FLORAL FRIDAY // Crêpepapieren Dahlia FLORAL FRIDAY // Crepe paper Dahlia

Goed nieuws, dit is het begin van een nieuwe blogreeks: Floral Friday! (Bijna) elke week komt er op vrijdag een blog over bloemen online! Niet altijd over papieren bloemen maar gewoon over leuke ideetjes en bijvoorbeeld de vordering van mijn eigen bloementuin. Ik kan je wel vast verklappen dat de komende vier weken élke week een nieuwe tutorial online staat. Alle tutorials zijn gewoon gratis beschikbaar, net als de sjablonen. Je kan dan kiezen of je de materialen bij elkaar in een DIY pakketje koopt, of dat je zelf alle materialen uit kiest. Dus fijn voor de beginner, maar ook voor de enthousiaste DIY'er. Hopelijk zijn jullie er net zo enthousiast over als ik :).

Ik heb de tutorials voor komende weken al klaar en ingepland, haha ik moest me inderdaad bedwingen om ze dan niet allemaal in één keer online te zetten. Je kan ze trouwens al wel allemaal shoppen op de Paper Passion!

Benodigdheden voor een papieren Dahlia:

Florist Crepepapier:

Of gewoon een DIY pakketje, om het je makkelijk te maken!


Stap 1:
Knip een strook van ongerekt papier van +/- 20cm met de hoogte van sjabloon 1. Je knipt ALTIJD zodat de rek van het papier in de breedte zit. Uitgerekt is de strook ongeveer 40cm, dit meet je makkelijk langs het bloemdraad. Dan knip je de hoekjes uit het papier. Deze stap herhaal je zodat je twee stroken hebt van 40cm. Ik vind het makkelijk om de strook dubbel te vouwen zodat ik vier lagen in één keer kan knippen. Ik klem het papier dan vast met klemmetjes. Je kan hier denk ik ook paperclips voor gebruiken. De rand onder de punten is nu nog 1cm. De sjabloon is bewust wat breder, dat is makkelijker knippen. Zodra je de franjes hebt geknipt, knip ik de onderkant bij zodat ik een strook van 5mm overhoud. Daarna knip je ongeveer 2mm van de punten af, zodat ze minder scherp zijn. 

Stap 2:
Met een schaar krul ik de franjes in een kleine ronding. Op de strook onderaan doe je lijm, gebruik niet teveel zodat het papier niet te nat wordt. Ik gebruik zelf altijd Tacky Glue (soms Turbo) van Aleene's. Je maakt een kleine ronding bovenaan het bloemdraad (bij DIY pakketten is dit al gedaan) dan rol je het papier heel strak om het bloemdraad heen. Is het niet goed gelukt, begin dan gelijk opnieuw. Het is écht belangrijk dat het midden goed vast zit. Anders heb je op het einde kans dat je bloem van het draad afschuift. Na de eerste strook draai je Parafilm om het papier heen en draai je door tot 5cm op het bloemdraad. Bij de tweede strook doe je dit opnieuw.

Parafilm werkt alleen door het te stretchen. Je rekt het Parafilm en door twee lagen gestretched over elkaar te leggen, krimpt het in elkaar. Super stevig en handig! Voordat je het op het ijzerdraad doet, kan je het altijd ergens anders op testen, bijvoorbeeld een pen. 

Stap 3:
Bij deze stap maak je de kleine blaadjes van de Dahlia. Je knipt sjabloon 2 uit ongestretched papier, met een stuk of 10-15 blaadjes. Dan vorm je de blaadjes, met je duim duw je de vorm in de blaadjes. Dan kan je de blaadjes nog iets bijknippen. Sommige blaadjes lijm je aan de onderkant bij elkaar, je ziet op de foto hoe ik dit heb gedaan. 

Nu is het priegelwerk gedaan ;). Als het goed is ziet je bloem er ongeveer uit zoals rechts onder. 

Stap 4:
Knip dan 10 x de vierkant van sjabloon 3 en 25x de vierkant van sjabloon 4. De hoogte is het belangrijkste, de breedte iets minder. Je kan dus makkelijk een aantal stroken knippen, en die daarna verdelen in smalle stukjes. 

Met je duim duw je de vorm in de blaadjes. Dan knip je de vorm van de blaadjes erin. Hou de kleine en de grote blaadjes van elkaar gescheiden.

