Zo gebruik je Masking Fluid How to use Masking Fluid

Het is een heel leuk goedje: masking fluid! Eerst had ik alleen het potje masking Fluid van Pebeo, maar deze heb ik uitgebreid met 3 andere items. Naast de Latex Free versie staan er nu ook twee masking pennen in de shop!

Wat doet Masking Fluid?
Masking Fluid is letterlijk vertaald, maskeer vloeistof. En heel letterlijk: je maskeert je papier zodat dat stuk van je papier geen verf optneemt. Het is een gum achtig goedje dat je aanbrengt voordat je met waterverf of bijvoorbeeld Gouache aan de slag gaat. Is de verf droog? Dan wrijf je de Masking Fluid van je papier af.

Waarom juist Pebeo Making Fluid?
Pebeo is heel fijn in gebruik. Je kan hem zowel met penseel als met een kalligrafiepen gebruiken. De Masking Fluid is lichtblauw waardoor je hem goed kan zien terwijl je er mee aan het werk bent. 

Verschil tussen masking fluid
Er zijn twee verschillende soorten masking fluid en die zijn verpakt in op een verschillende manier. De ene masking fluid is op latex basis en bevat geen latex. Verder is er geen verschil in deze werking van de masking fluid.

Zo gebruik je Masking Fluid!
Stap 1 Teken, schilder of schrijf met de masking fluid
De potjes van Pebeo kan je gebruiken met kalligraferen en met een penseel. De Maskingpennen hebben beide een andere punt, de latex free masking fluid (rechts) heeft een dikke punt. De gewone masking pen (links) heeft een veel fijnere punt, dus is heel geschikt voor dunne lijntjes!

Tip: Gebruik niet je beste kwast met de Masking Fluid. Was ze ook meteen uit en maak je kalligrafiepen meteen schoon. Vooral bij je kwasten is dat erg belangrijk: anders krijg je het er namelijk niet meer uit.

Stap 2 Verf over de Masking fluid
Gebruik bij het verven gouache of waterverf. Tijdens het uitproberen heb ik meerdere lagen verf geprobeerd, bij de pennen/stiften ging de masking fluid verf doorlaten. Pas dus op dat je niet teveel verf over de masking fluid gebruikt bij de pennen.

Stap 3 Haal de masking fluid eraf
Je kan de masking fluid er zo afwrijven. Wil je liever geen vette vingers op je papier? Gebruik dan een gummetje.

Het eindresultaat!

Sorry, van de pennen was ik helemaal vergeten een eind foto te maken! Best een strak resultaat toch voor een tweede poging?

Heb jij al masking fluid uitgeprobeerd?

Liefs,
Judith

It is a very nice substance: masking fluid! At first I only had the jar of masking Fluid from Pebeo, but I expanded this with 3 other items. In addition to the Latex Free version, there are now also two masking pens in the shop!

What Does Masking Fluid Do?
Masking Fluid is literally translated, mask liquid. And quite literally: you mask your paper so that that part of your paper does not absorb paint. It is an eraser-like substance that you apply before you get started with watercolor or, for example, gouache. Is the paint dry? Then you rub the Masking Fluid off your paper.

Why Pebeo Making Fluid?
Pebeo is very pleasant to use. You can use it with a brush or with a calligraphy pen. The Masking Fluid is light blue so you can see it well while you are working with it.

Difference between masking fluid
There are two different types of masking fluid and they are packaged in different ways. One masking fluid is latex-based and one contains no latex. Furthermore, there is no difference in the action of the masking fluid.

This is how you use Masking Fluid!
Step 1 Draw, paint or write with the masking fluid
The pots from Pebeo can be used with calligraphy and with a brush. The Masking pens both have a different point, the latex free masking fluid (right) has a thick point. The regular masking pen (left) has a much finer tip, so it is very suitable for fine lines!

Tip: Don't use your best brush with the Masking Fluid. Also wash them right away and clean your calligraphy pen right away. This is especially important with your brushes: otherwise you will not get it out.

Step 2 Paint over the Masking fluid
When painting, use gouache or watercolor. While trying out I tried several layers of paint, the masking fluid started to let through paint at the pens/markers. So be careful not to use too much paint over the masking fluid on the pens.

Step 3 Remove the masking fluid
You can rub the masking fluid off right away. Would you rather not have greasy fingers on your paper? Then use an eraser.

The end result!

Sorry, I completely forgot to take a final photo of the pens! Quite a tight result, right for a second attempt?

Have you tried masking fluid yet?

Love,
Judith

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Yay, je hoort erbij! <3