook goed te verkrijgen. Leuk om daar eens mee te variëren, ik zou beginnen met een ronde borduurring.

Borduurringen vs quilting hoops
Borduurringen lijken vanaf de bovenkant gezien heel erg op quiltringen. Quiltringen zijn zeker wel anders, die zijn een stuk dikker dan borduuringen, de opstaande rand is dus hoger. Je kan quiltringen ook gebruiken voor borduren, ze zijn door de dikte wel een stuk zwaarder.

Volgens mij was dat wel alles dat ik kon vertellen over broduurringen, maar mocht je nog vraagjes hebben, stel je ze dan in de comments?

Wat is jouw favoriete borduurring?

Liefs,
Judith

When you're starting off with embroidery, you'll need an embroidery hoop. An embroidery hoop ensures that your fabric can stretch tightly. If you don't, your stitches will never look as beautiful as when you embroider on a tight piece of fabric. It also makes embroidery a lot easier. So double benefit! There is also plenty of choice in embroidery hoops, which one do you use for what?

What is an embroidery hoop anyway?
An embroidery hoop always consists of two parts, a small ring and a somewhat larger ring with a clasp. By placing the fabric between the two rings and keeping them tight, you clamp the fabric. So if you first tighten the fabric tightly and then tighten the ring, you have a temporarily tightened fabric. You can always take the fabric out of the ring or, for example, hang it with a ring for decoration.

What should you pay attention to when purchasing an embroidery hoop?

  • Do the rings connect wel together?

The two rings are strongest when they fit well. So pay close attention!

  • There is not a huge gap between the closure

The best thing is if the closure does not have a large gap. By that gap I mean the space between the two wooden ends. A little bit of space is often in between, which is fine, as long as it is not too long, it is more difficult to tighten the closure.

  • How does the ring lie in the hand

Haha yes nice and easy testing from your screen huh;). Only do this if you are in the store or if you are looking in my shop during an exhibition.

Differences in embroidery hoops
Right, which of all types should you choose now. The differences between hoops are often reflected in price/quality, material and shape. Hereby a short explanation.

Price/quality
Price often stands out first when choosing an embroidery hoop. Now it happens often that you get better quality for more money. You certainly don't immediately have to buy the most expensive one. A cheap ring is useful if you are just starting out. Are you more advanced than you'd probably like to have a better ring. You can often recognize the better quality by more durable materials and the closure. With better rings you can tighten the closure with a screwdriver.

Do you not want to hang the ring, but use it for multiple projects? When you use the ring several times and it is easier to buy a more expensive ring.

Materials
Embroidery hoops are available in all sizes, the most common one is wood, followed by bamboo and plastic. 

Wood is my personal favourite, you have the most options when it comes to shape. Even within the wooden hoops there's a big difference in quality. The difference in quality is seen in the kind of wood that's used. Beech wood is stronger (and also a bit more expensive) then a different kind of wood. 

Bamboo often is the most inexpensive version. It's strong, if produced right.

Plastic is also available. For example, from DMC you have a very nice plastic one, where the inside ring is anti-slip. I try to sell and buy as less plastic as possible, there's enough plastic spread around the world. I purposely don't use this ring for hanging the items. I think it is a shame to use a plastic ring again and again. The ring works very fine, so I use it when I only have to temporarily stretch the fabric.

Different shapes
You have embroidery hoops in a number of shapes. Round is the most common, but an oval ring is also easily available. Nice to vary with that, I would start with a round embroidery hoop.

Embroidery hoops vs quilting hoops
Embroidery hoops are very similar to quilting rings when viewed from the top. Quilting rings are certainly different, they are a lot thicker than embroidery hoops, so the raised edge is higher. You can also use quilting rings for embroidery, they are a lot heavier due to the thickness.

I think that was all I could tell about embroidery hoops, but if you have any questions, do you ask them in the comments?

What's your favourite embroidery hoop?

Love,
Judith

 

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3