KALLIGRAFIE // Schrijfhouding en je pen op papier zetten CALLIGRAPHY // Writing position and putting your pen on the paper

De juiste schrijfhouding is key voor moderne kalligrafie. In deze blog geef ik je een aantal stappen waarmee je een betere schrijfhouding ontwikkelt. Voordat je begint met kalligraferen zet je de volgende dingen klaar:

  • Papier (rhodia is het fijnste voor oefenen)
  • Inkt
  • Schoon water
  • Nib in nibhouder
  • Wit papier.

Gebruik papier dat geschikt is voor kalligrafie. Welk papier daarvoor het beste geschikt is lees je hier. Donkere niet waterproof inkt is aan te raden omdat het het makkelijkste van je nib vloeit, veel gebruikte inkt is Sumi inkt.

Stap voor stap een juiste kalligrafie houding
Ga recht op zitten, op het puntje van je stoel en blijf ademen. Je hebt snel de neiging om klem te gaan zitten, voorover gebogen te zitten en je adem in te houden. Doe je best om je lichaam juist zo ontspannen mogelijk te houden. Op het puntje van je stoel zitten helpt je om je rug recht te houden waardoor je onderarm aan je dominante zeide over je bureau kan glijden, dat is beter dan erop te leunen.

Houdt je pen met een relaxe grip vast op de curve die er bij de meeste pennen al zit. Hou hem niet vast op het einde van de nib, hier krijg je zere vingers en stijve kalligrafie van. Je vingers moeten niet helemaal recht zijn maar ook niet helemaal rond. Je houdt de houder stevig vast maar iemand zou de pen nog uit je handen moeten kunnen pakken. Je vingers moeten nog kunnen buigen zodat je de pen kan bewegen door je vingers te bewegen.

​Beeld je hand, pols en onderarm als een unit in, die bewegen als een geheel: gecontroleerd door je schouder en bovenarm. Laat je elleboog en schouder de controle overnemen en het grootste gedeelte van de beweging maken. De boog die je op die manier maakt is veel groter, en gelijkdelijker dan de boog die je met alleen je pols maakt.

Stop regelmatig en kijk opnieuw naar je grip, houding, etc. En oeeeefenen! :) Er staan wat voorbeelden die je kan gebruiken bij het oefenen.

Een oblique pen kan je op twee verschillende manier vasthouden. Wil je in een hoek schrijven, dan hou je de pen recht. Wil je meer een modern schrift doen, dan kan je de pen schuin houden zodat de nib recht op het papier staat.

Ik hoop dat je er weer wat van hebt geleerd :). Stel je vragen vooral in de comments!

Liefs,
Judith

A correct writing position is key for modern calligraphy. In this blog I will give you a number of steps to develop a better writing attitude.

Before you start calligraphy, prepare the following things:

  • Paper (rhodia is best for practice)
  • Ink
  • Clean water
  • Nib in nib holder
  • White paper.

Use paper suitable for calligraphy. You can read here which paper is best suited for this. Dark, non-waterproof ink is recommended because it flows the easiest from your nib, I'd recommend Sumi ink.

Correct calligraphy posture step by step
Sit up straight on the edge of your seat and keep breathing. You tend to get stuck, bent over, and hold your breath. Do your best to keep your body as relaxed as possible. Sitting on the edge of your chair helps keep your back straight, allowing your forearm to slide across your desk at your dominant side, which is better than leaning on it.

Hold your pen with a relaxed grip on the curve that is already present with most pens. Don't hold it at the end of the nib, this will give you sore fingers and stiff calligraphy. Your fingers shouldn't be completely straight but not completely round either. You hold the holder firmly, but someone should still be able to take the pen from your hands. Your fingers should be able to bend so that you can move the pen by moving your fingers.

Picture your hand, wrist and forearm as a unit, moving as a whole: controlled by your shoulder and upper arm. Let your elbow and shoulder take control and do most of the movement. The arc you make that way is much larger and more even than the arc you make with just your wrist.

Stop regularly and check your grip, posture, etc. And practice! :) There are some examples you can use when practicing.

You can hold an oblique pen in two different ways. If you want to write in a corner, keep the pen straight. If you want to do a more modern writing, you can tilt the pen so that the nib is straight on the paper.

I hope you learned something from it again :). Ask your questions in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3