TUTORIAL // Hoe maak je zelf stempels? TUTORIAL // How to make your own stamps?

Yay een nieuwe categorie: zelf stempels maken! Vaak druppelen de materialen één voor één de shop binnen, maar dit keer staat alles in één keer online. Ik heb lang gezocht naar de fijnste materialen en het voelt super bijzonder deze allemaal al in de shop te kunnen verkopen. Want wat heb je aan een tutorial als je er geen materialen bij kan vinden? En wat heb je aan materialen, als je niet weet hoe je ze kan gebruiken?

Een nieuwe categorie wilde ik meteen beginnen met een fijne tutorial!  Ik leg je stap voor stap uit hoe je jouw stempels maakt.

Wat heb je nodig om zelf stempels te maken?

Hoe maak je zelf stempels?

1. Shop je materialen.
De materialen voor het maken van stempels heb ik in de shop in 3 onderdelen verdeeld: Gereedschap, stempelkussens en de carving blocks. Zo kan je stap voor stap de materialen kiezen, die jij graag wil gebruiken.

2. Maak een tekening op je carving block voor jouw stempel.
​Maak voor elke kleur die je wil stempelen een losse tekening zodat je die later als lagen op elkaar kan stapelen. Ik heb dus het glas, de cocktail en het citroentje los van elkaar uitgesneden.
Let er op dat je deze tekening in spiegelbeeld maakt. Anders wordt je afdruk namelijk in spiegelbeeld. Je kan natuurlijk ook makkelijk beginnen zoals ik heb gedaan: een tekening maken waarbij er geen spiegelbeeld is.

3. Snij het stuk af wat je nodig hebt voor je stempel.
Dit kan je doen met het mesje wat hij je carving tools zit.
Sidenote: ik deed dit met beleid op de tafel voor de mooie witte ondergrond. Je kan hier natuurlijk beter een snijmat onder gebruiken.

4. Nu kan je beginnen met het snijden van je stempel.
Er zitten verschillende soorten gutjes bij de gutssetjes. Met de ene guts kan je scherpere randen maken en dieper snijden. Je kan fijn uitproberen welke het beste voor jou werkt, want alle gutsjes zitten al bij de setjes.
Mama Judith hier: Snij hierbij van je af en let op je handen. Het kan zijn dat je uitschiet. De gutsjes zijn écht scherp en werken als mesjes dus let je op je handen!

5. Stempel met het stempelkussen de inkt op je stempel.
Jup, dat is de beste volgorde. Druk niet te hard met je stempelkussen, zodat de inkt alleen op de goede plek komt. Zie je dat de inkt op de verkeerde plek komt, dan moet je dat waarschijnlijk nog iets meer wegsnijden.

6. Stempelen maar!
Je stempelt kleur op kleur. Het duurt even voor de inkt goed droog is (5-15) minuten, dus wacht lang genoeg met je volgende laag inkt.

See, super easy! :) Je shopt alle materialen om zelf stempels te maken hier.

Heb je nog vraagjes na het lezen van de tutorial? Of fijne tips voor andere lezers: laat ze weten in de comments hieronder! 

Happy making <3

Liefs,
Judith

Yay a new category: make your own stamps! Often the materials trickle into the shop one by one, but this time everything is online in one go. I searched for the finest materials for a long time and it feels super special to be able to sell them all in the shop. Because what good is a tutorial if you can't find any materials with it? And what good is materials if you don't know how to use them?

I wanted to start a new category right away with a nice tutorial! I will explain step by step how to make your stamps.

What do you need to make your own stamps?

How do you make your own stamps?

1. Shop your materials.
In the shop I divided the materials for making stamps into 3 parts: Tools, stamp pads and the carving blocks. This way you can choose the materials that you want to use step by step.

2. Make a drawing on your carving block for your stamp.
Make a separate drawing for each color that you want to stamp so that you can layer them on top of each other later. So I cut out the glass, the cocktail and the lemon separately.
Make sure you make this drawing in mirror. Otherwise your print will be in mirror. You can of course also easily start as I did: make a drawing where there is no mirror image.

3. Cut the piece you need for your stamp.
You can do this with the knife that is on your carving tools.
Sidenote: I did this on the table with discretion for the beautiful white background. Of course it's better to use a cutting mat underneath.

4. Now you can start cutting your stamp.
There are different types of gouges with the gouges. With one gouge you can make sharper edges and cut deeper. You can try out which one works best for you, because all gouges are already included in the sets.
Mama Judith here: Cut away from you and watch your hands. You may slip. The gouges are really sharp and work like knives, so really watch your hands!

5. Stamp the ink on your stamp with the ink pad.
Yep, that's the best order. Do not press too hard with your ink pad, so that the ink only gets in the right place. If you see the ink getting in the wrong place, you probably need to cut it a little more.

6. Stamp it!
You stamp color by color. It takes a while for the ink to dry properly (5-15) minutes, so wait long enough with your next layer of ink.

See, super easy! :) You can shop all the materials here.

Do you still have questions after reading the tutorial? Or do you have any good tips for the other readers: write them in the comments down below!

Happy making <3

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3