Waarom ik alleen nog synthetische penselen verkoop Why I only sell synthetical brushes

Zoals altijd ben ik opzoek naar de beste materialen. Penselen van echte dierenharen worden bijna altijd aangeraden als beste kwaliteit. Zo ken je misschien wel de Kolinsky brushes, voor aquarel is dat de go-to toch?  

De steel was FSC gecertificeerd, maar de penseelharen?
Op de Rembrandt penselen die ik verkocht stond heel mooi een FSC logo voor het heft van het penseel. In eerste instantie dacht ik, dat is een goed idee en meteen daarna: 'waar is het certificaat voor de haren?'. Over de penseelharen die in het penseel werden gebruikt, daar was niets over te vinden. Het is toch vreemd dat je wel een certificaat op hout doet en dat er dieren worden gebruikt voor de haren, zonder dat hier iets over is te vinden? 

Daarom ging ik op zoek naar de herkomst van de haren en hoe de haren voor penselen worden verkregen. Eerst dacht ik nog op te zoeken wat voor certificaten er voor penseelharen beschikbaar waren. Ik heb er een aantal uren aan besteed om meerdere kanten van de industrie te onderzoeken. Na die ochtend heb ik nooit meer penselen van dierenharen ingekocht.

Misschien ben ik hypocriet voor het wel af en toe eten van vlees en dragen van leren schoenen. Dat houdt niet in dat ik niet probeer weinig vlees te eten en minder schoenen probeer te kopen. Omdat voor aquarelpenselen een dier specifiek wordt gedood voor de penselen, houdt me tegen om ze te verkopen. Sommige penselen, zoals met varkens- of koeienharen, worden 'gelukkig' wel van restproducten gemaakt. Omdat er zoveel prachtige synthetische alternatieven zijn, maak ik daar graag een verschil in.

Je moet uiteraard zelf kiezen met welke penselen je werkt. Omdat ik zelf schrok van de markt, wil ik je er alleen bewust van maken.

1. Dieren worden speciaal gedood voor penselen
Helaas werden Kolinksy’s en Sables (marters) altijd al gevangen en gedood voor hun vacht. Vroeger werden er veel bontjassen gemaakt van deze vachtjes. Er werden toen penselen gemaakt van de restanten van de dierenvachten die niet werden gebruikt voor de bontjassen. Gelukkig worden bontjassen tegenwoordig een stuk minder gedragen voor de sier. Nu er zoveel minder bontjassen worden gedragen, zijn er niet meer zulke restanten beschikbaar en worden de dieren alleen gedood voor de penselen. Alleen de staart wordt gebruikt en de rest wordt weggegooid. Er komen al hogere accijnzen op de vachtjes, maar blijkbaar is dat nog niet genoeg. Daarnaast worden de beste kwaliteit haren alleen van mannenharen gemaakt.

2. Er zijn dieren uitgestorven voor hun vacht
Vroeger kon je grijze eekhoornharen penselen kopen, deze penselen waren super populair omdat de haren zo zacht waren. Ze werden bij massa gevangen en gebruikt voor penselen, ook voor cosmetisch gebruik, dus als make-up kwasten. Helaas is de grijze eekhoorn hierdoor helemaal uitgestorven.

Kolinsky's en Marters zijn geplaatst op de lijst van bedreigde soorten, maar wel met een relatief lage bedreigingsfactor. De VS heeft al een importverbod op Kolinsky en Sable penselen.

3. De penselenmarkt is ondoorzichtig
Omdat er nog steeds weinig toezicht is op de vangst en doorverkoop is het lastig om te weten in welke omstandigheden de dieren zijn gevangen. De Siberian Weasel wordt meestal Kolinsky genoemd. De weasel leeft in Siberia, China en sommige andere delen van Azië. Kolinky’s doen het niet goed in gevangenschap en worden daardoor altijd uit de natuur gevangen. Soms worden de dieren gevangen en daarna opgesloten in koude omstandigheden, zodat hun haren de juiste dikte krijgen. Of ze worden gevangen in vallen, meestal ’s nachts en zijn dan ’s ochtends doodgevroren.  Wanneer ze in warmere klimaten worden gefokt, hebben ze namelijk te fijne haren.

Niet zo'n mooi verhaal deze keer. Doe alsjeblieft niet in één keer je dierlijke penselen weg, maar denk bewust na als je een nieuw penseel aanschaft :).

Liefs,
Judith

As always, I am looking for the best materials. Brushes made from actual animal hair are almost always recommended as the best quality. You might be familiar with the Kolinsky brushes, for watercolor that is the go-to right?

The handle was FSC certified, but the bristles?
The Rembrandt brushes I sold had a very nice FSC logo for the handle of the brush. At first I thought, that's a good idea and immediately afterwards: 'where is the certificate for the hair?'. Nothing could be found about the bristles that were used in the brush. Isn't it strange that you do a certificate on wood and that animals are used for the hair, without anything to be found about this.

That's why I started looking for the origin of the hair and how the hair for brushes are obtained. My first thought was to look up what certificates there were available for brush hair. I spent several hours researching different sides of the industry. After that morning, I never bought pet hair brushes again. 

Maybe I'm a hypocrite for eating meat every now and then and wearing leather shoes. That doesn't mean that I try not to eat little meat and try to buy fewer shoes. Because watercolor brushes kill an animal specifically for the brushes stops me from selling them. Some brushes, such as with pig or cow hair, are 'fortunately' made from residual products. Because there are so many wonderful synthetic alternatives, I like to make a difference.

You can of course choose which brushes you want to work with. Because I was shocked by the market myself, I just want to make you aware of it.

1. Animals are specifically killed for the brushes
Unfortunately, Kolinksy’s and Sables (martens) have always been captured and killed for their fur. In the past, many fur coats were made from this fur. At that time, brushes were made from the remains of the animal fur that weren't used for the fur coats. Fortunately, fur coats are worn a lot less for decoration nowadays. With so much less fur coats being worn, there are no more residues available and the animals are only killed for the brushes. Only the tail is used and the rest is discarded. There are already higher excise duties on the coats, but apparently that isn't enough yet. In addition, the best quality hair is only made from men's hair.

2. Some animals got extinct because they were killed for brushes
In the past you could buy gray squirrel hair brushes, these brushes were super popular because the bristles were so soft. They were collected by mass and used for brushes, also for cosmetic use, so as make-up brushes. Unfortunately, the gray squirrel is completely extinct because of this.

Kolinsky's and Marters have been placed on the endangered species list, but with a relatively low threat factor. The US already has an import ban on Kolinsky and Sable brushes.

3. The brush market isn't open at all
Since there's still little surveillance of capture and resale, it is difficult to know in what conditions the animals were caught. The Siberian Weasel is usually referred to as Kolinsky. The weasel lives in Siberia, China, and some other parts of Asia. Kolinsky's don't do well in captivity and are therefore always caught from nature. Sometimes the animals are caught and then locked up in cold conditions so that their hairs get the right thickness. Or they are caught in traps, usually at night and then frozen to death in the morning. When bred in warmer climates, they have too fine hair.

Not such a nice story this time. Please don't get rid of your animal brushes all at once, but think carefully when buying a new brush :).

Love,
Judith

 

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3