Welk papier gebruik je voor voor kalligraferen?

Met kalligrafie wil je mooie strakke letters op papier krijgen. Daarom is de combinatie van zowel de inkt als het papier super belangrijk! Misschien heb je geprobeerd om te kalligraferen op kopieerpapier? De kans is erg groot dat je geen scherpe lijnen kreeg. Standaard kopieerpapier zuigt de inkt helemaal op. De inkt gaat  ‘bloeden’ op je papier. Het is belangrijk dat je papier gebruikt dat geschikt is voor kalligraferen. Als je dacht dat je er een groot assortiment aan nibs was, dan is de keuze aan papier overweldigend. Er zijn een aantal regels die je kunt gebruiken bij het uitzoeken van papier. Je hoeft geen duur papier te kopen, maar dit zijn een aantal dingen waar je op kan letten.

Ps: ik ben overduidelijk vergeten op de spelling te letten terwijl ik gefocust aan het schrijven was. Het is natuurlijk bloedt ;).

Tips voor het kiezen van papier

Kopieerpapier is een ‘No go’.
Kopieer papier is vaak een ‘katoen’ papier, dit is een heel absorberende soort papier. Het lijkt een fijne goedkope optie, maar zodra je het gaat proberen kom je hier snel van terug. Ik raad je aan dit papier simpelweg niet te gebruiken. Laserprinter papier is soms de moeite waard om te proberen. HP Laserjet Premium zou je kunnen proberen. Kies dan wel voor meer dan 80g/m2, anders krijg je bobbels in het papier de het vocht van de inkt of verf.

Dun papier is een gok
Dik papier is vaak een veilige keuze. Misschien schrijf je nu op dun papier en merk je dat het bobbelt, dan ligt het er waarschijnlijk aan dat het niet zo goed tegen het vocht van de inkt kan. Dikker papier kan hierbij weleens de oplossing zijn. Over het algemeen moet het papier 80 grams zijn of zwaarder.

Glad papier schrijft het makkelijkste
Ben je een beginner met kalligraferen? Gebruik vooral geen aquarelpapier om op te oefenen. Kies sowieso een gladde soort papier. Wanneer je met een kalligrafiepunt op een papier met structuur schrijft, dan neem je snel een stukje van het papier mee. 

Dit zijn sowieso fijne papiersoorten om op te kalligraferen!
Voor de shop heb ik voor jou vast een selectie gemaakt van papiersoorten die heel fijn zijn voor kalligrafie. Je vindt verschillende maten papierblokken van Rhodia en A4 blokken Clairefontaine Triomphe. De Rhodia blokken heb ik in verschillende maten en uitvoeringen in de shop: blanc, met lijnen en met dots, ideale hulplijnen voor je drills!

Heb jij tips voor goed papier?
Ik wil je heel graag de beste kalligrafietools aanbieden, daarom ik ben altijd opzoek naar fijne materialen voor de shop! Wat vind jij fijne papiersoorten om op te kalligraferen? Laat het me vooral weten, met jouw input kan ik de shop blijven verbeteren. 

Liefs,
Judith

With calligraphy you want to get beautiful, sleek letters on paper. That's why the combination of both the ink and the paper is super important! Maybe you tried to do calligraphy on copy paper? Chances are you didn't get any sharp lines. Standard copy paper absorbs the ink completely. The ink will "bleed" on your paper. It is important to use paper that is suitable for calligraphy. If you thought there was a wide range of nibs there, the choice of paper is overwhelming. There are a number of rules you can use when selecting paper. You don't have to buy expensive paper, but these are some things to keep in mind.

Ps: I obviously forgot to pay attention to the spelling while I was writing focused. It's bleeding of course;).

Tips for choosing paper

Copy paper is a "No go".
Copy paper is often a "cotton" paper, which is a very absorbent type of paper. It seems like a nice cheap option, but as soon as you try it you will soon return. I simply recommend not to use this paper. Laser printer paper is sometimes worth a try. You could try HP Laserjet Premium. Choose more than 80g / m2, otherwise you will get bumps in the paper and the moisture from the ink or paint.

Thin paper is a gamble
Thick paper is often a safe choice. Maybe you are writing on thin paper now and you notice that it is bulging, it is probably because it does not tolerate the moisture of the ink very well. Thicker paper can sometimes be the solution. In general, the paper should be 80 grams or heavier.

Smooth paper writes the easiest
Are you a beginner with calligraphy? Do not use watercolor paper for practice. Choose a smooth type of paper anyway. When you write with a calligraphy point on a paper with structure, you quickly take a piece of the paper with you.

These are fine papers for calligraphy anyway!
For the shop I have probably made a selection of paper types that are very nice for calligraphy. You will find different sizes of paper blocks from Rhodia and A4 blocks from Clairefontaine Triomphe. I have the Rhodia blocks in different sizes and designs in the shop: blanc, with lines and with dots, ideal guides for your drills!

Do you have tips for good paper?
I really want to offer you the best calligraphy tools, that's why I'm always looking for fine materials for the shop! What do you think is nice papers for calligraphy? Please let me know, with your input I can continue to improve the shop.

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3
Nederlands