Stap 5:
Nu gaat de bloem heel snel groeien. De kleine blaadjes vouw je aan de onderkant naar binnen en bevestig je met de onderkant tegen de kern aan. Je ziet hoe op de foto rechtsboven. 

Een hele belangrijke stap voor een goede afwerking: de rest van de blaadjes plak je aan de onderkant van de blaadjes die je net hem bevestigt. Dus maar een klein beetje maar liever niet op het bloemdraad/het steeltje. Anders krijg je een hele grote prop aan de onderkant, die is niet mooi weg te werken.

Stap 6:
Je knipt sjabloon 5, deze rek je een klein beetje zodat je een mooie vorm krijgt. Deze lijm je vast. Dan werk je de steel af met een smalle strook groen papier. Hier doe je over de hele lengte een minimale hoeveelheid lijm op. De strook draai je om de steel.

En tadaaaa, YOU DID IT!

Heb je nog vraagjes, stel ze dan vooral in de comments! 

Liefs,
Judith

Good news, this is the start of a new blog series: Floral Friday! (Almost) every week there is a blog about flowers online on Friday! Not always about paper flowers, but just about nice ideas and, for example, the progress of my own flower garden. I can tell you that a new tutorial will be online every week for the next four weeks. All tutorials are available for free, just like the templates. You can then choose whether you buy the materials together in a DIY package, or whether you choose all the materials yourself. So great for the beginner, but also for the enthusiastic DIY'er. Hopefully you guys are as excited about it as I am :).

I have already finished and planned the tutorials for the coming weeks, haha I had to restrain myself not to put them all online at once. By the way, you can already shop them all at the Paper Passion!

The materials that I used for this Dahlia:

Florist Crepepapier:

Or just a DIY kit, to make it easy for yourself!


Step 1:
Cut a strip of unstretched paper of +/- 20cm with the height of template 1. ALWAYS cut so that the stretch of the paper is in width. The strip is about 40 cm stretched, which you can easily measure along the flower wire. Then you cut the corners out of the paper. You repeat this step so that you have two strips of 40cm. I find it easy to fold the strip in half so that I can cut four layers at once. I then clamp the paper with clips. I think you can also use paper clips for this. The edge under the points is now 1 cm. The template is deliberately a bit wider, which makes cutting easier. Once you've cut the fringes, I trim the bottom to leave a 5mm strip. Then you cut about 2mm from the tips, so that they are less sharp.

Step 2:
With scissors I curl the fringes into a small curve. Put glue on the strip at the bottom, do not use too much so that the paper does not get too wet. I always use Tacky Glue (sometimes Turbo) from Aleene's. You make a small curve at the top of the flower wire (this has already been done with DIY packages) then you roll the paper very tightly around the flower wire. If it didn't work out, start again right away. It is really important that the middle is secure. Otherwise you have a chance that your flower will slide off the wire in the end. After the first strip, wrap Parafilm around the paper and continue to turn 5cm on the flower wire. You do this again on the second strip.

Parafilm only works by stretching it. You stretch the Parafilm and by laying two layers stretched on top of each other, it shrinks together. Super sturdy and handy! Before you put it on the iron wire, you can always test it for something else, for example a pen.

Step 3:
In this step you make the small leaves of the Dahlia. You cut template 2 from unstretched paper, with about 10-15 leaves. Then you shape the leaves, push the shape into the leaves with your thumb. Then you can trim the leaves a bit. You glue some leaves together at the bottom, you can see in the photo how I did this.

Now the fiddly work is done;). Your flower should look something like the bottom right.

Step 4:
Then cut 10x the square from template 3 and 25x the square from template 4. The height is the most important, the width a little less. So you can easily cut a number of strips, and then divide them into small pieces.

With your thumb you push the shape into the leaves. Then you cut the shape of the leaves in it. Keep the small and large leaves separate.

Step 5:
Now the flower will grow very quickly. Fold the small leaves inwards at the bottom and attach them with the bottom against the core. You can see how in the photo at the top right.

A very important step for a good finish: stick the rest of the leaves to the bottom of the leaves that you just attached to it. So just a little bit, but preferably not on the flower wire / stem. Otherwise you will end up with a very large clot at the bottom, which cannot be easily concealed.

Step 6:
You cut template 5, stretch it a little bit so that you get a nice shape. You glue this down. Then you finish the stem with a narrow strip of green paper. Here you apply a minimal amount of glue along the entire length. You turn the strip around the stem.

And tadaaaa, YOU DID IT!

If you have any questions, don't hesitate to ask them in the comments!

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3