KALLIGRAFIE // Zo bevestig je de pen in de penhouder CALLIGRAPHY // This is how you attach the nib to the penholder

Ga je beginnen met moderne kalligrafie is je eerste dilemma misschien: hoe bevestig ik de pen in de penhouder? Want dat kan wel verwarrend zijn. Ik laat je zien hoe je zowel de pen in een rechte penhouder bevestigd als in een oblique penhouder. Misschien denk je: ik weet wel hoe ik hoe ik een pennetje in de houder bevestig. Dan staan er in deze blog denk ik nog een aantal tips hoe je dat kan verbeteren.

Zo bevestig je de nib In een rechte penhouder
Er zijn penhouders met een metalen opening en met een kunststof opening. De metalen opening is aan te passen aan het formaat van de nib. Dat kan handig zijn omdat bijna elk pennetje weer een ander formaat heeft. Bij de kunststof houder is het belangrijk dat je een passende penhouder aanschaft.

Bij een kunststof penhouder:
We beginnen makkelijk, want deze is eigenlijk heel eenvoudig: je schuift het pennetje totdat hij er stevig inzit. Dan ben je al klaar om te gaan ;). Duw de pen goed ver in de penhouder zodat hijgoed stevig vast zit. Bij een kunststof penhouder moet je dus bij de aankoop iets beter opletten, de nib moet er natuurlijk precies in passen omdat je verder niets kan aanpassen.

Bij een metalen bevestiging:
Een pen in een metalen bevestiging vast maken lijkt op het eerste gezicht super easy. Er zijn wel een aantal dingen die ervoor zorgen dat je pen een stuk steviger zit en wat minder bekend zijn.

Plaats de nib op het midden van de onderbreking in het rondje
De onderbreking in het rondje lijkt misschien alsof deze er niet hoort. Die zit er juist speciaal. Je bevestigt de nib zodat de onderbreking van het rondje in het midden van de nib zit. Dan zit de nib het stevigst. Je schuift de pen ver genoeg naar beneden zodat hij stevig in de pen zit.

Laat de pinnetjes in het midden tegen elkaar 'rusten'
De pinnetjes in het midden moeten naar elkaar wijzen zodat ze in het midden tegen elkaar aan komen en als het ware tegen elkaar duwen.  Dit is vooral belangrijk bij kleine pennetjes, zoals de Brause Ef66.  Je kan de pinnetjes makkelijk met de onderkant van een nib een beetje verbuigen.Wijzen de pinnetjes niet naar het midden, dan hou je speling op de nib en gaat het pennetje wiebelen. En dat wil je natuurlijk niet als je met strakke lijnen wil kalligraferen.

Zitten de pinnetjes niet goed?
De pinnetjes die in de pen zitten, die zitten weleens helemaal naar binnen of naar buiten. Met de achterkant van een nib kan je de pinnetjes weer naar binnen of naar buiten buigen.

En wat ook belangrijk is: duw de pen ver genoeg in de penhouder, anders blijft de pen alsnog wiebelen.

Bij een oblique penhouder
Een oblique penhouder is altijd gemaakt voor een specifieke nib(serie), daardoor blijft de pen er goed strak in zitten. Meestal zijn penhouders gevormd voor een de G nibs. Hierin passen een aantal verschillende maten nibs, maar in ieder geval de Nikko G, Tachikawa G en Zebra G. Wil je de houder aanpassen voor een andere nib? Gebruik hiervoor een kleine tang en verbuig de houder heel voorzichtig. Dit moet je natuurlijk met veel beleid doen zodat de flange niet beschadigd.

Bij een oblique penhouder is het belangrijk dat je de nib goed in de houder schuift. De  punt van de nib moet precies in het midden van de pen uitkomen. Wat ik precies bedoel zie je op de laatste foto.

Hopelijk helpt dit je op gang!
Heb je vraagjes, let me know!

Liefs,
Judith

Getting started with modern calligraphy, your first dilemma might be: How do I attach the pen to the pen holder? Because that can be confusing. I'll show you how to fix the pen in a straight pen holder as well as in an oblique pen holder. You may think: I know how to fix a pin in the holder. Then I think there are a number of tips in this blog on how you can improve that.

This is how you fix the nib in a straight pen holder
There are pen holders with a metal opening and with a plastic opening. The metal opening can be adjusted to the size of the nib. This can be useful because almost every pin has a different size. With the plastic holder it is important that you purchase a suitable pen holder.

With a plastic pen holder:
We start easy, because this one is actually very simple: you slide the pin until it is firmly in place. Then you are ready to go;). Push the pen well into the pen holder so that it is secure. With a plastic pen holder you have to pay more attention when buying, the nib must of course fit exactly in because you cannot adjust anything else.

With a metal attachment:
Attaching a pin in a metal attachment seems super easy at first sight. There are a number of things that make your pen a lot firmer and less known

Place the nib on the center of the break in the circle
The pause in the circle may seem like it doesn't belong. It is special there. You attach the nib so that the break of the circle is in the middle of the nib. Then the nib is the most firm. You slide the pen down far enough so that it sits firmly in the pen.

Let the pins in the middle 'rest' against each other
The pins in the middle should point towards each other so that they meet in the middle and push against each other, as it were. This is especially important with small pens, such as the Brause Ef66. You can easily bend the pins a little with the bottom of a nib. If the pins do not point to the middle, then you keep some play on the nib and the pin will wobble. And of course you don't want that if you want to make calligraphy with clean lines.

Are the pins not sitting properly?
The pins in the nib are sometimes completely in or out. With the back of a nib you can bend the pins back in or out.

And also important: push the nib far enough into the pen holder, otherwise the nib will still wobble.

With an oblique pen holder
An oblique pen holder is always made for a specific nib (series), so the pen stays tight in it. Usually pen holders are shaped for the G nibs. A number of different sizes of nibs fit here, but at least the Nikko G, Tachikawa G and Zebra G. Do you want to adjust the holder for a different nib? To do this, use small pliers and bend the holder very carefully. Of course you have to do this with great care so that the flange is not damaged.

With an oblique pen holder it is important that you slide the nib properly into the holder. The tip of the nib should be right in the center of the pen. You can see exactly what I mean in the last picture.

Hopefully this will get you started!
Do you have questions, let me know!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3